Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

PieteiktiesSAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:
Par resursu vadības sistēmas "Horizon" praktisko pielietojumu un konfigurāciju, datu ievades un izguves, izdrukas formu un pārskatu rediģēšanu.

Prasmes:
Prast efektīvi pielietot resursu vadības sistēmu Horizon uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitei un datu, finanšu rādītāju un atskaišu ieguvei uzņēmuma vadībai un citām kompetentajām personām, nepieciešamības gadījumā pielāgojot sava biznesa specifikai.

Kompetences:
Spēja veikt uzņēmuma finanšu uzskaiti un atskaiti, lietojot resursu vadības sistēmu "Horizon".

GALVENĀS TĒMAS:
Datorgrāmatvedība Horizon 1
1. Uzņēmuma datu bāzes izveidošana resursu vadības sistēmā “Horizon”. Konkrēta uzņēmuma rekvizītu ievadīšana. Informācijas ievadīšana par uzņēmuma darbiniekiem, sistēmas konfigurācija. Datubāzes lietotāja izveide - lomas. Informācijas ievadīšana par uzņēmuma klientiem un piegādātājiem, sasaiste ar Firmas.lv. Konta plāna rediģēšana un jaunu kontu izveidošana, dimensijas, objektu dimensijas.
2. Rēķinu iegrāmatošana. Parasto saimniecisko darījumu ievade un grāmatošana (apgāde, realizācija). Noliktavas dokumentu ievade un grāmatošana.
3. Pamatlīdzekļu iegrāmatošana (sintētiskā un analītiskā uzskaite). Pamatlīdzekļi. Nemateriālie ieguldījumi.
4. Naudas līdzekļu grāmatošana. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu iegrāmatošana, kases grāmata. Bankas operāciju grāmatošana. Maksājuma uzdevumu iegrāmatošana, to sasaiste ar preču dokumentiem. Ienākošo maksājumu iegrāmatošana, to sasaiste ar preču dokumentiem. Bankas izraksts, tā slēgšana.
5. Avansa norēķini. Sistēmas konfigurācija - objekta dimensija. Avansa norēķinu dokumenti ar norēķinu veidu “Neuzskaita”. Avansa norēķinu dokumenti, kas piedalās debitoru/kreditoru operācijās.
Datorgrāmatvedība Horizon 2
1. Darba samaksas aprēķins un iegrāmatošana. Ar darba samaksas aprēķinu saistīto datu ievade par darbiniekiem. Darba laika uzskaites dokumenta izveidošana. Darba samaksas aprēķins. Darba samaksas un ar to saistīto nodokļu atskaišu sagatavošana.
2. Personāla vadības bloks. Sistēmas konfigurācija. Atvaļinājuma rezerves fondu izveide. Amata vietu (štata vietu) saraksta izveide. Atskaites MS Word šablonu imports Horizon un konfigurācija. Rīkojumu veidu konfigurācija.
3. Finanšu pārskatu modelēšana. Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Bilance. Pievienotās vērtības nodokļa atskaite
4. Atskaišu redaktors - izdrukas formu rediģēšana, eksports un imports.
5. Sistēmas konfigurācija. Dokumentu tipi, numeratori. Kontējumu shēmas. Kontroles un vides parametri. Uzskaites parametri

PASNIEDZĒJS:
Ieva Šolmane, Mg.sc.eng; vieslektors

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 160 stundas. Kontaktstundas: 100 stundas, patstāvīgais darbs: 60 stundas. Mācības notiek attālināti.

Tehniskās prasības
Prasības darba stacijai, uz kura tiek lietots Horizon klients
Horizon izmantošana uz Apple datoriem

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
HOR-8 05.06.2023–11.09.2023 Pi, Tr 9–12:10
HOR-9 05.06.2023–11.09.2023 Pi, Tr 18–21:10
HOR-10 06.06.2023–12.09.2023 Ot, Ce 9–12:10
HOR-11 06.06.2023–12.09.2023 Ot, Ce 17–20:10
HOR-12 06.06.2023–12.09.2023 Ot, Ce 18–21:10


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.