Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

REĢISTRĒTIES

Kursa saturs:

1. Grāmatvedības organizācija

- Grāmatvedības organizēšanas dokumenti, saimniecisko darījumu cikli, kontu plāns, pamata konfigurācija jauna uzņēmuma uzskaitei Horizon,

pamatdatu ievade Horizon. VID, VSAA, CSP.

2. Grāmatvedības prakse Grāmatvedības datu ievade un apstrāde Horizon

- Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.

- Krājumu uzskaite.

- Ieņēmumu un izdevumu uzskaite.

- Avansa norēķini.

- Naudas līdzekļu uzskaite.

- Norēķini ar debitoriem un kreditoriem.

- Uzkrājumu uzskaite.

- Algu aprēķins un uzskaite. 

3. Programmas papildus konfigurācija

- Lietotāju, lomu, izskatu, filtru, dokumentu tipu, izdruku rediģēšana.

- Efektivitāte darbā ar Horizon.

4. Darba tiesības

- Darba attiecību tiesiskais regulējums. 

- Datu apstrāde.

- Uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums.

- Valsts sociālās apdrošināšanas būtība.

- Grāmatveža profesionālā ētika.

5. Nodokļi

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

- VSAOI.

- Pievienotās vērtības nodoklis.

- Nodevas.

- Atbildība par nodokļu likumdošanas pārkāpumiem. 

- Soda un kavējumu naudas.

6. Finanšu pārskatu sastādīšana

- Finanšu pārskati, to veidi un sastāvs.

- Noformēšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība, pilnvaru apjomi.

- Kontu slēgums. 

- Peļņas sadale un deklarēšana.

- Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija. 

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 100 stundas, neklātienē 60 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā:

Gunta Valdīšana, Mg.phil., 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība,