Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. MICE sektors, tā nozīme Latvijas tūrisma nozarē MICE sektors, to veidojošās komponentes

MICE nozīme Latvijas tūrisma nozarē.

Konferenču un semināru veidi.

2. Konferences plānošana. Darbu plāns. Iesaistītās puses

Darbu vadība - secība, organizēšana un saskaņošana.

Attālināti īstenojamas konferences vai semināra plānošanas un īstenošanas aspekti.

3. Konferenču, semināru budžets Budžeta veidošanās, tā galvenās sastāvdaļas. Tāme.

4. Vietas izvēle, telpas izvietojums Vietas izvēli noteicošie faktori

Izvietojums telpā.

5. Ēdināšana Ēdināšanas pakalpojumu organizēšana

Ēdienu izvēle.

6. Telpu noformējums un tehniskais nodrošinājums Noformēšanas un tehniskā nodrošinājuma ārpakalpojumi

Pasākumu telpu noformēšanas būtiskākie aspekti.

Pasākumu telpu tehniskā nodrošinājuma būtiskākie aspekti.

Tulkošanas organizēšana.

7. Riski konferenču un semināru organizēšanā Drošības riski, to preventīva novēršana

Sanitārās un higiēnas normas, to ievērošana.

Datu aizsardzība.

8. Komunikācija konferenču un semināru organizēšanā un īstenošanā Lietišķās mutiskās komunikācijas pamati

Lietišķā rakstiskā komunikācija.

9. Klientu apkalpošanas būtiskākie aspekti Klientu apkalpošana

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Agita Doniņa, MBA, Maija Rozīte, Dr.geogr

Liepājā: Inese Bruže -Arāja, 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība