Finanšu grāmatvedība: Finanšu grāmatvedība 1; Finanšu grāmatvedība 2

Finanšu grāmatvedība: Finanšu grāmatvedība 1; Finanšu grāmatvedība 2

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju modulis
Finanšu grāmatvedība 1
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Apgūt zināšanas par grāmatvedības teoriju, veidot prasmes, lai studiju kursu beigušais varētu veikt finanšu operācijas par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti.
Pārzin LR likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu grāmatvedības jomā.
STUDIJU KURSA UZDEVUMI
1. Nodrošināt zināšanu apguvi par grāmatvedības pamatiem;
2. Veidot izpratni par grāmatvedības vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmas;
3. Apgūt zināšanas par grāmatvedības metodi un tās elementus;
4. Apgūt zināšanas par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti.
5. Iemācīt patstāvīgi mācīties un profesionāli pilnveidoties.
6. Attīstīt izpratni par grāmatvedības uzskaites nozīmi uzņēmējdarbībā.
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
Students apgūst zināšanas par finanšu grāmatvedību studiju kursa ietvaros.
Pārzina grāmatvedības metodes elementu praktisko pielietošanu uzskaitē uzņēmumā.
Apgūst zināšanas par saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā ar grāmatvedības kontu starpniecību, atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu.
Studenti iegūst zināšanas par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti.

Prasmes
Prot orientēties grāmatvedības uzskaites reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos aktos.
Izprast saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā.
Pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmuma grāmatvedības sistēmas izveidošanā un grāmatvedības dokumentu sastādīšanā.

Kompetences
Spēj pielietot teorētiskās, praktiskās zināšanas un prasmes organizējot un veicot uzņēmējdarbības uzskaiti. Students spēj veidot pozitīvu attieksmi sadarbībā ar uzņēmumu kontrolējošām finanšu institūcijām, kā arī spēj ar atbildību attiekties pret uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rezultātiem.


Finanšu grāmatvedība 2
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Apgūt zināšanas par finanšu operāciju pilnu uzskaiti, finanšu pārskatu sagatavošanu. Izveidot kompetences par LR likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu grāmatvedības jomā, kas ļautu studentiem mērķtiecīgi un profesionālī darboties komercuzņēmumos un publiskajā sektorā.
UZDEVUMI
1)Sniegt studentiem zināšanas par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti;
2)Apgūt pašu kapitāla un uzkrājumu uzskaiti uzņēmumā;
3)Sniegt zināšanas ilgtermiņa un īstermiņa saistību novērtēšanu un uzskaiti;
4)Izprast uzņēmuma gada pārskata sagatavošanas kārtību;
5)Iemācīt patstāvīgi mācīties un profesionāli pilnveidoties.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
Studenti demonstrē zināšanas par saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā ar grāmatvedības kontu starpniecību. Studenti iegūst zināšanas par apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un kreditoru uzskaiti. Studentiem ir zināšanas par nodokļu aprēķiniem. Studentiem ir zināma uzņēmuma gada pārskata sastādīšana.

Prasmes
Prot orientēties grāmatvedības uzskaites reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos aktos. Izprot saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā.
Prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmuma finanšu pārskatu sastādīšanā.

Kompetences
Spēj pielietot teorētiskās, praktiskās zināšanas un prasmes organizējot un veicot uzņēmējdarbības uzskaiti. Students spēj veidot pozitīvu attieksmi sadarbībā ar uzņēmumu kontrolējošām finanšu institūcijām, kā arī spēj ar atbildību attiekties pret uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rezultātiem.

