Personas datu aizsardzība un IT drošība

Personas datu aizsardzība un IT drošība

Pieteikties


SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:
Par personas datu aizsardzības normatīvo regulējumu, datu apstrādes pamatprincipiem, nolūkiem un tiesisko pamatojumu;
Par datu subjektu tiesībām, īpašu kategoriju datiem un īpašām apstrādes situācijām;
Par datu pārziņa un apstrādātāja lomām un darbību;
Par datu aizsardzības pārkāpumiem un atbildību;
Par informācijas sistēmu drošību, apdraudējuma veidiem, aizsardzības metodēm;
Par informācijas pārvaldības rīkiem, kiberdrošības riskiem, datu, sistēmu un infrastruktūras aizsardzības taktiku un tehnoloģijām.

Prasmes:
Analizēt personas datu apstrādes likumīgu nodrošināšanu, zināt datu datu subjekta tiesības, izprast pārziņa un datu apstrādātāja pienākumus.
Novērtēt kiberdrošības riskus un izvēlēties aizsardzības metodes.

Kompetences:
Spēja identificēt personas datus un to likumīgas apstrādes pamatus.
Spēja izprast un ievērot jomai saistošos normatīvos aktus, standartus un ētikas normas.
Spēja orientēties pamata kiberdrošības un informācijas sistēmu infrastruktūras aizsardzības jautājumos

GALVENĀS TĒMAS:
Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un normatīvais regulējums.
Personas datu apstrādes pamatprincipi.
Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums.
Datu aizsardzības speciālista iecelšana
Datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas mehānismi.
Datu subjekta tiesību ierobežošana
Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
Īpašas apstrādes situācijas
Pārziņa un apstrādātāja lomas datu apstrādē
Apstrādes darbību reģistrēšana
Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību
Personas datu nosūtīšana
Personas datu aizsardzības pārkāpumi
Personas datu aizsardzības uzraudzība
Atbildība par personai nodarīto kaitējumu
Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni
IS lietotāju drošība, lietotāju ierobežošanas iespējas un darbību reģistrācija
Drošības riski, apdraudējumu veidi un drošības līmeņi.
Fiziskā drošība
Datortīkli
Drošības sertifikāti un pārlūka izmantošana
Informācijas pārvaldības rīki.
Mobilais telefons kā personas datu apstrādes rīks
Datu šifrēšana.
Paroles.

PASNIEDZĒJS:
Laura Kalniņa, Ivo Krievs, Deniss Čalovskis

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 56 stundas, patstāvīgais darbs: 24 stundas. Mācības notiek attālināti.


LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum  - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101