Projektu vadīšana

 Projektu vadīšana

REĢISTRĒTIES

Kursa saturs:

1. Projektu vadīšana organizācijā Mērķorientēta plānošana

- Projektu vadīšanas procesi.

- Projekta dzīves cikls. IPMA un EU sistēmas.

- Problēmu analīze.

- Lēmumu pieņemšana projektu vadībā. Alternatīvas, risku analīze.

- Projekta tehniskā plānošana. Matricas, struktūrplāns, gaitas plāns, robežstabi, termiņi. Resursi. Finanses un naudas plūsma.

- Projekta dokumentācija. Uzraudzība, noviržu un izmaiņu vadīšana. Ieviešana un nodošana.

- Projektu plānošana Agile.

- Projekta prezentēšana.

2. Projekta komandas veidošana un darba elastības paaugstināšana

- Organizācijas struktūra. 

- Komandas veidošana.

- Efektīva sadarbība ar padotajiem.

- Vadītāja loma un funkcijas komandā. 

- Vadīšanas metodes un vadības stili. 

- Vadītāja vara un autoritāte. 

- Vadītājs – līderis.

- Vadītāja kompetences.

- Pārmaiņu vadības prasmes.

- Vadītāja personīgā efektivitāte.

- Laika vadīšanas prasmes.

3. Lēmumu pieņemšana. Motivēšana

- Lēmumu pieņemšana. 

- Komandas vadības riski. 

- Deleģēšana.

- Koučings.

- Psiholoģiskais klimats komandā un darbinieku motivēšana.

- Motivācijas principi un to praktiskā pielietošana.

- Ikgadējās (novērtēšanas) sarunas.

- Darbs ar sarežģītajiem darbiniekiem.

- Biežākās kļūdas darbinieku motivēšanā un to novēršana.

4. Komunikācija komandā

- Komunikācijas nozīme projektu vadībā:

- Komunikācijas pamati. 

- Neverbālā komunikācija. 

- Rakstiskā komunikācija. 

- Saskarsme pa telefonu.

- Informācijas aprite organizācijā.

- Atgriezeniskā saite. 

- Konfliktu rašanās cēloņi.

- Vadītāja loma konfliktu risināšanā.

- Efektīvas sanāksmes

- Vadītāja komunikācijas rīki.

- Sanāksmju veidi, to mērķi un organizēšana.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 84 stundas, neklātienē 76 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji tiešsaistē:

Juris Uzulāns,
Sandra Ošleja, MBA