Inovāciju komunikācija

Inovāciju komunikācija - kursa laikā tiks apskatīts produkta un tā principiālo līmeņu jēdziens, sasaiste ar jaunradi un radošumu. Tiks apskatītas inovāciju kategorijas, kā arī radīts stratēģisks plānojums Jūsu iespējamā inovatīvā produkta ieviešanai tirgū, kā rezultātā tiks izstrādāta patērētājam atbilstoša produkta koncepcija, veikta auditorijas izpēte, kurai tiks pielāgota vērtības piedāvājuma kanva. Gala rezultātā mācīsimies noteikt auditorijas fokusu un pārvērst produkta īpašības stāstā, tam pielāgojot mārketinga stratēģijas un izstrādājot integrētās mārketinga komunikācijas plānu.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Mērķis:
Kursa rezultātā tiks izstrādāta inovatīva produkta koncepcija un integrētās mārketinga komunikācijas plāns, kā arī stratēģija tā ieviešanā un vadībā..
Kursa saturs:
1. Produkts, jēdziena definīcijas. Produkta principiālie līmeņi
2. Jaunrade, jēdziena definīcijas – aktualizācijas, apstākļi, plānošana, projektu jaunrade, vajadzību izzināšana, noformulēšana. Jaunrades fāzes (zinātnes, pētīšanas, izstrādes, ražošanas, patēriņa). Jaunrades riski
3. Radošums. Iztēle. Iedvesma. Ideja. Vēsturiskie aspekti. Kognitīvā psiholoģija
4. Radošums kā smadzeņu funkcija. Radošās domāšanas pakāpes jaunrades procesā – sagatavošanās, koncentrācija, ideju inkubācija / ģenerēšana, ideju uzliesmojumi, atklāsmes, ideju atlasīšana, analīze un izvērtēšana
5. Inovācijas – būtība, kategorijas (bāzes inovācijas, uzlabojošās inovācijas, pseido jeb šķietamās inovācijas). Inovāciju modeļi / struktūras elementi, radīšana (iesildīšanās tehnikas, domu kartes, breinstormings utt.)
6. Produkta ieviešana tirgū (izpēte, sagatavošanās, komunikācija)
7. Patērētājam atbilstoša produkta koncepcija
8. Auditorijas izpēte
9. Vērtības piedāvājuma kanva (the value proposition canvas)
10. Auditorijas fokuss (Bull’s Eye modelis)
11. Produkta īpašību pārvēršana stāstā mērķauditorijai (storyboard – scenārijs)
12. Produkta piedāvājuma izstrāde
13. Mārketinga stratēģijas / integrētās mārketinga komunikācijas plāns jaunradītam produktam

Pasniedzējs - Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD