Žurnālistika un mediju attiecības

Kurss sniedz zināšanas un attīsta prakstiskās prasmes žurnālistikā un mediju attiecībās. Tā ietvaros tiek apgūta mediju sistēma un to veidi, žurnālistikas žanri, īpašu uzmanību veltot Latvijas mediju sistēmai un sociālo mediju radītajām izmaiņām, kā arī ziņu žurnālistikai un pētnieciskajai žurnālistikai. Kursa ietvaros tiek apgūtas žurnālista un sabiedrisko attiecību speciālista profesionālās prasmes, informācijas vākšanas metodes, mediju atticību plānošana un organizēšana, nostiprinot kompetenci par žurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbību.
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"
Veids - Studiju kurss
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 80

Saturs:
Iespēja iegūt zināšanas par žurnālistikas nozīmi un medija darba specifiku, izprast žurnālistu profesiju un kvalitātes standartus, mediju mijiedarbību ar sabiedriskajām attiecībām, kā arī attīstīt profesionālās kompetences mediju attiecību veidošanā.
Žurnālista un sabiedrisko attiecību speciālista profesija un profesionālisms
Mediju vieta demokrātiskā sabiedrībā
Sociālie mediji un to loma mūsdienu komunikācijā
Žurnālistika kā mediju sistēma. Mūsdienu Latvijas mediju sistēma
Žurnālistikas žanri un to raksturojums
Ziņu žurnālistika un tās attīstības tendences
Pētnieciskā žurnālistika un tās attīstības tendences
Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā
Mediju auditorija un atgriezeniskā saite.
Mediju un sabiedrisko attiecību mijiedarbība
Mediju attiecību plānošana un organizēšana
Mediju attiecību metodes un to pielietojums

Pasniedzējs - Līga Mirlina, Mg.Sc.Soc.