Efektīva personālvadība

Izglītības procesa rezultātā sniegt iespējas iegūt un papildināt esošās teorētiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma saskarsmes un vadības procesos,  ievērot personas datu aizsardzības regulu, organizējot personālvadības darbu uzņēmumā vai iestādē, pilnveidot digitālās prasmes personālvadības darba organizēšanai attālināta darba apstākļos un izmantot koučinga metodes personālvadībā.

Pieteikties 

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības procesa rezultātā sniegt iespējas iegūt un papildināt esošās teorētiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma saskarsmes un vadības procesos,  ievērot personas datu aizsardzības regulu, organizējot personālvadības darbu uzņēmumā vai iestādē, pilnveidot digitālās prasmes personālvadības darba organizēšanai attālināta darba apstākļos un izmantot koučinga tehnikas personālvadībā.

Sasniedzamais rezultāts: papildināt zināšanas personāla vadībā, gūt informāciju par jaunumiem darba likumdošanā; par personas datu apstrādes pamatprincipiem uzņēmuma personālvadības organizēšanā; personāla daļas darbinieku funkcijām un uzdevumiem, organizējot uzņēmuma darbu attālinātā darba apstākļos.

ZINĀŠANAS:

par darba attiecību regulējošajiem normatīvajiem dokumentiem;
par jaunumiem Darba likumdošanā;
par personāla lietvedības organizēšanu atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un tiesiskajam regulējumam;
par personālspeciālista uzdevumiem uzņēmumā attālinātā darba apstākļos;
par personāla datu aizsardzības principu ievērošanu uzņēmumā vai iestādē;
par personāla lietvedības organižēšanu, ievērojot personas datu apstrādes tiesisko pamatojumu.

PRASMES:

plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi (sasniedzamajiem rezultātiem);
sadarboties ar uzņēmuma vadītāju un koordinēt komandas darbu, komunikācijas procesu komandā;
vadīt un organizēt personālvadības darbu, ievērojot personas datu aizsardzības regulu;
efektīvi praktiski organizēt lietvedības un personāla dokumentu kopīgošanu uzņēmumā;
izmantot informācijas vizualizācijas rīkus un dokumentu izveides automatizāciju atbilstoši personāla lietvedības prasībām.

KOMPETENCES:

plānot un organizēt uz mērķi orientētu komandas darbu.
plānot un organizēt komunikācijas procesu attālināta darba apstākļos.
nodrošināt personāla datu aizsardzības principu ievērošanu uzņēmumā.
Kočinga principu izmantošana darbā ar personālu.

Kursa saturs:

1. Saskarsmes un vadības  psiholoģija 
4 tiešsaistes tikšanās pasniedzējs Andrejs Kozlovs, cena par moduli 160,11 EUR
 • Efektīva un precīza komunikācijas vadība kolektīvā.
 • Personas un grupas mentālie procesi un bloki.
 • Konflikta risināšana un tā izmantošana darba ražīgumā.
 • Krīzes mehānismu kontrole un treniņš.
 • Komandas vadība un līderisma attīstīšana.
 • Darba kārtības veidošana pēc smadzeņu darbības principiem.
 • Vadītāja loma un funkcijas komandā.
 • Pārmaiņu vadības prasmes.
 • Efektīva sadarbība ar padotajiem.
 • Vadīšanas metodes un vadības stili.
 • Vadītāja vara un autoritāte.
 • Uzvedība un saskarsme.
 • Sadarbība komandā.
 • Valodas un komunikācijas daudzveidība.
 • Sociālpsiholoģiskie procesi grupā.
2. Personālvadība attālinātā darba apstākļos un digitālie rīki personālvadības darba uzlabošanā:
2 tiešsaistes tikšanās, pasniedzēja Kristīne Tjarve, cena par moduli 80,05 EUR
 • Laika plānošana un lietotnes projektu un procesu vadībai.
 • Vietnes kopīga darba organizēšanai, materiālu uzglabāšanai.
 • Atgriezeniskās saites rīki.
 • Rīki kopīgam darbam, prāta vētrām.
 • Virtuālās kafijas pauzes.
3. Koučinga principi personālvadībā:
4 tiešsaistes tikšanās, pasniedzēja Kristīne Tjarve, cena par moduli 160,11 EUR 
 • Kas ir koučings un kādas HR lomas, vadītāju lomas uzņēmumā (mentori, kouči, supervizori).
 • GROW modelis.
 • Mērķu uzstādīšana.
 • Atgriezeniskā saite.
 • Darba snieguma vadība jeb karjeras koučings.
 • Komandas koučings.
 • Koučinga tehnikas.
4. Personas datu aizsardzība personālvadībā: 
4 tiešsaistes tikšanās: pasniedzējs Ivo Krievs, cena par moduli 160,11 EUR  
 • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un normatīvais regulējums.
 • Personas datu apstrādes pamatprincipi.
 • Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums.
 • Personas datu apstrādes pamatprincipi un to piemērošana praksē.
 • Datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas mehānismi.
 • Datu subjekta tiesību ierobežošana.
 • Īpašu kategoriju personas datu apstrāde.
 • Datu aizsardzības speciālista nepieciešamība uzņēmumā.
 • Datu aizsardzības speciālista tiesības un pienākumi.
5 Darba tiesību aktualitātes:
2 tiešsaistes tikšanās, pasniedzēja Kitija Bite, cena par moduli 80,05 EUR  
 • Darba tiesību regulējošie normatīvie akti (Satversme, Darba likums, Darba aizsardzības likums, likums Par maternitātes un slimības apdrošināšanu; Ministru kabineta noteikumi).
 • Darba likuma aktuālie grozījumi.
 • Plānotie grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu.
 • Darba likuma jaunākie grozījumi. Tiesu prakses nozīmīgākās atziņas un aktualitātes.
 • Darba likuma normas, kuras saistītas ar programmā apgūtajiem kursiem - saskarsme, koučings un datu aizsardzība.

Korsa kopējais apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 72 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 88 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Kristīne Tjarve, Mag.paed. 
Kitija Bite, Mg. Iur. 
Andrejs Kozlovs, Mg.sc.soc
Ivo Krievs, Mg. Iur.

Mācību sākums un laiks: 2023.gada 7.februāris  
Mācību grafiks 

Tiešsaistes nodarbības  vienu vai divas reizes nedēļā darba dienu vakaros plkst. 18:00-21:10. 

Mācību maksa 480.00 EUR, ar PVN neapliekams

Jautājumi?

Zvaniet 20040047, 67606101