Dokumentu un arhīva pārvaldība

Dokumentu un arhīva pārvaldība

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešana uzņēmumā un institūcijā.

- Normatīvo aktu prasībām atbilstoša vienkāršota lietvedības sistēma un tās ieviešana.

- Dokumentu pārvaldība uzņēmumā.

- Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē lietvedības procesu.

- Dokumenta juridiskais spēks.

- Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu apritē.

2. Pārvaldes dokumentu noformēšana

- Dokumentu struktūra un noformējums (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts).

3. Pārvaldes dokumentu izstrādāšana

- Rīkojuma dokumenti.

- Faktu fiksējoši dokumenti.

- Sarakstes dokumenti.

- Organizatoriskie dokumenti.

- Publisko tiesību līgumi.

- Personāla dokumenti.

4. Personāla dokumenti

- Darba tiesisko attiecību vispārīgie principi un tiesiskais regulējums.

- Darba līguma pareiza un precīza noformēšana.

- Datu aizsardzības un apstrādes pamatprincipi darba tiesiskajās attiecībās.

- Personāla lietu veidošana un uzturēšana.

- Personāla lietu arhivēšana.

5. Dokumentu apgrozība un elektroniskās vadības sistēmas 

- Dokumentu apgrozība uzņēmumā un institūcijā.

- Elektroniskās vadības sistēmas veidi un to pielietojums.

6. Dokumentu atvasinājumi un dokumenta dublikāts

- Kopija.

- Izraksts.

- Noraksts.

- T0- ulkojums.

- Dublikāts.

7. Arhīvu pārvaldība

- Arhīvu darba organizācija.

- Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums).

- Lietu nomenklatūras izstrāde un glabāšanas termiņu noteikšana pēc normatīviem aktiem.

8. Dokumentu arhivēšana un iznīcināšana

- Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai.

- Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas vai uzņēmuma arhīvā.

- Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.).

- Lietu aprakstu (uzskaites sarakstu) izstrāde.

- Lietu vāku izvēle un noformēšana.

- Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana.

9. Elektroniskie dokumenti un to izstrādāšana

- Kas ir elektronumentam nepieciešams glabāt arī elektronisko kopiju.

10. Elektronisko dokumentu uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība.

- Kas ir elektroniskais paraksts, kā parakstīt un nosūtīt elektronisko dokumentu.

- Elektronisko dokumentu aprites procesi iestādē.

- Elektronisko dokumentu glabāšanu.

- Oficiālā elektroniskā adrese.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Jolanta Brilte, MBA