Programmēšana Java

Programmēšana Java

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Programmēšanas pamati 

1.1. Ievads. Pamata terminoloģija un klasifikācija.

1.2. Programmēšanas valodu vēsture.

1.3. Algoritmi.

1.4. Pamati un datu tipi.

1.5. Lineāras programmas.

1.6. Mainīgie, ieeja un izeja, nosacījumi.

1.7. Būla algebra, Bitu līmeņa operācijas.

1.8. For, while, do while cikli.

1.9. Sazarošanās.

1.10. Viendimensiju un daudzdimensiju masīvi.

1.11. Funkcijas veidi un atšķirības.

1.12. Parametriski uzdotas funkcijas.

2. OOP

2.1. Ievads objektorientētā programmēšanā.

2.2. Klases. Objekti. Atmiņas modelis.

2.3. Draudzīga koda principi.

2.4. Datu struktūras. Kolekcijas.

2.5. Inkapsulācija.

2.6. Mantošana.

2.7. Polimorfisms.

2.8. Klases.

2.9. Funkciju pielietošanas iespējas.

2.10. Piekļuves modifikatori.

3. Java (JavaFX ietvars) 

3.1. Jauna projekta izveide.

3.2. Atmiņas modeļi.

3.3. Darbības joma.

3.4. Projekta sākšana.

3.3. Ievads grafiskā lietotāja saskarne.

3.4. JavaFX 2D formas.

3.5. JavaFX teksts.

3.6. JavaFX efekti.

3.7. JavaFX transformācija.

3.8. JavaFX animācija.

3.9. JavaFX 3D formas.

3.10. JavaFX izkārtojumi.

3.11. Grafiskā lietotāja saskarnes reaģēšana uz lietotāju notikumiem.

3.12. Datu vizualizēšana.

3.13. Meklēšana un kārtošana: no koda līdz algoritmiem.

3.14. CSV datu statistiskā apstrāde un vizualizācija Java.

3.15. Ievads testēšanā.

3.16. Melnās un baltās kastes testēšana. jUnit testēšana.

Noslēguma pārbaudījums

Nodarbības klātienē 80 stundas, neklātienē 80 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Jānis Pekša, Mg.sc.ing., Mg.oec.

 

Datorā būs jāiestata IntelliJ Idea ietvara programmatūras Ultimate varsija, kurai kursa laikā piešķirsim kuponu bezmaksas licences saņemšanai.

Šurplāde un tehniskās prasības kursa dalībnieka datoram šeit.