Mazā biznesa organizēšana

Mazā biznesa organizēšana

REĢISTRĒTIES

Kursa saturs:

- Uzņēmējdarbība un finanšu pamati.

- Darba tiesiskie pamati.

- Grāmatvedības pamati.

- Menedžments.

- Mārketinga pamati.

- Uzņēmējdarbības (biznesa) plāns.

Noslēguma pārbaudījums - biznesa plāna prezentācija

Nodarbības klātienē 160 stundas, neklātienē 0 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Anna Medne, Mg.oec., Jolanta Brilte, MBA, Rosita Zvirgzdiņa, Dr.oec., Patriks Morevs, Mg.math., Daina Škuškovnika, Dr.psych., Oskars Onževs, Dr.sc.ing., Ligita Āzena, Mag.oec., Inga Škutāne, mag.iur., Iveta Liniņa, MBA