Grāmatvedība ar priekšzināšanām

Grāmatvedība ar priekšzināšanām

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Grāmatvedības organizācija

- Grāmatvedības organizēšanas dokumenti dažādām komercdarbības formām, saimniecisko darījumu cikli, kontu plāns, uzskaites programmas. 

- VID, VSAA, CSP.

- Atskaišu iesniegšanas kārtība, atbildība, pilnvaru apjomi.

- Naudas līdzekļi, to kontrole un ierobežojumi uzņēmumā.

- Noliktavas uzskaite, inventarizācijas organizēšana.

2. Finanšu grāmatvedība

- Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.

- Apgrozāmo līdzekļu uzskaite.

- Pašu kapitāla uzskaite.

- Uzkrājumu uzskaite.

- Norēķinu ar kreditoriem uzskaite.

- Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.

- Finanšu pārskatu sastādīšana.

- Grāmatveža profesionālā ētika.

3. Grāmatvedības prakse

- Pamatlīdzekļu uzskaite.

- Krājumu uzskaite.

- Ieņēmumu un izdevumu uzskaite.

- Avansa norēķini.

- Naudas līdzekļu uzskaite.

- Algu aprēķins un uzskaite. 

- Norēķini ar piegādātājiem un pircējiem.

4. Darba tiesības

- Darba attiecību tiesiskais regulējums. 

- Datu apstrāde.

- Uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, pilnvarojuma līgums.

- Valsts sociālās apdrošināšanas būtība.

- Darba aizsardzība.

5. Nodokļi

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

- VSAOI.

- Mikrouzņēmumu nodoklis.

- Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

- Pievienotās vērtības nodoklis.

- Nodevas.

- Atbildība par nodokļu likumdošanas pārkāpumiem. 

- Soda un kavējumu naudas.

6. Gada pārskatu sastādīšana

- Gada pārskati, to veidi un sastāvs.

- Noformēšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība.

- Kontu slēgums. 

- Peļņas sadale un deklarēšana.

- Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija. 

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Gunta Valdīšana, Mg.phil., 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, Anna Medne, mag.oec.

Cēsīs: Maija Žagariņa, mag.oec. 

Liepājā: Astra Straume, Mg. oec.