Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus

Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Ievads Agile pamatos

- Kāpēc inovāciju radīšanai piemērotākā metode ir Agile.

- Agile pamatprincipi (Agile Manifesto).

- Kā Agile ļauj sasniegt lielāku vērtību ar mazāk ieguldītiem resursiem.

- Agile pielietojums dažādās uzņēmumu darbības jomās un nozarēs.

- Dažādu Agile metodoloģiju atšķirības un paredzētais pielietojums.

- Slack komunikācijas rīks.

- Notion komandu darba pārvaldības rīks.

2. Scrum - metode jaunas vērtības un produktu radīšanai

- Scrum svarīgākie pamatprincipi.

- Komandas lomas un to savstarpējā sadarbība.

- Scrum procesa secība un katra soļa nozīme.

- Savstarpējās vienošanās un informācijas nodošanas formas.

- Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Scrum metodē.

- JIRA komandu darba pārvaldības rīks darbam ar Scrum.

- Sunsama laika plānošanas rīks komandām.

3. Kanban - metode operatīva vai regulāri mainīga darba pārvaldīšanai

- Kanban metodes pamata principi.

- Kanban darba plūsmas vizualizācija.

- Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Kanban metodē.

- JIRA rīks darbam ar Kanban.

4. Product Ownership - ievads produktu vadībā ar Agile

- Tirgus izpēte ar mērķi mazināt riskus un liekus ieguldījumus.

- Lietotāja vajadzību noteikšana un personas apraksta izveide.

- Produkta plānošanas līmeņi un to vizualizācija.

- Lietotāju stāstu pareiza rakstīšana.

- Produkta attīstība, nosakot un pārvaldot pareizas prioritātes.

- Ievads rezultātu mērīšanā un atgriezeniskās saites ievākšanā.

- Sketch/Invision - rīki produktu prototipēšanai.

- Zeplin - rīks komunikācijai starp produkta dizainu un izstrādātājiem.

5. Dizaina domāšana inovāciju radīšanai

- Dizaina domāšana kā inovāciju radīšanas metode, domāšanas pieeja un organizācijas darbības veids.

- Atdeve no produkta vai pakalpojuma “radīšanas kopā ar lietotāju”.

- Veiksmīgs dizaina domāšanas process - 5 galvenie soļi.

- Metodes un instrumenti risināmo problēmjautājumu un lietotāju izpētei un izpratnei – praktiska to izmēģināšana un padomi to efektīvai pielietošanai.

- Produkta vai pakalpojuma lietotāja pieredzes kartēšana: esošā vs vēlamā situācija.

- Praksē pārbaudītas ideju radīšanas metodes un labāko ideju atlases principi.

- Labāko ideju testēšana – eksperimentu un prototipu īstenošana.

- Kas jādara, lai idejas ieviestu praksē. 

- Miro prāta karšu (mindmap) un ideju vizualizācijas rīks.

6. Liela izmēra Agile

- Projektu vadīšana ar vairākām komandām, izmantojot Agile.

- Liela izmēra Agile galvenās metodoloģijas.

- LeSS metodes procesa secība.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 52 stundas, neklātienē 108 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Toms Rusovs, Bc.sc.soc.

        Ilze Saleniece, Mg. Sc.; Mg. Sc. Edu; Mg. Sc. Com