Komunikācijas vadība un mediju studijas

Kurss sniedz aptverošu ievadu komunikācijas teorijā par komunikācijas procesa modeļiem, plašsaziņas un sociālo mediju pētniecībā, bet it īpaši - visās profesionālās komunikācijas prakses nozarēs: žurnālistikā, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Komunikācijas vadības un mediju studiju jēdziens. Ievads profesionālās komunikācijas nozarē (žurnālistika, sabiedriskās attiecības, reklāma, mārketinga komunikācija) un ar to saistītā mediju un komunikācijas zinātnē..
Komunikācijas jēdziens un komunikācijas process, starppersonu, masu un neverbālā komunikācija. Masu kultūra un masu apziņa kā masu komunikācijas fenomeni.
Komunikācijas kompetence: runāšana un sarunāšanās. Medijpratība..
Plašsaziņas mediju darbības specifika un atšķirība no sociālajiem medijiem un sabiedriskajām attiecībām, reklāmas loma duālajā mediju tirgū.
Mediju patēriņa (lietojuma) vajadzību analīze.
Komunikācijas procesa modeļi. Procesa skola un semiotika. Romana Jakobsona valodu funkciju teorija..
Maršala Maklūena Toronto skola un Niklasa Lūmana sistēmteorija.
Žanru sistēma medijos: informatīvie, viedokļa un jauktie žanri. Ziņu rakstīšana un preses paziņojumu sagatavošana.
Sabiedrisko attiecību jēdziens un to apakšnozares, it īpaši mediju attiecības. Organizācijas iekšējā un ārējā komunikācija..
Sabiedrisko attiecību stratēģijas un kampaņas plāna izstrāde..
Reklāmas, sponsorēšanas un produktu izvietošanas specifika. Integrētās mārketinga komunikācijas jēdziens un tās pielietojums.
Pārliecināšanas teorijas un to saikne īpaši ar sabiedrisko attiecību un reklāmas praksi.
Četras mediju teorijas: autoritārisms, liberālisms, komunisms, sociālā atbildība. Slēgtas un atvērtas masu mediju sistēmas un atšķirīgās masu mediju funkcijas..
Trīs demokrātisko mediju sistēmu modeļi un seši globālie mediju sistēmu modeļi.
Mediju biznesa modeļi. Augstākas un zemākas mediju kvalitātes segmenti: reklāma vs. tiešā pārdošana. Mediju īpašumu caurskatāmība un redakcionālā autonomija kā mediju korporatīvā sociālā atbildība..
Sabiedrisko mediju specifika.
Mediju politika, mediju likumdošana un mediju tiesības. Mediju koncentrācija (6% kā robeža).
Žurnālistikas kvalitāte un profesionālie standarti: jēdziens un infrastruktūra..
Žurnālistikas kultūras jēdziens un trīs atšķirīgas žurnālistikas kultūras Latvijā.

Pasniedzējs - Ainārs Dimants, Dr. phil.