Inovāciju komunikācija

Inovāciju komunikācija

Pieteikties


SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Inovāciju komunikācija - kursa laikā tiks apskatīts produkta un tā principiālo līmeņu jēdziens, sasaiste ar jaunradi un radošumu. Tiks apskatītas inovāciju kategorijas, kā arī radīts stratēģisks digitālās komunikācijas, tajā skaitā sociālajos medijos plānojums. Jūsu iespējamā inovatīvā produkta ieviešanai tirgū, kā rezultātā tiks izstrādāta patērētājam atbilstoša produkta digitālā koncepcija, veikta auditorijas izpēte, izmantojot digitālā mārketinga un analītikas rīkus, kurai tiks pielāgota vērtības piedāvājuma kanva, kā arī dizaina domāšanas elementi. Gala rezultātā mācīsimies noteikt auditorijas fokusu un digitālos kanālus, kā arī pārvērst produkta īpašības stāstā (storyboard), tam pielāgojot digitālā mārketinga stratēģijas un izstrādājot integrētās mārketinga komunikācijas plānu.

STUDIJU KURSA SATURS:
1. Produkts, jēdziena definīcijas. Produkta principiālie līmeņi.
2. Jaunrade, jēdziena definīcijas – aktualizācijas, apstākļi, plānošana, projektu jaunrade, vajadzību izzināšana, noformulēšana. Jaunrades fāzes (zinātnes, pētīšanas, izstrādes, ražošanas, patēriņa). Jaunrades riski.
3. Radošums. Iztēle. Iedvesma. Ideja. Vēsturiskie aspekti. Kognitīvā psiholoģija.
4. Radošums kā smadzeņu funkcija. Radošās domāšanas pakāpes jaunrades procesā – sagatavošanās, koncentrācija, ideju inkubācija / ģenerēšana, ideju uzliesmojumi, atklāsmes, ideju atlasīšana, analīze un izvērtēšana.
5. Inovācijas – būtība, kategorijas (bāzes inovācijas – tehnoloģiskās un netehnoloģiskās, uzlabojošās inovācijas, pseido jeb šķietamās inovācijas). Inovāciju modeļi / struktūras elementi, radīšana (iesildīšanās tehnikas, domu kartes, breinstormings utt.).
6. Produkta ieviešana tirgū (izpēte, sagatavošanās, komunikācija).
7. Patērētājam atbilstošs produkta koncepts.
8. Auditorijas izpēte.
9. Vērtības piedāvājuma kanva (the value proposition canva).
10. Auditorijas fokuss (Bulls Eye modelis).
11. Produkta īpašību pārvēršana stāstā mērķauditorijai.
12. Produkta piedāvājuma izstrāde.
13. Mārketinga stratēģijas / integrētās mārketinga komunikācijas plāns jaunradītam produktam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 32 stundas, patstāvīgais darbs: 48 stundas. Mācības notiek attālināti.

PASNIEDZĒJS:

Jolanta Derkevica-Pilskunga, Ph.D., docente

https://www.jdpintegratedcomm.com/par-jdp/nopietna-dala
https://www.linkedin.com/in/jolanta-derkevica-pilskunga-91379734/LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.