Kvalitātes vadība

Apgūstot kursu, pilnveidosiet zināšanas kvalitātes vadības sistēmās un iepazīsiet veiksmīgas prakses piemērus no dažādiem uzņēmumiem. Programmā apgūtā teorija tiks papildināta un nostiprināta ar praktiskiem vingrinājumiem, situāciju izspēlēm un biznesa simulāciju.

Biznesa simulācijas laikā būsiet gan uzņēmuma īpašnieks, gan darbinieks, gan stratēgijas plānotājs, gan procesu virzītājs, gan naudas skaitītājs.

Izspēlēsim uznēmuma ikdienas procesus un rezultātā analizēsim pareizību lēmumu pienemšanā.

MĒRĶAUDITORIJA

Organizāciju, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, darbinieki un citi interesenti.

METODOLOĢIJA

Lekcijas, praktiskais darbs, patstāvīgais darbs, demonstrēšana, darbs ar IT, dialogs, jautājumi/atbildes.

KURSA SATURS

1. Ievads kvalitātes sistēmā.

Kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām.

2. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana.

 • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas.
 • Kvalitātes vadības sistēma, tās nozīmīgākie struktūras elementi un nozīme konkurētspējas paaugstināšanā.
 • 7 kvalitātes vadības un lean principi – kopīgais un atšķirīgais.
 • Procesu pieeja, tās principi un realizēšana efektīvas kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā.
 • Jaunu produktu ieviešana.

3. Vadības loma efektīvas vadības sistēmas izveidošanā.

 • Augstākās vadības atbildība un loma efektīvas vadības sistēmas izveidošanā.
 • Misija, stratēģija, vīzija, politika un mērķi.

4. Risku vadība.

 • Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu nodrošināšana.
 • Kontroles plānu izveide.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nodrošināšanai.

5. Efektīvas un nebirokrātiskas dokumentu vadības izveide.

 • Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas.
 • Procesu kartēšana.
 • Procesu plūsmu shēmu veidošana.
 • Procesu mērāmo parametru noteikšana.
 • Procesu mērījumu analīze.

6. Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana.

 • Prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai, korektīvām un preventīvām darbībām.
 • Neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas realizēšanā.
 • Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas metodes un instrumenti, patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija.

KURSA ILGUMS

Kursa apjoms: 24 stundas

REZULTĀTS

Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centra apliecība

DALĪBAS MAKSA

EUR 380.00

NORISES VIETA

Biznesa augstskola Turība telpās Rīgā, Graudu ielā 68

Pasniedzēji

Zane Driņķe, Ph.D., Asoc. profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne BA Turība ,
Dace Amsone, Mg.Sc.Soc ,Sertificēta grāmatvede un lektore Komunikācijas zinātņu katedrā un Tūrisma un viesmīlības katedrā, Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās BA

UZZIŅAS

Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem