Kurss sniegs zināšanas par programmēšanas pamatiem, ievads objektorientētā programmēšanā, JAVA ietvars un datu vizualizēšana u.c.
Veids - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 76

Saturs:
1. Programmēšanas pamati.
1.1. Ievads. Pamata terminoloģija un klasifikācija
1.2. Programmēšanas valodu vēsture
1.3. Algoritmi
1.4. Pamati un datu tipi
1.5. Lineāras programmas
1.6. Mainīgie, ieeja un izeja, nosacījumi
1.7. Būla algebra, Bitu līmeņa operācijas
1.8. For, while, do while cikli
1.9. Sazarošanās
1.10. Viendimensiju un daudzdimensiju masīvi
1.11. Funkcijas veidi un atšķirības
1.12. Parametriski uzdotas funkcijas
2. OOP
2.1. Ievads objektorientētā programmēšanā
2.2. Klases. Objekti. Atmiņas modelis
2.3. Draudzīga koda principi
2.4. Datu struktūras. Kolekcijas
2.5. Inkapsulācija
2.6. Mantošana
2.7. Polimorfisms
2.8. Klases
2.9. Funkciju pielietošanas iespējas
2.10. Piekļuves modifikatori
3. Java (JavaFX ietvars).
3.1. Jauna projekta izveide
3.2. Atmiņas modeļi
3.3. Darbības joma
3.4. Projekta sākšana
3.3. Ievads grafiskā lietotāja saskarne
3.4. JavaFX 2D formas
3.5. JavaFX teksts
3.6. JavaFX efekti
3.7. JavaFX transformācija
3.8. JavaFX animācija
3.9. JavaFX 3D formas
3.10. JavaFX izkārtojumi
3.11. Grafiskā lietotāja saskarnes reaģēšana uz lietotāju notikumiem
3.12. Datu vizualizēšana
3.13. Meklēšana un kārtošana: no koda līdz algoritmiem
3.14. CSV datu statistiskā apstrāde un vizualizācija Java
3.15. Ievads testēšanā
3.16. Melnās un baltās kastes testēšana. jUnit testēšana
Noslēguma pārbaudījums

Pasniedzējs - Jānis Pekša, Mg.sc.ing., Mg.oec.