Vides komunikācija


Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 60

Saturs:
Vides komunikācijas saturs, definīcijas un mērķa grupas;
Vides komunikācijas nozīme vides problēmu identificēšanā un risināšanā;
Dabas un kultūrvides resursi – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un kultūras mantojums, to aizsardzība un ilgstpējīga izmantošana, bioloģiskās daudzveidības un klimata pārmaiņu problemātika Latvijā un pasaulē;
Vides zinātnes, vides izglītības, izglītības ilgtspējīgai attīstībai (Education for Sustainable Development) loma vides komunikācijas pilnveidošanā;
Vides informācijas avoti, to pieejamība un izmantošanas specifika vides ziņu veidošanā un mediju darbībā;
Vides komunikācijas nozīme vides pārvaldības procesos valsts un pašvaldību institūcijās;
Vides jomas normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti;.
Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras nozīme projektu izstrādē un attīstībā – sabiedrības līdzdalības formas un tiesiskais pamats, informēšana un sabiedriskās apspriedes projektu tālākā virzībā;
Starptautisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju, biznesa sektora un vides nevalstisko organizāciju darbība Latvijā un pasaulē;
Vides komunikācijas loma ilgtspējīgās attīstības pilnveidošanā;
Vides ētikas un filozofijas aspekti vides komunikācijā;
Vides situācijas analīze ekosistēmu apdraudējuma, klimata pārmaiņu novēršanas un antropogēnās slodzes samazināšanas jomā;
Vides komunikācijas loma videi draudzīgo pieeju un tehnoloģiju pielietošanas nodrošināšanā;
Zaļā izaugsme, Zilā izaugsme (jūras resursi), bioekonomika, zemā oglekļa ekonomika – jauni izaicinājumi vides komunikācijas jomā

Pasniedzējs - Ēriks Leitis, Dr.Geogr.