Projektu vadīšana ar MS Project

 Projektu vadīšana ar MS Project

Kursa saturs:

REĢISTRĒTIES

1. Projektu vadīšana organizācijā

- Projektu vadīšanas procesi.

- Projekta dzīves cikls.

- Problēmu analīze.

- Lēmumu pieņemšana projektu vadībā.

- Projekta tehniskā plānošana.

- Projektu plānošana Agile.

2. MS Project (Project Libre)

- MS Project (Project Libre) iespējas un pielietošanas veidi projektos.

- Nepieciešamās informācijas sagatavošana.

- Ganta diagrammas izveidošanas scenārijs.

- Ganta diagrammas pareizības pārbaude un optimizācija.

- Iepriekšējo projektu informācijas izmantošana.

- Projekta izpildes kontrole.

- Programmas iespējas projekta dokumentācijas sagatavošanā, atskaišu veidošana un analīze.

- Projekta pieredzes apkopošana.

- Programmas iespējas lielu projektu vadīšanā.

- Projektu vadības informācijas un komunikācijas resursu plānošana.

- MS Project Server un citas projektu vadības vides.

3. Komandas vadība un psiholoģija

- Menedžments procesa būtība.

- Menedžmenta funkcijas.

- Organizācijas vide. 

- Vadītāja loma organizācijā.

- Komunikācija organizācijā.

- Cilvēka darbības un uzvedības psiholoģiskie aspekti. Cilvēka uztveres likumsakarības.

- Cilvēku uzvedība grupā. Attiecību dinamika, lomas. Lēmumu pieņemšana grupā. Konflikti

- Elastīgas uzvedības treniņš atšķirīgās saskarsmes situācijās: publiskas uzstāšanās, situācijas, kas saistītās ar kritiku vai atzinību. Pārliecināšanas tehnika.

4. Uzņēmējdarbības pamati un finanses Uzņēmums, tā būtība un darbības pamatprincipi, sfēras Latvijā.

- Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi.

- Uzņēmējdarbības plānošana.

- Finanses, to vadība. Finanšu būtība, mērķi; finanšu plānošanas un kontroles instrumenti. Finanšu analīze. Izmaksu jēdziens, būtība.

- Investīciju jēdziens.

5. Prezentēšana Prezentācijas būtība, uzdevumi, veidi.

- Prezentācijas pasākuma plānošana.

- Prezentācijas vadītāja imidžs. Izskats, valoda, mīmika, žesti, uzstāšanās stils. Prezentācijas vadītāja kompetence.

- Informācijas avoti prezentācijai. Nepieciešamā materiāla atlase, strukturēšana, rediģēšana. Informācijas vizualizēšanas paņēmieni. Biežāk izmantojamie audiovizuālie līdzekļi.

- Power Point programmas izmantošanas iespējas. 

- Raksturīgākie piemēri veidojot prezentāciju.

6. Projekta mārketings Mārketinga būtība un nozīme. 

- Mārketinga galveno elementu raksturojums un izmantošana uzņēmējdarbībā.

- Projekta mārketinga darbības pamatprincipi.

- Tirgus izpēte un mārketinga pētījumu vadīšana.

- Tirgus segmentēšana.

- Preces un uzņēmuma pozīciju nostiprināšana tirgū – pozicionēšanas stratēģijas nozīme.

- Klientorientētu attiecību vadīšana.

Noslēguma pārbaudījums - izstrādātā projekta prezentācija

Nodarbības klātienē 84 stundas, neklātienē 76 stundas, pārbaudījums 4 stundas.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Pasniedzēji

Rīgā:

Ivars Linde, Ph.D,
Jolanta Brilte, MBA,
Rosita Zvirgzdiņa, Dr.oec.,
Daina Škuškovnika, Dr.psych.,
Oskars Onževs, Dr.sc.ing.,
Ligita Āzena, Mag.oec.