Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Pilnveidotas un aktualizētas zināšanas un prasmes grāmatveža profesijas darba uzdevumu veikšanai darbā ar Horizon: prast orientēties, apkopot, klasificēt un sistematizēt grāmatvedības, finanšu un statistikas informāciju; veikt uzskaiti un grāmatvedības operācijas, aprēķināt algas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, izmantojot resursu vadības sistēmu Horizon.

Pilnveidotas un aktualizētas zināšanas un prasmes, pielietojot Horizon:
uzņēmuma pilna cikla grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
programmas pamata uzstādījumos un pielāgošanā efektīvam darbam;
realizācijas, apgādes, noliktavas un avansa norēķinu dokumentu ievadē;
darbā ar ilgtermiņa ieguldījumiem;
bankas un kases dokumentu apstrādē;
darba samaksas aprēķinā;
PVN deklarācijas aprēķinā un Gada pārskatu sastādīšanā.

Kursa saturs:

1. Grāmatvedības organizācija Grāmatvedības organizēšanas dokumenti, saimniecisko darījumu cikli, kontu plāns, pamata konfigurācija jauna uzņēmuma uzskaitei Horizon, pamatdatu ievade Horizon.
VID, VSAA, CSP.
2. Grāmatvedības prakse Grāmatvedības datu ievade un apstrāde Horizon:
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.
Krājumu uzskaite.
Ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
Avansa norēķini.
Naudas līdzekļu uzskaite.
Norēķini ar debitoriem un kreditoriem.
Uzkrājumu uzskaite.
Algu aprēķins un uzskaite.
3. Programmas papildus konfigurācija Lietotāju, lomu, izskatu, filtru, dokumentu tipu, izdruku rediģēšana.
Efektivitāte darbā ar Horizon.
4. Darba tiesības Darba attiecību tiesiskais regulējums.
Datu apstrāde.
Uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums.
Valsts sociālās apdrošināšanas būtība.
Grāmatveža profesionālā ētika.
5. Nodokļi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
VSAOI.
Pievienotās vērtības nodoklis.
Nodevas.
Atbildība par nodokļu likumdošanas pārkāpumiem.
Soda un kavējumu naudas.
6. Finanšu pārskatu sastādīšana Finanšu pārskati, to veidi un sastāvs.
Noformēšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība, pilnvaru apjomi.
Kontu slēgums.
Peļņas sadale un deklarēšana.
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija.
Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 100 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 60 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Ieva Šolmane, Mg.sc.ing.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Spiediet šeit, lai apskatītu programmu sarakstu, kurās vēl ir brīvas vietas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 7.kārtas norisi

Tad, kad mēs zināsim, cik daudz interesentu vēlās mācīties tieši šo programmu.

Kad noslēgsies pieteikšanās izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārbaudīs jūsu atbilstību projekta mērķauditorijai. Tas varētu prasīt nedēļu-divas. Par rezultātu un tālākajiem soļiem viņi jums ziņos uz macibaspieaugusajiem.lv jūsu norādīto e-pastu.

Pēc tam sarakstu ar apstiprinātajām personām saņemsim arī mēs. Tad mēs ar jums sazināsimies, lai saskaņotu mācību laikus:

1) piedāvāsim konkrētus mācību laikus, ja būs paredzama tikai viena grupa noteiktās dienās, vai
2) vaicāsim jums pieejamos mācību laikus, ja tiks veidotas vairākas grupas vai arī būs pieejami alternatīvi mācību laiki.

Pieteikšanās ir tikai ziņa izglītības iestādei, ka labprāt mācītos, ja izdosies vienoties par mācību grafiku. Tā neuzliek jums nekādas saistības un nauda nav jāmaksā. Ja nepieteiksieties, grupā netiksiet pat tad, ja grupa nokomplektēsies.
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).
Jā, no projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Pieteikties varat ne ātrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā kursa pabeigšanas, piemēram - ja iepriekšējās mācības beidzās 20.janvārī, tad 7.kārtā varat pieteikties no 20.februāra.
Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

  

Par savu pieteikumu variet pārliecināties, pieslēdzoties E vidē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Atveriet un apskatieties sadaļu "Mani pieteikumi"- tur varēsiet redzēt, vai tiešām esat reģistrēti kursiem.

E-pastu ar  pieteikuma apstiprinājumu saņemsiet nedaudz vēlāk, iesakām pārbaudīt arī SPAM mapi jūsu e pastā.

 

Mācību sākums paredzēts 2022.gada martā-aprīlī. Kad saņemsim no VIAA apstiprināto pieteikumu sarakstu, sazināsimies ar jums par iespējamiem mācību laikiem.
Mācību plānojums būs atkarīgs no interesentu un grupu skaita. Bāzes plānojums vienas grupas gadījumā ir viens vai divi darbdienu vakari plkst. 18-21. Vairāku grupu gadījumā, iespējams, piedāvāsim laikus arī sestdienu/svētdienu rītos 9-12 vai 12-15. Liela interesentu skaita gadījumā var būt pieejami arī darbadienu rīti, piemēram, plkst. 9-12.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.
Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.