Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība

Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
Studiju kursā apgūsiet zināšanas par organizācijas psiholoģijas menedžmentu, klientu orientētas organizācijas veidošanas taktikām un stratēģijām.
Kā arī izskatīsim klientu un sadarbības partneru uzvedības vadīšanu, organizācijas efektīvu vadīšanu klientiem un sadarbības partneriem ērtā vidē.
STUDIJU KURSA MĒRĶIS:
sniegt zināšanas par organizācijas vadības psiholoģiskajiem aspektiem vēršot to uz klientu un sadarbības partneru attiecību vadību – iekšējās un ārējās komunikācijas plānošanu, vadīšanu un kontroli; par vadītāja psiholoģiskajām kompetencēm, veidiem un stiliem; par psiholoģisko ietekmēšanu un manipulāciju – tās atpazīšanu, vadīšanu, novēršanu un izmantošanu savā labā. Pilnveidot prasmes sniegt un saņemt informāciju, risināt konfliktsituācijas; vadīt grupu darbus, veidot priekšstatu par sociālās psiholoģijas pamatatziņu izmantošanu savā profesionālajā darbībā uzņēmējdarbības vadībā.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI:
1. Sniegt studentiem zināšanas par organizāciju un vadības psiholoģijas pamatteorijām, jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vadību.
2. Attīstīt studentiem praktiskās iemaņas apgūtās metodes pielietot savā profesionālajā darbībā attīstot uz klientiem vērstu komunikāciju un sadarbības partneru attiecību vadība

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas: par organizāciju un vadības psiholoģijas pamatteorijām, klientu un sadarbības partneru attiecību vadība – iekšējās un ārējās komunikācijas plānošanu, vadīšanu un kontroli; par vadītāja psiholoģiskajām kompetencēm, veidiem un stiliem; par psiholoģisko ietekmēšanu un manipulāciju – tās atpazīšanu, vadīšanu, novēršanu un izmantošanu savā labā.
Prasmes: izprast savas un citu cilvēku rīcības motīvus, izmantot šīs prasmes uzņēmējdarbības veicināšanā, komandu vadīšanā un citos procesos savā profesionālajā darbībā.
Kompetences: saskatīt organizāciju un klientu un sadarbības partneru attiecību vadību savā profesionālajā darbībā uzņēmējdarbības vadībā, izvēloties situāciju analīzes piemērus, referātu tēmas, pētnieciskos projektus.
Spēja vērtēt organizācijas pārvaldības atbilstošākos mehānismus klientu un sadarbības partneru attiecību vadībai
Spēja analizēt organizācijas komunikācijas norises efektīvai klientu un sadarbības partneru attiecību vadībai
Spēja veidot organizācijas attīstību balstoties to uz klientu un sadarbības partneru attiecību vadību
Spēja izvērtē darbinieku komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem
Spēja veidot darbinieku, padoto apmācību sistēmas, lai uzlabotu komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem
Spēja ieviest jaunākās motivācijas sistēmas organizācijā
Spēja ieviest atbilstošu apbalvojumu sistēmas organizācijā
Spēja analizēt vadības, līderu, darbinieku nosledzes mērījumus komunikācijā ar klientiem un sadarbības partneriem


Kursa saturs:

1. Organizāciju vadības psiholoģijas raksturojums. Izziņas psihologu D. Kānemana un R. Tālera atziņu izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības vadīšanā.
2. Klientu un sadarbības partneru vajadzību izpratne
3. Sadarbības partneru uzticēšanās organizācijai - veidošanas un vadīšanas psiholoģiskie aspekti. Emocionālās inteliģences loma organizācijas darbībā.
4. Līderības nozīme efektīvā organizācijas vadībā, klientu piesaistē
5. Lēmumu pieņemšanas klientu un sadarbības partneru attiecību vadība
6. Organizācijas kultūra un personība. Dažādas paaudzes uzņēmumā.
7. Motivācijas veidošanas iespējas mūsdienīgā uzņēmumā
8. Jaunākie pētījumi organizāciju psiholoģijā par organizāciju vadību

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Andrejs Kozlovs, Mg.sc.soc.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Spiediet šeit, lai apskatītu programmu sarakstu, kurās vēl ir brīvas vietas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 7.kārtas norisi

Tad, kad mēs zināsim, cik daudz interesentu vēlās mācīties tieši šo programmu.

Kad noslēgsies pieteikšanās izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārbaudīs jūsu atbilstību projekta mērķauditorijai. Tas varētu prasīt nedēļu-divas. Par rezultātu un tālākajiem soļiem viņi jums ziņos uz macibaspieaugusajiem.lv jūsu norādīto e-pastu.

Pēc tam sarakstu ar apstiprinātajām personām saņemsim arī mēs. Tad mēs ar jums sazināsimies, lai saskaņotu mācību laikus:

1) piedāvāsim konkrētus mācību laikus, ja būs paredzama tikai viena grupa noteiktās dienās, vai
2) vaicāsim jums pieejamos mācību laikus, ja tiks veidotas vairākas grupas vai arī būs pieejami alternatīvi mācību laiki.

Pieteikšanās ir tikai ziņa izglītības iestādei, ka labprāt mācītos, ja izdosies vienoties par mācību grafiku. Tā neuzliek jums nekādas saistības un nauda nav jāmaksā. Ja nepieteiksieties, grupā netiksiet pat tad, ja grupa nokomplektēsies.
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).
Jā, no projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Pieteikties varat ne ātrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā kursa pabeigšanas, piemēram - ja iepriekšējās mācības beidzās 20.janvārī, tad 7.kārtā varat pieteikties no 20.februāra.
Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

  

Par savu pieteikumu variet pārliecināties, pieslēdzoties E vidē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Atveriet un apskatieties sadaļu "Mani pieteikumi"- tur varēsiet redzēt, vai tiešām esat reģistrēti kursiem.

E-pastu ar  pieteikuma apstiprinājumu saņemsiet nedaudz vēlāk, iesakām pārbaudīt arī SPAM mapi jūsu e pastā.

 

Mācību sākums paredzēts 2022.gada martā-aprīlī. Kad saņemsim no VIAA apstiprināto pieteikumu sarakstu, sazināsimies ar jums par iespējamiem mācību laikiem.
Mācību plānojums būs atkarīgs no interesentu un grupu skaita. Bāzes plānojums vienas grupas gadījumā ir viens vai divi darbdienu vakari plkst. 18-21. Vairāku grupu gadījumā, iespējams, piedāvāsim laikus arī sestdienu/svētdienu rītos 9-12 vai 12-15. Liela interesentu skaita gadījumā var būt pieejami arī darbadienu rīti, piemēram, plkst. 9-12.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.
Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.