Kursa saturs:

Finanšu grāmatvedība 1
1.Grāmatvedības teorija
1.1.Grāmatvedība, tās nozīme uzņēmumā
1.2.Grāmatvedības vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu pamatprincipi
1.3.Finanšu un vadības grāmatvedības salīdzinājums
1.4.Grāmatvedības metode un tās elementu raksturojums
1.5.Grāmatvedības reģistri un to klasifikācija
1.6.Kļūdu labošana grāmatvedības reģistros
1.7.Grāmatvedības darba organizācijas pamatprincipi
2.Finanšu grāmatvedība
2.1.Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, to uzskaite
2.2.Pamatlīdzekļu veidi un uzskaite
2.3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, to uzskaite
Finanšu grāmatvedība 2
1.Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.1.Krājumi, to sastāvs un uzskaites metodes;
1.2.Pārdošanā turētie ilgtermiņa ieguldījumi;
1.3.Norēķini ar debitoriem;
1.4.Īstermiņa finanšu ieguldījumi;
1.5.Naudas līdzekļu uzskaite.
2.Pašu kapitāls, tā sastāvs un uzskaite:
2.1.Pamatkapitāla jēdziens, veidošanās un uzskaite;.
2.2.Nesadalītā peļņa, tās sastāvs un veidošanās.
3. Uzkrājumu raksturojums un veidošana.
4.Kreditoru raksturojums un uzskaite:
41.Norēķini par aizņēmumiem;
4.2.Norēķini ar piegādātājiem;
4.3.Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem;
4.4.Norēķini par pārējiem nodokļiem;
4.5.Norēķini par dividendēm.
5.Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite, peļņas vai zaudējumu aprēķināšana.
6.Finanšu pārskata saturs un sastādīšana.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 64 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 96 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Anna Medne, Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Spiediet šeit, lai apskatītu programmu sarakstu, kurās vēl ir brīvas vietas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 7.kārtas norisi

Tad, kad mēs zināsim, cik daudz interesentu vēlās mācīties tieši šo programmu.

Kad noslēgsies pieteikšanās izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārbaudīs jūsu atbilstību projekta mērķauditorijai. Tas varētu prasīt nedēļu-divas. Par rezultātu un tālākajiem soļiem viņi jums ziņos uz macibaspieaugusajiem.lv jūsu norādīto e-pastu.

Pēc tam sarakstu ar apstiprinātajām personām saņemsim arī mēs. Tad mēs ar jums sazināsimies, lai saskaņotu mācību laikus:

1) piedāvāsim konkrētus mācību laikus, ja būs paredzama tikai viena grupa noteiktās dienās, vai
2) vaicāsim jums pieejamos mācību laikus, ja tiks veidotas vairākas grupas vai arī būs pieejami alternatīvi mācību laiki.

Pieteikšanās ir tikai ziņa izglītības iestādei, ka labprāt mācītos, ja izdosies vienoties par mācību grafiku. Tā neuzliek jums nekādas saistības un nauda nav jāmaksā. Ja nepieteiksieties, grupā netiksiet pat tad, ja grupa nokomplektēsies.
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).
Jā, no projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Pieteikties varat ne ātrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā kursa pabeigšanas, piemēram - ja iepriekšējās mācības beidzās 20.janvārī, tad 7.kārtā varat pieteikties no 20.februāra.
Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

  

Par savu pieteikumu variet pārliecināties, pieslēdzoties E vidē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Atveriet un apskatieties sadaļu "Mani pieteikumi"- tur varēsiet redzēt, vai tiešām esat reģistrēti kursiem.

E-pastu ar  pieteikuma apstiprinājumu saņemsiet nedaudz vēlāk, iesakām pārbaudīt arī SPAM mapi jūsu e pastā.

 

Mācību sākums paredzēts 2022.gada martā-aprīlī. Kad saņemsim no VIAA apstiprināto pieteikumu sarakstu, sazināsimies ar jums par iespējamiem mācību laikiem.
Mācību plānojums būs atkarīgs no interesentu un grupu skaita. Bāzes plānojums vienas grupas gadījumā ir viens vai divi darbdienu vakari plkst. 18-21. Vairāku grupu gadījumā, iespējams, piedāvāsim laikus arī sestdienu/svētdienu rītos 9-12 vai 12-15. Liela interesentu skaita gadījumā var būt pieejami arī darbadienu rīti, piemēram, plkst. 9-12.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.
Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.