Mārketinga komunikācija un zīmolvadība

Kursa laikā tiks apskatīts mārketinga komunikācijas process un zīmolvadība, pievēršoties tendencēm. Analizēsim mārketinga komunikācijas elementu integrēšanu dažādos kanālos, zīmolu globalizācijas kontekstā. Apskatīsim zīmolu nozīmi mūsdienu uzņēmumu mārketingā un korporatīvajās stratēģijās. Rezultātā tiks apgūts un izstrādāts zīmola pozicionējums, balstoties uz teorētiskām nostādnēm, jaunākajām tendencēm un gadījumu izpēti. Tiks izprasta zīmola būtība, loma un vadības principi sociālajos, politiskajos un uzņēmējdarbības procesos.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 120, no tām tiešsaistē 60

Saturs:
Mērķis:
Kursa rezultātā tiks apgūts un izstrādāts zīmola pozicionējums, balstoties uz teorētiskām nostādnēm, jaunākajām tendencēm un gadījumu izpēti. Tiks izprasta zīmola būtība, loma un vadības principi sociālajos, politiskajos un uzņēmējdarbības procesos..
Kursa saturs:
1. Mārketinga komunikācija un zīmolvadība, tendences
2. Mārketinga komunikācijas jēdziens. Mārketinga komunikāciju vadības process
3. Mārketinga komunikācijas komplekss, tā struktūra
4. Mārketinga komunikācijas elementu integrēšana.
5. Mārketinga komunikācijas kanāli, to specifika
6. Zīmola jēdziens, definīcijas. Zīmola atšķirība no tādām mārketinga kategorijām kā preču marka, preču zīme u.tml..
6. Zīmola veidošanas attīstības tendences. Zīmolu globalizācija.
7. Zīmolu nozīme mūsdienu uzņēmumu mārketingā un korporatīvajās stratēģijās
8. Zīmolu ekonomiskie, tiesiskie, sociālie un kultūras faktori.
9. Pozicionēšana kā zīmola un zīmolvadības bāze
10. Zīmola identitāte, uzbūve un pamatelementi.
11. Zīmolu klasifikācija
12. Zīmola dzīves cikls, tā vadīšana
13. Zīmolvadības stratēģijas (zīmolu paplašināšana, izvēršana, atveseļošana, pārpozicionēšana, likvidēšana u.c.).
14. Korporatīvais zīmols un tā vadīšana.
15. Specifiskie zīmolvadības virzieni (personu zīmolu vadīšana, valstu un reģionu zīmolu vadīšana u.c.)
16. Zīmola komunikācija, tās kanāli un instrumenti
17. Zīmola audits
18. Zīmola vērtības un efektivitātes novērtēšanas metodes

Pasniedzējs - Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD