Viens no apjomīgākajiem apmācību kursiem personas datu aizsardzībā un IT drošībā. Viss par personas datu apstrādi, tai nepieciešamajiem tiesiskajiem un tehniskajiem aizsardzības līdzekļiem. Datu subjekta tiesību nodrošināšanas praktiskie aspekti, lai izvairītos no datu aizsardzības pārkāpumiem. Drošai informācijas pārvaldībai nepieciešamie tehniskie rīki un paņēmieni.


Veids - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 76

Saturs:
1. Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un normatīvais regulējums
Personas datu apstrādes pamatprincipi
Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums.
Datu aizsardzības speciālista iecelšana Personas datu jēdziens, būtība
Personas datu aizsardzības normatīvais regulējums.
Personas datu apstrādes pamatprincipi un to piemērošana praksē
Apstrāde, kas pamatota ar piekrišanu
Apstrāde, kas nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei
Apstrāde juridisku pienākumu izpildei
Apstrāde vitālo interešu aizsardzībai
Apstrāde sabiedrības interesēs un lai izpildītu oficiālās pilnvaras
Apstrāde leģitīmo interešu ievērošanai.
Datu aizsardzības speciālista nepieciešamība
Datu aizsardzības speciālista tiesības un pienākumi
2. Datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas mehānismi.
Datu subjekta tiesību ierobežošana.
Īpašu kategoriju personas datu apstrāde.
Īpašas apstrādes situācijas.
Informācija, kas jāsniedz datu subjektam
Datu piekļuves tiesību nodrošināšana
Tiesības labot, dzēst, ierobežot apstrādi
Tiesības uz datu pārnesamību
Tiesības iebilst
Tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde
Tiesības iesniegt sūdzību
Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību
Tiesības uz kompensāciju.
Īpašo kategoriju datu veidi.
Īpašo kategoriju datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Atsevišķu īpašo kategoriju datu apstrādes specifika.
Apstrāde un vārda un informācijas brīvība
Apstrāde un publiska piekļuve oficiāliem dokumentiem
Valsts identifikācijas numura apstrāde
Apstrāde saistībā ar nodarbinātību
Garantijas un atkāpes, kas attiecas uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos
Baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības noteikumi
3. Pārziņa un apstrādātāja lomas datu apstrādē.
Apstrādes darbību reģistrēšana.
Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību.
Personas datu nosūtīšana.
Pārziņa tiesības un pienākumi
Kopīgu pārziņu savstarpējās attiecības
Apstrādātāja tiesības un pienākumi.
Apstrādes darbību reģistra izveide
Apstrādes darbību reģistra uzturēšanas mehānismi.
Gadījumi, kad jāveic novērtējums
Novērtējuma veikšanas kārtība
Iepriekšēja apspriešanās
Nosūtīšanas vispārīgie principi
Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību
Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām
4. Personas datu aizsardzības pārkāpumi.
Personas datu aizsardzības uzraudzība.
Atbildība par personai nodarīto kaitējumu.
Personas datu aizsardzības pārkāpumu identificēšana un novēršana
Disciplināratbildība
Administratīvā atbildība
Civiltiesiskā.
Kriminālatbildība
Personas datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas kārtība
5. Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni.
IS lietotāju drošība, lietotāju ierobežošanas iespējas un darbību reģistrācija.
IT drošības pamatjēdzieni un drošības standarti..
Drošības pārvaldība organizācijā.
IS drošības vadība organizācijā.
Incidentu pārvaldīšana
6. Drošības riski, apdraudējumu veidi un drošības līmeņi.
Darbs ar virtuālo vidi
Drošības riski
Sociālā inženierija
Ļaunprātīgi kodi
Draudi internetā
Virtuālās mašīnas
Darbs ar virtuālo vidi
7. Informācijas pārvaldības rīki.
Mobilais telefons kā personas datu apstrādes rīks
Operētājsistēmas un to drošība
Web pārlūki
Datu tīkli
Bezvadu tīkli un to drošība
VPN
Mobilais tālrunis
Mobilās aplikācijas
Ļaunprātīgais kods mobilajās aplikācijās
Spiegu programmatūra
8. Datu šifrēšana.
Paroles
Datu šifrēšanas tehnoloģijas
HTTPS
Elektroniskais paraksts
Datu pārtveršana
Paroļu uzglabāšana
Privātums.
Noslēguma pārbaudījums

Pasniedzējs - Laura Kalniņa, Ivo Krievs, Deniss Čalovskis