Biznesa datu analīze ar R un Python Pandas

Biznesa datu analīze ar R un Python Pandas

PieteiktiesSTUDIJU MODUĻA MĒRĶIS:
Palīdzēt apgūt R un Python programmēšanas valodu tiem, kas nodarbojas ar liela apjoma datu apstrādi un salīdzināšanu, datu vizualizāciju, pārskatu veidošanu, izmantojot mūsdienīgus rīkus efektīvai un atkārtojamai datu analīzei.

STUDIJU MODUĻA UZDEVUMI:

Sniegt zināšanas par biznesa datu analīzi
Sniegt zināšanas par R un Python programmēšanu

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:
Biznesa datu analīzes pamati;
Datu ieguves un apstrādes principi;
Datu dzīves cikla (iegūšana, apstrāde, arhivēšana, dzēšana) principi
Datu pārvaldības principi

Prasmes:
sagatavot datus no vairākiem avotiem un formātiem analīzei;
veikt sākotnējo datu apstrādi, tīrīt datus;
pielietot dažādu tipu datus R un Python valodās;
pielietot atbilstošu metodoloģiju biznesa datu analītikai;
lietot loģiskos un aritmētiskos operatorus R un Python valodās;
pielietot pamatstatistikas metodes datu apstrādei;
veidot datu analīzes rezultātu vizualizāciju;

Kompetences:
Spēja analizēt uzņēmuma datus un pielietot tos biznesa lēmumu pieņemšanā atbilstoši uzņēmumu (iestāžu) biznesa stratēģijai.

STUDIJU KURSA SATURS:
R R darba vides sagatavošana.
R Studio vides pielāgošana tālākai darbībai;
R programmēšanas valodas pamati;
Datu avoti un datu iegūšana ar R.
Datu struktūras R.
Darbs ar tabulām R vidē.
Datu organizēšanas pamati, datu higiēna.
R bibliotēkas un funkcijas datu tīrīšanai;
Datu transformācija ar R bibliotēkām.
Trūkstošo datu problēmas risināšana;
Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar R bibliotēkām;
Datu vizualizācija ar R rīkiem.
R bibliotēkas grafikas veidošanai.
Python Pandas darba vides sagatavošana.
Jupyter Notebooks un Google Colab vides pielāgošana tālākai darbībai;
Python programmēšanas valodas pamati datu apstrādei;
Datu avoti un datu iegūšana ar Pandas.
Datu struktūras Pandas. 
Datu organizēšanas pamati, datu higiēna.
Datu tīrīšanas metodes Pandas;
Datu transformācija ar Pandas.
Trūkstošo datu problēmas risināšana;
Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar Pandas;
Datu vizualizācija ar Python rīkiem - Matplotlib un Seaborn.

PASNIEDZĒJS:
Deniss Vasiļjevs, MSc, DipM, lektors

LĪDZFINANSĒJUMS:

Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 160 stundas. Kontaktstundas: 56 stundas, patstāvīgais darbs: 104 stundas. 
Mācības notiek attālināti.

Datorā iestatāmā programmatūra

R – https://cran.r-project.org/mirrors.html
RStudio Desktop – https://posit.co/download/rstudio-desktop
Python – https://www.python.org/downloads
Anaconda – https://docs.anaconda.com/free/anaconda/install/index.html
VSCode – https://code.visualstudio.comMĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no jūnija sākumā. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

PieteiktiesSAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:
Par resursu vadības sistēmas "Horizon" praktisko pielietojumu un konfigurāciju, datu ievades un izguves, izdrukas formu un pārskatu rediģēšanu.

Prasmes:
Prast efektīvi pielietot resursu vadības sistēmu Horizon uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitei un datu, finanšu rādītāju un atskaišu ieguvei uzņēmuma vadībai un citām kompetentajām personām, nepieciešamības gadījumā pielāgojot sava biznesa specifikai.

Kompetences:
Spēja veikt uzņēmuma finanšu uzskaiti un atskaiti, lietojot resursu vadības sistēmu "Horizon".

GALVENĀS TĒMAS:
Datorgrāmatvedība Horizon 1
1. Uzņēmuma datu bāzes izveidošana resursu vadības sistēmā “Horizon”. Konkrēta uzņēmuma rekvizītu ievadīšana. Informācijas ievadīšana par uzņēmuma darbiniekiem, sistēmas konfigurācija. Datubāzes lietotāja izveide - lomas. Informācijas ievadīšana par uzņēmuma klientiem un piegādātājiem, sasaiste ar Firmas.lv. Konta plāna rediģēšana un jaunu kontu izveidošana, dimensijas, objektu dimensijas.
2. Rēķinu iegrāmatošana. Parasto saimniecisko darījumu ievade un grāmatošana (apgāde, realizācija). Noliktavas dokumentu ievade un grāmatošana.
3. Pamatlīdzekļu iegrāmatošana (sintētiskā un analītiskā uzskaite). Pamatlīdzekļi. Nemateriālie ieguldījumi.
4. Naudas līdzekļu grāmatošana. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu iegrāmatošana, kases grāmata. Bankas operāciju grāmatošana. Maksājuma uzdevumu iegrāmatošana, to sasaiste ar preču dokumentiem. Ienākošo maksājumu iegrāmatošana, to sasaiste ar preču dokumentiem. Bankas izraksts, tā slēgšana.
5. Avansa norēķini. Sistēmas konfigurācija - objekta dimensija. Avansa norēķinu dokumenti ar norēķinu veidu “Neuzskaita”. Avansa norēķinu dokumenti, kas piedalās debitoru/kreditoru operācijās.
Datorgrāmatvedība Horizon 2
1. Darba samaksas aprēķins un iegrāmatošana. Ar darba samaksas aprēķinu saistīto datu ievade par darbiniekiem. Darba laika uzskaites dokumenta izveidošana. Darba samaksas aprēķins. Darba samaksas un ar to saistīto nodokļu atskaišu sagatavošana.
2. Personāla vadības bloks. Sistēmas konfigurācija. Atvaļinājuma rezerves fondu izveide. Amata vietu (štata vietu) saraksta izveide. Atskaites MS Word šablonu imports Horizon un konfigurācija. Rīkojumu veidu konfigurācija.
3. Finanšu pārskatu modelēšana. Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Bilance. Pievienotās vērtības nodokļa atskaite
4. Atskaišu redaktors - izdrukas formu rediģēšana, eksports un imports.
5. Sistēmas konfigurācija. Dokumentu tipi, numeratori. Kontējumu shēmas. Kontroles un vides parametri. Uzskaites parametri

PASNIEDZĒJS:
Ieva Šolmane, Mg.sc.eng; vieslektors

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 160 stundas. Kontaktstundas: 100 stundas, patstāvīgais darbs: 60 stundas. Mācības notiek attālināti.

Tehniskās prasības
Prasības darba stacijai, uz kura tiek lietots Horizon klients
Horizon izmantošana uz Apple datoriem

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
HOR-8 05.06.2023–11.09.2023 Pi, Tr 9–12:10
HOR-9 05.06.2023–11.09.2023 Pi, Tr 18–21:10
HOR-10 06.06.2023–12.09.2023 Ot, Ce 9–12:10
HOR-11 06.06.2023–12.09.2023 Ot, Ce 17–20:10
HOR-12 06.06.2023–12.09.2023 Ot, Ce 18–21:10


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Datu apstrādes pamati ar Excel un PowerPoint

Datu apstrādes pamati ar Excel un PowerPoint

Pieteikties


STUDIJU KURSA MĒRĶIS: Kursa mērķis ir apgūt datu apstrādes pamatus, izmantojot MS Excel un PowerPoint.


SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:

• Par MS Excel un MS PowerPoint komandrīkiem un darba vidi.
• Par datu veidiem un struktūru.
• Par datu ievades un ieguves veidiem.
• Par datu tabulu izveidi un izmantošanu.
• Par datu kārtošanu un filtrēšanu.
• Par diagrammu veidiem (kolonu, joslu, sektoru, līniju, kombinētā u.c) un to izmantošanu.
• Par diagrammu elementiem un to formatēšanu.
• Par sīkdiagrammām un to izmantošanu.
• Par atsauču veidiem un to izmantošanu formulās.
• Par funkciju veidiem un to izmantošanu, t.sk. matemātiskās, statistiskās, datumu, uzmeklēšanas, finanšu, datu bāžu, loģiskās un nosacījumu funkcijas.
• Par teksta datu apstrādi ar funkciju palīdzību.
• Par starpsummu izmantošanu.
• Par rakurstabulu izveidi, formatēšanu un izmantošanu.
• Par datu modeļiem, to izveidi un izmantošanu.
• Par rakursdiagrammām, to izveidi un formatēšanu.
• Par nosacījumu analīzes komandrīkiem un to izmantošanu.
• Par papildrīka Solver aktivizāciju un izmantošanu.
• Par datu validāciju un kategoriju veidošanu.
• Par interaktīva paneļa (dashboard) izveidi un izmantošanu.
• Par MS Excel datu, tabulu un diagrammu pārnesi uz MS PowerPoint prezentāciju.
• Par datu, tabulu un diagrammu (un to elementu) animācijas iespējām MS PowerPoint prezentācijā.

Prasmes:
• Izvēlēties un pielāgot MS Excel un MS PowerPoint darba vidi atbilstoši uzdevumam.
• Ievadīt datus manuāli, t.sk. izmantojot AutoFill un FlashFill, kā arī iegūt datus no datu failiem.
• Formatēt datus - teksts, skaitļi, datumi, valūta utt.
• Izveidot datu tabulas, sakārtot un filtrēt datus.
• Izmantot nosacījumu formatēšanu.
• Veidot un formatēt diagrammas.
• Veidot un formatēt sīkdiagrammas.
• Izvēlēties atbilstošu atsauces veidu izmantošanai formulā.
• Izmantot dažādus funkciju veidus skaitlisko datu apstrādē un analīzē.
• Apstrādāt teksta datus ar funkciju palīdzību.
• Izmantot viena un vairāku līmeņu starpsummas.
• Izveidot un modificēt rakurstabulas.
• Izveidot un izmantot datu modeļus.
• Izveidot un formatēt rakursdiagrammas.
• Izmantot nosacījumu analīzes komandrīkus datu analīzē.
• Aktivizēt un izmantot papildrīku Solver.
• Veikt datu validāciju, izmantojot kategorijas.
• Izveidot interaktīvu paneli MS darbgrāmatas ietvaros.
• Ievietot MS Excel datus un diagrammas MS PowerPoint prezentācijā.
• Animēt datus, tabulas un diagrammas (un to elementus) MS PowerPoint prezentācijā

Kompetences:
• Veikt datu ievadi un apstrādi atbilstoši dotajam paraugam, izmantojot MS Excel.
• Formatēt, sakārtot un filtrēt datus, veikt datu validāciju.
• Izveidot un izmantot datu tabulas, diagrammas, sīkdiagrammas, starpsummas, rakurstabulas, datu modeļus un rakursdiagrammas.
• Izmantot funkcijas datu apstrādē un analīzē.
• Ievietot MS Excel datus un diagrammas MS PowerPoint prezentācijā.

STUDIJU KURSA SATURS:
1. MS Excel un MS PowerPoint komandrīki un darba vides.
2. Datu veidi, struktūra, datu ievade un ieguve.
3. Datu tabulas, datu kārtošana un filtrēšana.
4. Diagrammu veidi (kolonu, joslu, sektoru, līniju, kombinētā u.c) un to elementi.
5. Sīkdiagrammas.
6. Atsauču veidi, to izmantošana formulās.
7. Funkciju veidi un to izmantošana, t.sk. matemātiskās, statistiskās, datumu, uzmeklēšanas, finanšu, datu bāžu, loģiskās un nosacījumu funkcijas.
8. Teksta datu apstrāde ar funkciju palīdzību.
9. Starpsummas, rakurstabulas un datu modeļi.
10. Rakursdiagrammas.
11. Nosacījumu analīzes komandrīki.
12. Papildrīks Solver.
13. Datu validācija un kategorijas.
14. Interaktīvie paneļi (dashboard).
15. MS Excel datu, tabulu un diagrammu pārnese uz MS PowerPoint prezentāciju.
16. Datu, tabulu un diagrammu (un to elementu) animācijas iespējas MS PowerPoint prezentācijā.

PASNIEDZĒJS:
Dace Amsone, MBA, lektore

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 32 stundas, patstāvīgais darbs: 48 stundas. Mācības notiek attālināti.

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum  - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

 

Digitālās grafikas pamati: Inkscape un Canva

Digitālās grafikas pamati: Inkscape un Canva

Pieteikties


STUDIJU KURSA MĒRĶIS:

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju apgūt digitālās grafikas veidošanas pamatus vektorgrafikas rediģēšanas programmā Inkscape un tiešsaistes maketēšanas platformā Canva.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI:
• Attīstīt spējas saplānot maketa izveides darba procesu, izvēloties katram posmam piemērotāko lietojumprogrammu un rīkus.
• Iemācīties izstrādāt vektorgrafikas objektus atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.
• Iemācīties izstrādāt maketu atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:
• Par digitālās grafikas objektiem, to elementiem un attiecībām maketā.
• Par Inkscape darba vidi un galvenajiem rīkiem.
• Par vektorgrafikas objektiem un to rediģēšanas iespējām.
• Par logotipu veidiem, lietojumu un tehniskajām prasībām.
• Par Canva darba vidi un galvenajiem rīkiem.
• Par vektorgrafikas un rastra grafikas objektu importēšanu un rediģēšanu.
• Par sociālo tīklu postu veidiem, saturu un izstrādes procesu.
• Par infografikas veidiem, elementiem un izstrādes procesu.

Prasmes:
• Spēt atpazīt digitālās grafikas objektus un noteikt to attiecības maketā.
• Spēt izmantot galvenos Inkscape rīkus vektorgrafikas objektu izveidē.
• Spēt izveidot, rediģēt un saglabāt vektorgrafikas objektus.
• Spēt izveidot logotipu atbilstoši paraugam un tehniskajām prasībām.
• Spēt izmantot galvenos Canva rīkus maketa izveidē.
• Spēt importēt un rediģēt vektorgrafikas un rastra grafikas objektus.
• Spēt izveidot sociālo tīklu postu maketus atbilstoši paraugam.
• Spēt izveidot infografikas maketus atbilstoši paraugam.

Kompetences:
• Spēja saplānot maketa izveides darba procesu, izvēloties katram posmam piemērotāko lietojumprogrammu un rīkus.
• Spēja izstrādāt vektorgrafikas objektus atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.
• Spēja izstrādāt maketu atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.


STUDIJU KURSA SATURS:
1. Digitālās grafikas objekti, to elementi un attiecības maketā
2. Vektorgrafikas rediģēšanas programma Inkscape: darba vide un galvenie rīki
3. Vektorgrafikas objektu izveide un rediģēšana
4. Vektorgrafikas praktikums: logotipi
5. Tiešsaistes maketēšanas platforma Canva: darba vide un galvenie rīki
6. Vektorgrafikas objektu importēšana un rediģēšana
7. Rastra grafikas objektu importēšana un rediģēšana
8. Maketēšanas praktikums: sociālo tīklu posti
9. Maketēšanas praktikums: infografika

PASNIEDZĒJS:
Dace Amsone, MBA, lektore

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 32 stundas, patstāvīgais darbs: 48 stundas. Mācības notiek attālināti.

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum  - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101


Inovāciju komunikācija

Inovāciju komunikācija

Pieteikties


SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Inovāciju komunikācija - kursa laikā tiks apskatīts produkta un tā principiālo līmeņu jēdziens, sasaiste ar jaunradi un radošumu. Tiks apskatītas inovāciju kategorijas, kā arī radīts stratēģisks digitālās komunikācijas, tajā skaitā sociālajos medijos plānojums. Jūsu iespējamā inovatīvā produkta ieviešanai tirgū, kā rezultātā tiks izstrādāta patērētājam atbilstoša produkta digitālā koncepcija, veikta auditorijas izpēte, izmantojot digitālā mārketinga un analītikas rīkus, kurai tiks pielāgota vērtības piedāvājuma kanva, kā arī dizaina domāšanas elementi. Gala rezultātā mācīsimies noteikt auditorijas fokusu un digitālos kanālus, kā arī pārvērst produkta īpašības stāstā (storyboard), tam pielāgojot digitālā mārketinga stratēģijas un izstrādājot integrētās mārketinga komunikācijas plānu.

