Biznesa uzsākšana un vadīšana

Biznesa uzsākšana un vadīšana

REĢISTRĒTIES

Kursa saturs:

1. Idejas ģenerēšana

- Ideju rašanās avoti.

- Ideju ģenerēšanas veidi.

- Ideju novērtēšana.

- Ideju definēšana.

2. Komercdarbības uzsākšanas normatīvais regulējums

- Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni. 

-  Komersants un tā statuss. 

- Uzņēmējdarbības formas.

- Nepieciešamo formalitāšu, informācijas un dokumentācijas kopums uzņēmējdarbības reģistrācijai.

3. Uzņēmējdarbība un finanšu pamati

- Uzņēmums, tā būtība un darbības pamatprincipi.

- Uzņēmējdarbības vides faktori, to raksturojums, uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā.

- Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Raksturojums, avoti un aprites īpatnības. Resursu plānošanas veidi.

- Uzņēmējdarbības riski.

- Uzņēmuma darbības izbeigšana.

- Finanses, to vadība, mērķi.

- Finanšu analīze, izmantojamie rādītāji. Rentabilitāte, tās veidi. Likviditāte un maksātspēja

- Finanšu prognozēšana, plānošana un kontrole.

- Budžeta jēdziens, veidi un plānošana.

- Izmaksu jēdziens, būtība, klasifikācija.

- Investīciju jēdziens, iedalījums un investīciju politika.

4. Grāmatvedība un nodokļi

- Grāmatvedības uzskaites vispārīgs raksturojums.

- Grāmatvedības politika.

- Grāmatvedības uzskaites struktūra.

- Grāmatvedības kontu plāns.

- LR nodokļu sistēma.

- Mikrouzņēmumu nodokļa režīms.

- Grāmatvedības uzskaites paņēmieni.

- Dokumentēšana.

- Vienkāršais ieraksts.

- Konts un divkāršais ieraksts.

- Bilance.

- Inventarizācija.

- Novērtēšana.

5. Vadība Plānošana, organizēšana, koordinēšana, motivēšana un kontrole.

- Vadītāja pamatfunkcijas un lomas.

- Personāla plānošana, izvēles un atlases principi.

- Pilnvaru deleģēšana, atbildība, tiesības.

- Pārmaiņu plānošana.

6.  Mārketings

- Tirgus izpēte.

- Informācijas ieguves avoti un metodes.

- Primārie informācijas ieguves avoti.

- Mērķauditorijas identifikācija.

- Patērētāju uzvedības analīze

- Tirgus segmentēšana.

- Mērķtirgus noteikšana. 

- Preces, pakalpojuma raksturlielumi.

-  Sortimenta veidošana.

- Cenu politikas noteikšana, izstrāde.

- Izplatības kanāla atrašana.

- Optimālā sadales kanāla izstrāde.

- Mārketinga aktivitāšu veidošana.

- Reklāma.

- Sabiedriskās aktivitātes.

- Pārdošanas stimulēšana.

- Tiešā pārdošana.

- Uzņēmuma pozicionēšana.

- Pozicionējuma pamatojums.

- Korporatīvā tēla veidošana.

7. Pārdošanas organizēšana

- Pārdošanas iespēju noteikšana.

- Pārdošanas sistēmas elementu identifikācija.

- Pārdošanas sistēmas izveide.

- Pārdošanas vadība, mērķi un uzdevumi.

- Speciālistu atlase, komandas izveide.

- Pārdošanas komanda

- darbu organizācija.

- komandas lieluma noteikšana.

- speciālistu pienākumi un darba organizācija.

- motivēšana un atalgošana.

8. Biznesa plāns

- Biznesa plāna būtība.

- Biznesa plāna nepieciešamība. 

- Biznesa plāna veidi.

- Plānošanas efektivitāte.

- Biznesa plānošanas metodika un pamatprincipi.

- Biznesa plāna saturs.

- Biznesa plāna izstrāde.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 84 stundas, neklātienē 76 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā:

Anna Medne, Mg.oec.,
Jolanta Brilte, MBA,
Rosita Zvirgzdiņa, Dr.oec.,
Daina Škuškovnika, Dr.psych.,
Oskars Onževs, Dr.sc.ing.,
Ligita Āzena, Mag.oec.,
Inga Škutāne, Mag.iur.,
Iveta Liniņa, MBA

Liepājā:

Juta Birzniece, Mg. oec.