Komandas veidošana

Komandas veidošana

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Radīt izpratni par komandas veidošanas principiem, vērtībām. Izprast savu lomu konkrētā komandā. Pilnveidot izpratni par organizācijas kopējiem attīstības procesiem un no tā izrietošajām problēmām personāla vadības sfērā.

UZDEVUMI
1. Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem.
2. Apzināties savas personības plusus un mīnusus darbam komandā.
3. Pilnveidot saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas:
1. Izprast komandas veidošanās mehānismus.
2. Apzināties savu lomu komandā.
3. Vienoties par kopējiem mērķiem un apzināties komandas vērtības un normas.
4. Labāk iepazīt komandas biedrus.

Prasmes:
1. Formulēt komandas mērķus, sastādīt komandas attīstības stratēģisko plānu.
2. Izprast komandas uzvedību.
3. Izvēlēties, novērtēt un motivēt komandas personālu.
4. Organizēt un vadīt komandas darbu.

Kompetences
1. Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā.
2. Spēja organizēt uzņēmuma racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai.
3. Spēja vadīt nacionālu un internacionālu – multikulturālu darbinieku kolektīvu.
4. Spēja strādāt grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem.

Kursa saturs:

Ievads. Kursa priekšmets, uzdevumi, saturs, nozīme
1. komandas veidošana un darba elastības paaugstināšana
1.1. Plānošana un mērķu izvirzīšana, kaskadēšana un izpildes kontrole.
1.2. Komandas veidošana
1.3. Efektīva sadarbība ar padotajiem
1.4. Vadītāja loma un funkcijas komandā.
1.5. Vadītāja vara un autoritāte.
1.6. Vadītājs – līderis.
1.7. Vadītāja kompetences. Pārmaiņu vadības prasmes.
1.8. Vadītāja personīgā efektivitāte
1.9. Laika vadīšanas prasmes.
2. Lēmumu pieņemšana. Motivēšana.
2.1. Lēmumu pieņemšana;
2.2. Deleģēšana;
2.3. Psiholoģiskais klimats komandā un darbinieku motivēšana:
2.4. Motivācijas principi un to praktiskā pielietošana;
2.5. Ikgadējās (novērtēšanas) sarunas;
2.6. Darbs ar sarežģītajiem darbiniekiem;
3. Komunikācija komandā.
3.1. Komunikācijas pamati.
3.2. Attālinātās komunikācijas psiholoģija.
3.3. Neverbālā komunikācija.
3.4. Rakstiskā komunikācija.
3.5. Saskarsme pa telefonu.
3.6. Informācijas aprite organizācijā.
3.7. Atgriezeniskā saite.
3.8. Konfliktu rašanās cēloņi;
3.9. Vadītāja loma konfliktu risināšanā.
3.10. Efektīvas sanāksmes:
3.11. Vadītāja komunikācijas rīki;
3.12. Sanāksmju veidi, to mērķi un organizēšana.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 44 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 36 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Sandra Ošleja, Mg.oec.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Spiediet šeit, lai apskatītu programmu sarakstu, kurās vēl ir brīvas vietas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 7.kārtas norisi

Tad, kad mēs zināsim, cik daudz interesentu vēlās mācīties tieši šo programmu.

Kad noslēgsies pieteikšanās izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārbaudīs jūsu atbilstību projekta mērķauditorijai. Tas varētu prasīt nedēļu-divas. Par rezultātu un tālākajiem soļiem viņi jums ziņos uz macibaspieaugusajiem.lv jūsu norādīto e-pastu.

Pēc tam sarakstu ar apstiprinātajām personām saņemsim arī mēs. Tad mēs ar jums sazināsimies, lai saskaņotu mācību laikus:

1) piedāvāsim konkrētus mācību laikus, ja būs paredzama tikai viena grupa noteiktās dienās, vai
2) vaicāsim jums pieejamos mācību laikus, ja tiks veidotas vairākas grupas vai arī būs pieejami alternatīvi mācību laiki.

Pieteikšanās ir tikai ziņa izglītības iestādei, ka labprāt mācītos, ja izdosies vienoties par mācību grafiku. Tā neuzliek jums nekādas saistības un nauda nav jāmaksā. Ja nepieteiksieties, grupā netiksiet pat tad, ja grupa nokomplektēsies.
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).
Jā, no projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Pieteikties varat ne ātrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā kursa pabeigšanas, piemēram - ja iepriekšējās mācības beidzās 20.janvārī, tad 7.kārtā varat pieteikties no 20.februāra.
Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

  

Par savu pieteikumu variet pārliecināties, pieslēdzoties E vidē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/  

Atveriet un apskatieties sadaļu "Mani pieteikumi"- tur varēsiet redzēt, vai tiešām esat reģistrēti kursiem.

E-pastu ar  pieteikuma apstiprinājumu saņemsiet nedaudz vēlāk, iesakām pārbaudīt arī SPAM mapi jūsu e pastā.

 

Mācību sākums paredzēts 2022.gada martā-aprīlī. Kad saņemsim no VIAA apstiprināto pieteikumu sarakstu, sazināsimies ar jums par iespējamiem mācību laikiem.
Mācību plānojums būs atkarīgs no interesentu un grupu skaita. Bāzes plānojums vienas grupas gadījumā ir viens vai divi darbdienu vakari plkst. 18-21. Vairāku grupu gadījumā, iespējams, piedāvāsim laikus arī sestdienu/svētdienu rītos 9-12 vai 12-15. Liela interesentu skaita gadījumā var būt pieejami arī darbadienu rīti, piemēram, plkst. 9-12.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.
Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.