STUDIJU KURSA SATURS:
1. Produkts, jēdziena definīcijas. Produkta principiālie līmeņi.
2. Jaunrade, jēdziena definīcijas – aktualizācijas, apstākļi, plānošana, projektu jaunrade, vajadzību izzināšana, noformulēšana. Jaunrades fāzes (zinātnes, pētīšanas, izstrādes, ražošanas, patēriņa). Jaunrades riski.
3. Radošums. Iztēle. Iedvesma. Ideja. Vēsturiskie aspekti. Kognitīvā psiholoģija.
4. Radošums kā smadzeņu funkcija. Radošās domāšanas pakāpes jaunrades procesā – sagatavošanās, koncentrācija, ideju inkubācija / ģenerēšana, ideju uzliesmojumi, atklāsmes, ideju atlasīšana, analīze un izvērtēšana.
5. Inovācijas – būtība, kategorijas (bāzes inovācijas – tehnoloģiskās un netehnoloģiskās, uzlabojošās inovācijas, pseido jeb šķietamās inovācijas). Inovāciju modeļi / struktūras elementi, radīšana (iesildīšanās tehnikas, domu kartes, breinstormings utt.).
6. Produkta ieviešana tirgū (izpēte, sagatavošanās, komunikācija).
7. Patērētājam atbilstošs produkta koncepts.
8. Auditorijas izpēte.
9. Vērtības piedāvājuma kanva (the value proposition canva).
10. Auditorijas fokuss (Bulls Eye modelis).
11. Produkta īpašību pārvēršana stāstā mērķauditorijai.
12. Produkta piedāvājuma izstrāde.
13. Mārketinga stratēģijas / integrētās mārketinga komunikācijas plāns jaunradītam produktam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 32 stundas, patstāvīgais darbs: 48 stundas. Mācības notiek attālināti.

PASNIEDZĒJS:

Jolanta Derkevica-Pilskunga, Ph.D., docente

https://www.jdpintegratedcomm.com/par-jdp/nopietna-dala
https://www.linkedin.com/in/jolanta-derkevica-pilskunga-91379734/LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Integrēta projektu vadība

Integrēta projektu vadība

PieteiktiesSTUDIJU KURSA MĒRĶIS:
Gan teorētiski, gan praktiski apgūt dažādu projektu vadības principus, to plānošanas un vadības metodiku, kā arī izvērtēšanu:
Sniegt izpratni par projektu vadības pamatprincipiem un projektu plānošanas procesu;
Gūt izpratni par projekta vadītāja dažādajām lomām un atbildību, kā arī projektu vadībā nepieciešamo zināšanu kopumu saskaņā ar Starptautiskā projektu vadības institūta standartiem.

Personas datu aizsardzība un IT drošība

Personas datu aizsardzība un IT drošība

Pieteikties


SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:
Par personas datu aizsardzības normatīvo regulējumu, datu apstrādes pamatprincipiem, nolūkiem un tiesisko pamatojumu;
Par datu subjektu tiesībām, īpašu kategoriju datiem un īpašām apstrādes situācijām;
Par datu pārziņa un apstrādātāja lomām un darbību;
Par datu aizsardzības pārkāpumiem un atbildību;
Par informācijas sistēmu drošību, apdraudējuma veidiem, aizsardzības metodēm;
Par informācijas pārvaldības rīkiem, kiberdrošības riskiem, datu, sistēmu un infrastruktūras aizsardzības taktiku un tehnoloģijām.

Prasmes:
Analizēt personas datu apstrādes likumīgu nodrošināšanu, zināt datu datu subjekta tiesības, izprast pārziņa un datu apstrādātāja pienākumus.
Novērtēt kiberdrošības riskus un izvēlēties aizsardzības metodes.

