Datorizēta grāmatvedība iesācējiem ar programmu Zalktis

Datorizēta grāmatvedība iesācējiem ar programmu Zalktis

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Apgūt un pamatzināšanas grāmatvedībā un pilnveidot prasmes grāmatveža profesijas darba uzdevumu veikšanai darbā ar Zalktis; prast orientēties, apkopot, klasificēt un sistematizēt grāmatvedības, finanšu un statistikas informāciju; veikt uzskaiti un grāmatvedības operācijas, aprēķināt algas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu Zalktis:
uzņēmuma pilna cikla grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
programmas pamata uzstādījumos un pielāgošanā efektīvam darbam;
realizācijas, apgādes, noliktavas un avansa norēķinu dokumentu ievadē;
darbā ar ilgtermiņa ieguldījumiem;
bankas un kases dokumentu apstrādē;
darba samaksas aprēķinā;
PVN deklarācijas aprēķinā un Gada pārskatu sastādīšanā.

Kursa saturs:

1 Grāmatvedības metodes elementi
Grāmatvedības nozīme uzņēmumā, konta uzbūve, kontu plāns, divkāršā ieraksta principi, Bilances uzbūve
2. Programmas pamata uzstādījumi
Uzskaites parametri, kontu plāns, pamata konfigurācija jauna uzņēmuma uzskaitei Zalktis, pamatdatu ievade Zalktis, grāmatošanas pamatprincipi Zalktī, kļūdu labošana.
3. Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķins, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
Ilgtemiņa ieguldījumu saraksts, parametri, Pamatlīdzekļu kartītes, nolietojuma aprēķināšana, atskaites
4. Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi, uzskaites un novērtēšanas metodes,
Norēķini ar Debitoriem,
Avansa norēķinu personas,
Naudas līdzekļu uzskaite.
Noliktava, realizācija, rēķini klientiem, kontējumu shēmas, avansa norēķini, kases dokumentācija, norēķinu konta uzskaite
5. Pašu kapitāls, norēķini
Pamatkapitāls un peļņas aprēķins, ilgtermiņa, ilgtermiņa kreditori, darba samaksas un ieturējumu aprēķins, norēķini par nodokļiem.
Pašu kapitāla datu ievade, aizņēmumu uzskaite, Norēķini ar piegādātājiem uzskaite, apmaksas dokumentu pārbaude, darba samaksas aprēķins
6. Atskaites
Ar darba samaksu saistītās atskaites,
Statistikas atskaites,
PVN deklarācija.
7. Finanšu pārskati
Finanšu pārskati, to veidi un sastāvs,
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite,
Kontu slēgums
Peļņas vai zaudējumu pārskata sastādīšana, Peļņas sadale
Kontu apgrozījumi un bilances sagatavošana

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 76 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 84 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Anna Medne, Sandra Medne-Jēkabsone

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Spiediet šeit, lai apskatītu programmu sarakstu, kurās vēl ir brīvas vietas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 7.kārtas norisi

Tad, kad mēs zināsim, cik daudz interesentu vēlās mācīties tieši šo programmu.

Kad noslēgsies pieteikšanās izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārbaudīs jūsu atbilstību projekta mērķauditorijai. Tas varētu prasīt nedēļu-divas. Par rezultātu un tālākajiem soļiem viņi jums ziņos uz macibaspieaugusajiem.lv jūsu norādīto e-pastu.

Pēc tam sarakstu ar apstiprinātajām personām saņemsim arī mēs. Tad mēs ar jums sazināsimies, lai saskaņotu mācību laikus:

1) piedāvāsim konkrētus mācību laikus, ja būs paredzama tikai viena grupa noteiktās dienās, vai
2) vaicāsim jums pieejamos mācību laikus, ja tiks veidotas vairākas grupas vai arī būs pieejami alternatīvi mācību laiki.

Pieteikšanās ir tikai ziņa izglītības iestādei, ka labprāt mācītos, ja izdosies vienoties par mācību grafiku. Tā neuzliek jums nekādas saistības un nauda nav jāmaksā. Ja nepieteiksieties, grupā netiksiet pat tad, ja grupa nokomplektēsies.
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).
Jā, no projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Pieteikties varat ne ātrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā kursa pabeigšanas, piemēram - ja iepriekšējās mācības beidzās 20.janvārī, tad 7.kārtā varat pieteikties no 20.februāra.
Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

  

Par savu pieteikumu variet pārliecināties, pieslēdzoties E vidē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Atveriet un apskatieties sadaļu "Mani pieteikumi"- tur varēsiet redzēt, vai tiešām esat reģistrēti kursiem.

E-pastu ar  pieteikuma apstiprinājumu saņemsiet nedaudz vēlāk, iesakām pārbaudīt arī SPAM mapi jūsu e pastā.

 

Mācību sākums paredzēts 2022.gada martā-aprīlī. Kad saņemsim no VIAA apstiprināto pieteikumu sarakstu, sazināsimies ar jums par iespējamiem mācību laikiem.
Mācību plānojums būs atkarīgs no interesentu un grupu skaita. Bāzes plānojums vienas grupas gadījumā ir viens vai divi darbdienu vakari plkst. 18-21. Vairāku grupu gadījumā, iespējams, piedāvāsim laikus arī sestdienu/svētdienu rītos 9-12 vai 12-15. Liela interesentu skaita gadījumā var būt pieejami arī darbadienu rīti, piemēram, plkst. 9-12.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.
Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.