Reklāma

Kursā tiks apskatīts reklāmas jēdziens, pamatprincipi, tendences, rašanās priekšnoteikumi, evolūcija un ietekmējošie faktori. Apskatīsim Latvijas reklāmas tirgus struktūru, kā arī attīstības tendences pasaulē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta reklāmas komunikācijas procesam un tā sastāvdaļām. Pievērsīsimies arī reklāmas psiholoģijai un mērķauditorijas nozīmei, masu medijiem, reklāmas plānošanai un mediju izvēles galvenajiem kritērijiem. Rezultātā tiks veidota izpratne par reklāmu, tās izveidi un plānošanu, balstoties uz mārketinga tuneļa izmaiņām, tendencēm un pētījumiem.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Mērķis:
Kursa rezultātā tiks veidota izpratne par reklāmu, tās izveidi un plānošanu, balstoties uz mārketinga tuneļa izmaiņām, tendencēm un pētījumiem. Tiks izprasta reklāmas vieta un loma sociālajos, politiskajos un uzņēmējdarbības procesos, uzņēmumu mērķu sasniegšanā.
Kursa saturs:
1. Reklāmas jēdziens, pamatprincipi, tendences..
2. Reklāmas rašanās priekšnoteikumi, reklāmas evolūcija un to ietekmējošie faktori.
3. Latvijas reklāmas tirgus struktūra, apjoms, īpatnības un tendences.
4. Pasaules reklāmas bizness un tā attīstības tendences mūsdienās. Reklāma un globalizācija.
5. Reklāmas komunikācijas process, tā sastāvdaļas.
6. Reklāmas vēstījums, tā pārraidīšanas process – būtība, elementi. Reklāmas mērķi, funkcijas un uzdevumi..
7. Reklāmas iedalījums un veidi. Reklāmas līdzekļi. Reklāmas nesēji.
8. Reklāmas psiholoģija.
9. Mērķauditorijas nozīme reklāmā..
10. Masu mediji, reklāmas plānošana, mediju izvēles galvenie kritēriji.
12. Reklāmas efektivitāte, tās noteikšanas un optimizācijas metodes.
13. Mārketinga tunelis un reklāma.

Pasniedzējs - Jolanta Derkevica-Pilskunga, PhD