Kompetences:
Spēja identificēt personas datus un to likumīgas apstrādes pamatus.
Spēja izprast un ievērot jomai saistošos normatīvos aktus, standartus un ētikas normas.
Spēja orientēties pamata kiberdrošības un informācijas sistēmu infrastruktūras aizsardzības jautājumos

GALVENĀS TĒMAS:
Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un normatīvais regulējums.
Personas datu apstrādes pamatprincipi.
Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums.
Datu aizsardzības speciālista iecelšana
Datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas mehānismi.
Datu subjekta tiesību ierobežošana
Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
Īpašas apstrādes situācijas
Pārziņa un apstrādātāja lomas datu apstrādē
Apstrādes darbību reģistrēšana
Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību
Personas datu nosūtīšana
Personas datu aizsardzības pārkāpumi
Personas datu aizsardzības uzraudzība
Atbildība par personai nodarīto kaitējumu
Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni
IS lietotāju drošība, lietotāju ierobežošanas iespējas un darbību reģistrācija
Drošības riski, apdraudējumu veidi un drošības līmeņi.
Fiziskā drošība
Datortīkli
Drošības sertifikāti un pārlūka izmantošana
Informācijas pārvaldības rīki.
Mobilais telefons kā personas datu apstrādes rīks
Datu šifrēšana.
Paroles.

PASNIEDZĒJS:
Laura Kalniņa, Ivo Krievs, Deniss Čalovskis

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 56 stundas, patstāvīgais darbs: 24 stundas. Mācības notiek attālināti.


LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum  - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101


Radošās industrijas: Foto

Radošās industrijas: Foto

PieteiktiesMūsdienu modernajā komunikācijas ērā fotogrāfija un vizuālajai komunikācija ir stiprākie spēki, kurus nepieciešams izprast - zināt, kā darboties šajā laukā un pareizi manipulēt ar informāciju.ZINĀŠANAS:
kā pareizi komunicēt ar auditoriju vizuālajā jomā, fotogrāfijā;
kā izmantot redzes psiholoģiju vizuālajā jomā, fotogrāfijā;
kā veidot pareizas gaismas, krāsas un kompozīciju digitālajā vidē, fotogrāfijā;
kā pareizi fokusēt un veidot pievilcīgas vizualizācijas;
kā izmantot bezmaksas programmas pēcapstrādē ar vizuālajiem materiāliem

PRASMES:

Kompetences:
Spēja veidot vizuālo komunikāciju ar patērētāju izmantojot foto materiālus
Spēja patstāvīgi izvērtēt labākos foto komunikācijas mehānismus
Spēja veidot kvalitatīvu foto materiāli, kuru izmantot komunikācijā ar auditoriju
Spēja komunicēt ar foto palīdzību sociālajos medijos, reklāmās, prezentācijās
Spēja darboties ar digitālā laikmeta foto iekārtām (fotoaparāts, mobīlais telefons)
Spēja darboties ar atbilstoši studiju iekārtošanu no gaismas viedokļa, iekārtu viedokļa
Spēja veikt foto materiālu pēcapstrādi izmantojot brīvi pieejamās programmas interneta vidē
Spēja patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas tehnikas foto industrijā

KURSA SATURS:
Fotogrāfijas vēsture
Mediju attīstība un komunikācija
Informācijas sniegšanas pieejas
Fotogrāfijas vieta un loma mūsdienu kultūras, digitālajos medijos, sociālajos tīklos, masu medijos
Geštalta (formas) teorija. Redzes psiholoģija izmantošana vizualizācijā
Vizualizācijas recipienta analīze
Manipulācija ar vizualizācijas palīdzību izmantojot redzes psiholoģiju
Semiotikas izmantošana darbā ar vizualizācijas instrumentiem digitālajā vidē
Foto un vizualizāciju pēcapstrāde un tās nozīmīgums
Kompozīcijas, gaismas principi vizuālajos medijos. Pēcapstrāde un materiāla sagatavošana
Darbs ar krāsām, kompozīciju izmantojot pēcapstrādes programmās
Ieskats maketēšanā, ieskats atbilstošāko instrumentu atlasē, kvalitātes izvērtējums un darbs ar pasūtītāju
Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzējs:
Andrejs Kozlovs, Mg.sc.soc.

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 34 stundas, patstāvīgais darbs: 46 stundas. Mācības notiek attālināti.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.