Ievads praktiskajā nodokļu grāmatvedībā

Ievads praktiskajā nodokļu grāmatvedībā

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. LR nodokļu sistēmas raksturojums

1.1.Apskats nodokļi un to reglamentējošie likumi.

1.2.Nodokļa elementi (maksātājs, apliekamais objekts, nodokļa likmes, atvieglojumi un atlaides). 

1.3.Tiešie un netiešie nodokļi. 

1.4.Nodevas (valsts un pašvaldības).

1.5.Nodokļu maksātāja tiesības un pienākumi.

2. Saimniecisko darījumu ar nodokļiem grāmatošana metodika

2.1.Bilances un PZA uzbūves pamatprincipi.

2.2.Grāmatvedības konti, to iedalījums. 

2.3.Grāmatvedības kontu plāns.

2.4.Darījumu ar nodokļiem praktiskā grāmatošana.

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3.1.Nodokļa maksātāju reģistrācija. 

3.2.Darbas samaksa un citas līgumiskās attiecības, to praktiskie aprēķini. 

3.3.Fiziska personas – saimnieciskās darbības veicēja nodokļu aprēķini. 

3.4.Darba samaksas aprēķina grāmatošana. 

4. Mikrouzņēmuma nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis

4.1.Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji – saimnieciskās darbības veicēji un sabiedrības ar ierobežotu atbildību. 

4.2.Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas pildīšana. 

4.3.Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji un apliekamais objekts. 

4.4.Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un maksāšanas kārtība. 

5. Pievienotās vērtības nodoklis

5.1.Reģistrēšanās par nodokļa maksātāju, taksācijas periods. 

5.2.Priekšnodokļa un nodokļa jēdziens. 

5.3.Nodokļa likmes un to pielietošana dažādos darījumos.

5.4.Ar nodokli neapliekami darījumi. 

5.5.Īpašie nodokļa piemērošanas režīmi un kārtība. 

5.6.Nodokļa rēķinos noteiktie rekvizīti. 

5.7.Nodokļa deklarācija un nodokļa pārmaksas.

6. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

6.1.Nodokļu maksātāji un nodokļa objekts. 

6.2.Nodokļu likmes un atvieglojumi to maksāšanā. 

6.3.Nodokļa aprēķini, maksāšanas kartība. 

7. Pārējo netiešo nodokļu raksturojums

7.1.Dabas resursu nodoklis, tā objekti un maksāšanas kārtība. 

7.2.Akcīzes nodoklis, tā objekti un maksāšanas kārtība. 

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 84 stundas, neklātienē 76 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā: Anna Medne, Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr.