Biznesa uzsākšana un vadīšana

Biznesa uzsākšana un vadīšana

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Izglītības procesa rezultātā dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes mazā un vidējā biznesa darbības uzsākšanai un īstenošanai, kā arī esoša biznesa pilveidošanai
mazā biznesa uzņēmējdarbības pamatprocesos;
uzņēmējdarbības formas izvēlē;
uzņēmējdarbības ekonomiskajās likumsakarībās;
finansiālās darbības prognozēšanā;
biznesa plāna izstrādē;
uzņēmējdarbības normatīvajā regulējumā un atbilstoša nodokļu režīma izvēlē;
uzņēmuma grāmatvedības procesu pārzināšanā;
darba plānošanā un pašorganizācija;
menedžmentā t.sk. personālmenedžmentā, veicinot izprast pamatus lēmumu pieņemšanai un problēmu risināšanai;
komandas darbā;
mārketinga paņēmienu pamatos un to efektīvā pielietošanā uzņēmuma saimniecisko procesu veicināšanai.

Kursa saturs:

1. Idejas ģenerēšana Ideju rašanās avoti.
Ideju ģenerēšanas veidi.
Ideju novērtēšana.
Ideju definēšana.
2. Komercdarbības uzsākšanas normatīvais regulējums Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni.
Komersants un tā statuss.
Uzņēmējdarbības formas.
Nepieciešamo formalitāšu, informācijas un dokumentācijas kopums uzņēmējdarbības reģistrācijai.
3. Uzņēmējdarbība un finanšu pamati Uzņēmums, tā būtība un darbības pamatprincipi.
Uzņēmējdarbības vides faktori, to raksturojums, uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā.
Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Raksturojums, avoti un aprites īpatnības. Resursu plānošanas veidi.
Uzņēmējdarbības riski.
Uzņēmuma darbības izbeigšana.
Finanses, to vadība, mērķi.
Finanšu analīze, izmantojamie rādītāji. Rentabilitāte, tās veidi. Likviditāte un maksātspēja
Finanšu prognozēšana, plānošana un kontrole.
Budžeta jēdziens, veidi un plānošana.
Izmaksu jēdziens, būtība, klasifikācija.
Investīciju jēdziens, iedalījums un investīciju politika.
4. Grāmatvedība un nodokļi Grāmatvedības uzskaites vispārīgs raksturojums
Grāmatvedības politika
Grāmatvedības uzskaites struktūra
Grāmatvedības kontu plāns
LR nodokļu sistēma
Grāmatvedības uzskaites paņēmieni.
Dokumentēšana.
Vienkāršais ieraksts.
Konts un divkāršais ieraksts.
Bilance.
Inventarizācija.
Novērtēšana.
5. Vadība Plānošana, organizēšana, koordinēšana, motivēšana un kontrole.
Vadītāja pamatfunkcijas un lomas.
Personāla plānošana, izvēles un atlases principi.
Pilnvaru deleģēšana, atbildība, tiesības.
Pārmaiņu plānošana.
6. Mārketings Tirgus izpēte
Informācijas ieguves avoti un metodes
Primārie informācijas ieguves avoti

Mērķauditorijas identifikācija
Patērētāju uzvedības analīze
Tirgus segmentēšana
Mērķtirgus noteikšana

Preces, pakalpojuma raksturlielumi
Sortimenta veidošana

Cenu politikas noteikšana, izstrāde

Izplatības kanāla atrašana
Optimālā sadales kanāla izstrāde

Mārketinga aktivitāšu veidošana
Reklāma
Sabiedriskās aktivitātes
Pārdošanas stimulēšana
Tiešā pārdošana

Uzņēmuma pozicionēšana
Pozicionējuma pamatojums
Korporatīvā tēla veidošana
7. Pārdošanas organizēšana Pārdošanas iespēju noteikšana
Pārdošanas sistēmas elementu identifikācija
Pārdošanas sistēmas izveide

Pārdošanas vadība, mērķi un uzdevumi
Speciālistu atlase, komandas izveide

Pārdošanas komanda
- darbu organizācija
- komandas lieluma noteikšana
- speciālistu pienākumi un darba organizācija
- motivēšana un atalgošana
8. Biznesa plāns Biznesa plāna būtība.
Biznesa plāna nepieciešamība.
Biznesa plāna veidi.
Plānošanas efektivitāte.
Biznesa plānošanas metodika un pamatprincipi.
Biznesa plāna saturs.
Biznesa plāna izstrāde.
Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 84 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 76 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Spiediet šeit, lai apskatītu programmu sarakstu, kurās vēl ir brīvas vietas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 7.kārtas norisi

Tad, kad mēs zināsim, cik daudz interesentu vēlās mācīties tieši šo programmu.

Kad noslēgsies pieteikšanās izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārbaudīs jūsu atbilstību projekta mērķauditorijai. Tas varētu prasīt nedēļu-divas. Par rezultātu un tālākajiem soļiem viņi jums ziņos uz macibaspieaugusajiem.lv jūsu norādīto e-pastu.

Pēc tam sarakstu ar apstiprinātajām personām saņemsim arī mēs. Tad mēs ar jums sazināsimies, lai saskaņotu mācību laikus:

1) piedāvāsim konkrētus mācību laikus, ja būs paredzama tikai viena grupa noteiktās dienās, vai
2) vaicāsim jums pieejamos mācību laikus, ja tiks veidotas vairākas grupas vai arī būs pieejami alternatīvi mācību laiki.

Pieteikšanās ir tikai ziņa izglītības iestādei, ka labprāt mācītos, ja izdosies vienoties par mācību grafiku. Tā neuzliek jums nekādas saistības un nauda nav jāmaksā. Ja nepieteiksieties, grupā netiksiet pat tad, ja grupa nokomplektēsies.
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).
Jā, no projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Pieteikties varat ne ātrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā kursa pabeigšanas, piemēram - ja iepriekšējās mācības beidzās 20.janvārī, tad 7.kārtā varat pieteikties no 20.februāra.
Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

  

Par savu pieteikumu variet pārliecināties, pieslēdzoties E vidē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Atveriet un apskatieties sadaļu "Mani pieteikumi"- tur varēsiet redzēt, vai tiešām esat reģistrēti kursiem.

E-pastu ar  pieteikuma apstiprinājumu saņemsiet nedaudz vēlāk, iesakām pārbaudīt arī SPAM mapi jūsu e pastā.

 

Mācību sākums paredzēts 2022.gada martā-aprīlī. Kad saņemsim no VIAA apstiprināto pieteikumu sarakstu, sazināsimies ar jums par iespējamiem mācību laikiem.
Mācību plānojums būs atkarīgs no interesentu un grupu skaita. Bāzes plānojums vienas grupas gadījumā ir viens vai divi darbdienu vakari plkst. 18-21. Vairāku grupu gadījumā, iespējams, piedāvāsim laikus arī sestdienu/svētdienu rītos 9-12 vai 12-15. Liela interesentu skaita gadījumā var būt pieejami arī darbadienu rīti, piemēram, plkst. 9-12.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.
Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.