Integrēta projektu vadība

Integrēta projektu vadība

PieteiktiesSTUDIJU KURSA MĒRĶIS:
Gan teorētiski, gan praktiski apgūt dažādu projektu vadības principus, to plānošanas un vadības metodiku, kā arī izvērtēšanu:
Sniegt izpratni par projektu vadības pamatprincipiem un projektu plānošanas procesu;
Gūt izpratni par projekta vadītāja dažādajām lomām un atbildību, kā arī projektu vadībā nepieciešamo zināšanu kopumu saskaņā ar Starptautiskā projektu vadības institūta standartiem.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:
Kursa procesā izglītojamie iegūs zināšanas un prasmes integrētā projektu vadībā gan klātienē, gan digitālajā vidē ar Agile, Scrum, Lean, Kanban pieejām, lai veicinātu jaunāko projektu vadības metožu pielietojumu organizāciju darbā, kā arī apgūs IKT prasmes, kas nepieciešamas sadarbības veicināšanai un procesu vadībai digitālajā vidē, piemēram, tiešsaistes sadarbības rīkus projektu un procesu vadībā, sadarbības rīkus komandām, kopīgas informācijas telpas un rīku izmantošanas iespējas darbā, atgriezeniskās informācijas iegūšanas un apkopošanas rīkus tiešsaistē.

GALVENĀS TĒMAS:
Kursa saturs:
0. Projektu un procesu vadības nozīme organizācijās. Projektu vadības būtība. Dažādu nozaru pieeja un atšķirības procesu vadībā. Atšķirības starp Waterfall un Agile projektu vadības pieejām.
1. Agile domāšanas veids, pieeja procesu vadībā, Agile komandu darbības principi2. Scrum pieeja procesu vadībā - vērtības un pilāridefinīcija un principi, komandas lomas un atbildības, Scrum notikumi, artefakti, Scrum pielietojums dažādās nozarēs. Tiešsaistes rīki procesa organizēšanai (piemēram, Asana, Jira, Wrike)
3. Kanban pielietojums procesu vadībā - Kanban vērtības, principi, prakses, Kanban praktiskais pielietojums, Kanban informācijas tāfele un tiešsaistes rīki, metodes priekšrocības (piemēram, Trello)
4. Lean pieeja procesu vadībā - būtība, principi un ieguvumi. Lean instrumenti, vērtības un principi. Darba organizācijas pieejas.
5. Dizaina domāšanas ietvars procesu vadībā. Dizaina domāšanas process, likumsakarības un mīti. Ideju ģenerēšanas metodes un novērtēšana. Ātrā prototipēšana.
6. Komunikācijas nozīme procesu un projektu vadībā - komunikācijas veicināšana, efektīva un aktīva klausīšanās, jautājumu uzdošanas metodes, komunikācija virtuālajās komandās. Līderības veidi. Koučinga metodes komandas darba organizēšanai.
7. Kopīgi rīki komunikācijas plūsmas organizēšanai organizācijās (bezmaksas un maksas rīki, piemēram, Zoom, Webex, MS Teams, Jitsi, Google Meet u.c.)
8. Atgriezeniskās saites iegūšanas un apkopošanas rīki darbam attālināti, piemēram, Sli.do, Mentimetr, Kahoot, Google Forms u.c.


PASNIEDZĒJS:
Kristīne Tjarve, Mg.paed.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas.  Kontaktstundas: 40 stundas, patstāvīgais darbs: 40 stundas. Mācības notiek attālināti.

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101