Grāmatvedība - kvalifikācijas paaugstināšana

Grāmatvedība - kvalifikācijas paaugstināšana

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

- Grāmatvedības organizācija.

- Finansu grāmatvedība.

- Grāmatvedības prakse.

- Darba tiesības.

- Nodokļi.

- Vadības pamati.

- Gada pārskatu sastādīšana.

- Vadības grāmatvedība.

- Lietvedība.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 160 stundas, neklātienē 0 stundas, pārbaudījums 4 stundas

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Gunta Valdīšana, Mg.phil., 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, Anna Medne, mag.oec., Irīna Robežniece