Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana

 Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana (Namu pārzinis)

REĢISTRĒTIES

Kursa saturs:

- Saskarsme, komunikācija un ētika.

- Grāmatvedība un nodokļi.

- Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošanas organizēšana.

- Ēku un būvju dzīves cikls un tā uzturēšana (apsekošana, tehniskā apkope un remonts).

- Būvniecības darbu plānošana un organizēšana.

- Energoefektivitāte un energoaudits. 

- Inženierkomunikācijas un to uzturēšana ēkās un būvēs.

- Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas normatīvais regulējums.

- Risku apdrošināšana nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.

- Informācijas tehnoloģijas un statistika namu apsaimniekošanā.

- Sabiedrības un cilvēku drošība.

- Dokumentu pārvaldība nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 472 stundas (t.sk. kvalifikācijas prakse 240 stundas), neklātienē 488 stundas, pārbaudījums 8 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv