Personas datu aizsardzība (IT) un datu drošība

 Personas datu aizsardzība (IT) un datu drošība

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un normatīvais regulējums

- Personas datu apstrādes pamatprincipi.

- Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums.

- Datu aizsardzības speciālista iecelšana.

- Personas datu jēdziens, būtība.

- Personas datu aizsardzības normatīvais regulējums.

- Personas datu apstrādes pamatprincipi un to piemērošana praksē.

- Apstrāde, kas pamatota ar piekrišanu.

- Apstrāde, kas nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei.

- Apstrāde juridisku pienākumu izpildei.

- Apstrāde vitālo interešu aizsardzībai.

- Apstrāde sabiedrības interesēs un lai izpildītu oficiālās pilnvaras.

- Apstrāde leģitīmo interešu ievērošanai. 

- Datu aizsardzības speciālista nepieciešamība.

- Datu aizsardzības speciālista tiesības un pienākumi.

2. Datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas mehānismi 

- Datu subjekta tiesību ierobežošana. 

- Īpašu kategoriju personas datu apstrāde. 

- Īpašas apstrādes situācijas. 

- Informācija, kas jāsniedz datu subjektam.

- Datu piekļuves tiesību nodrošināšana.

- Tiesības labot, dzēst, ierobežot apstrādi.

- Tiesības uz datu pārnesamību.

- Tiesības iebilst.

- Tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde.

- Tiesības iesniegt sūdzību.

- Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

- Tiesības uz kompensāciju. 

- Īpašo kategoriju datu veidi. 

- Īpašo kategoriju datu apstrādes tiesiskais pamatojums.

- Atsevišķu īpašo kategoriju datu apstrādes specifika. 

- Apstrāde un vārda un informācijas brīvība.

- Apstrāde un publiska piekļuve oficiāliem dokumentiem.

- Valsts identifikācijas numura apstrāde.

- Apstrāde saistībā ar nodarbinātību.

- Garantijas un atkāpes, kas attiecas uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos.

- Baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības noteikumi.

3. Pārziņa un apstrādātāja lomas datu apstrādē 

- Apstrādes darbību reģistrēšana. 

- Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību. 

- Personas datu nosūtīšana. 

- Pārziņa tiesības un pienākumi.

- Kopīgu pārziņu savstarpējās attiecības.

- Apstrādātāja tiesības un pienākumi. 

- Apstrādes darbību reģistra izveide.

- Apstrādes darbību reģistra uzturēšanas mehānismi. 

- Gadījumi, kad jāveic novērtējums.

- Novērtējuma veikšanas kārtība.

- Iepriekšēja apspriešanās.

- Nosūtīšanas vispārīgie principi.

- Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību.

- Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām.

4. Personas datu aizsardzības pārkāpumi 

- Personas datu aizsardzības uzraudzība. 

- Atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

- Personas datu aizsardzības pārkāpumu identificēšana un novēršana.

- Disciplināratbildība.

- Administratīvā atbildība.

- Civiltiesiskā.

- Kriminālatbildība.

- Personas datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas kārtība.

5. Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni 

- IS lietotāju drošība, lietotāju ierobežošanas iespējas un darbību reģistrācija. 

- IT drošības pamatjēdzieni un drošības standarti. 

- Drošības pārvaldība organizācijā. 

- IS drošības vadība organizācijā. 

- Incidentu pārvaldīšana.

6. Drošības riski, apdraudējumu veidi un drošības līmeņi 

- Darbs ar virtuālo vidi.

- Drošības riski.

- Sociālā inženierija.

- Ļaunprātīgi kodi.

- Draudi internetā.

- Virtuālās mašīnas.

- Darbs ar virtuālo vidi.

7. Informācijas pārvaldības rīki 

- Mobilais telefons kā personas datu apstrādes rīks.

- Operētājsistēmas un to drošība.

- Web pārlūki.

- Datu tīkli.

- Bezvadu tīkli un to drošība.

- VPN.

- Mobilais tālrunis.

- Mobilās aplikācijas.

- Ļaunprātīgais kods mobilajās aplikācijās.

- Spiegu programmatūra.

8. Datu šifrēšana 

- Paroles.

- Datu šifrēšanas tehnoloģijas.

- HTTPS.

- Elektroniskais paraksts.

- Datu pārtveršana.

- Paroļu uzglabāšana.

- Privātums. 

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Laura Kalniņa, Ivo Krievs, Deniss Čalovskis