Datu apstrādes pamati ar Excel un PowerPoint

Datu apstrādes pamati ar Excel un PowerPoint

Pieteikties


STUDIJU KURSA MĒRĶIS: Kursa mērķis ir apgūt datu apstrādes pamatus, izmantojot MS Excel un PowerPoint.


SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:

• Par MS Excel un MS PowerPoint komandrīkiem un darba vidi.
• Par datu veidiem un struktūru.
• Par datu ievades un ieguves veidiem.
• Par datu tabulu izveidi un izmantošanu.
• Par datu kārtošanu un filtrēšanu.
• Par diagrammu veidiem (kolonu, joslu, sektoru, līniju, kombinētā u.c) un to izmantošanu.
• Par diagrammu elementiem un to formatēšanu.
• Par sīkdiagrammām un to izmantošanu.
• Par atsauču veidiem un to izmantošanu formulās.
• Par funkciju veidiem un to izmantošanu, t.sk. matemātiskās, statistiskās, datumu, uzmeklēšanas, finanšu, datu bāžu, loģiskās un nosacījumu funkcijas.
• Par teksta datu apstrādi ar funkciju palīdzību.
• Par starpsummu izmantošanu.
• Par rakurstabulu izveidi, formatēšanu un izmantošanu.
• Par datu modeļiem, to izveidi un izmantošanu.
• Par rakursdiagrammām, to izveidi un formatēšanu.
• Par nosacījumu analīzes komandrīkiem un to izmantošanu.
• Par papildrīka Solver aktivizāciju un izmantošanu.
• Par datu validāciju un kategoriju veidošanu.
• Par interaktīva paneļa (dashboard) izveidi un izmantošanu.
• Par MS Excel datu, tabulu un diagrammu pārnesi uz MS PowerPoint prezentāciju.
• Par datu, tabulu un diagrammu (un to elementu) animācijas iespējām MS PowerPoint prezentācijā.

Prasmes:
• Izvēlēties un pielāgot MS Excel un MS PowerPoint darba vidi atbilstoši uzdevumam.
• Ievadīt datus manuāli, t.sk. izmantojot AutoFill un FlashFill, kā arī iegūt datus no datu failiem.
• Formatēt datus - teksts, skaitļi, datumi, valūta utt.
• Izveidot datu tabulas, sakārtot un filtrēt datus.
• Izmantot nosacījumu formatēšanu.
• Veidot un formatēt diagrammas.
• Veidot un formatēt sīkdiagrammas.
• Izvēlēties atbilstošu atsauces veidu izmantošanai formulā.
• Izmantot dažādus funkciju veidus skaitlisko datu apstrādē un analīzē.
• Apstrādāt teksta datus ar funkciju palīdzību.
• Izmantot viena un vairāku līmeņu starpsummas.
• Izveidot un modificēt rakurstabulas.
• Izveidot un izmantot datu modeļus.
• Izveidot un formatēt rakursdiagrammas.
• Izmantot nosacījumu analīzes komandrīkus datu analīzē.
• Aktivizēt un izmantot papildrīku Solver.
• Veikt datu validāciju, izmantojot kategorijas.
• Izveidot interaktīvu paneli MS darbgrāmatas ietvaros.
• Ievietot MS Excel datus un diagrammas MS PowerPoint prezentācijā.
• Animēt datus, tabulas un diagrammas (un to elementus) MS PowerPoint prezentācijā

Kompetences:
• Veikt datu ievadi un apstrādi atbilstoši dotajam paraugam, izmantojot MS Excel.
• Formatēt, sakārtot un filtrēt datus, veikt datu validāciju.
• Izveidot un izmantot datu tabulas, diagrammas, sīkdiagrammas, starpsummas, rakurstabulas, datu modeļus un rakursdiagrammas.
• Izmantot funkcijas datu apstrādē un analīzē.
• Ievietot MS Excel datus un diagrammas MS PowerPoint prezentācijā.

STUDIJU KURSA SATURS:
1. MS Excel un MS PowerPoint komandrīki un darba vides.
2. Datu veidi, struktūra, datu ievade un ieguve.
3. Datu tabulas, datu kārtošana un filtrēšana.
4. Diagrammu veidi (kolonu, joslu, sektoru, līniju, kombinētā u.c) un to elementi.
5. Sīkdiagrammas.
6. Atsauču veidi, to izmantošana formulās.
7. Funkciju veidi un to izmantošana, t.sk. matemātiskās, statistiskās, datumu, uzmeklēšanas, finanšu, datu bāžu, loģiskās un nosacījumu funkcijas.
8. Teksta datu apstrāde ar funkciju palīdzību.
9. Starpsummas, rakurstabulas un datu modeļi.
10. Rakursdiagrammas.
11. Nosacījumu analīzes komandrīki.
12. Papildrīks Solver.
13. Datu validācija un kategorijas.
14. Interaktīvie paneļi (dashboard).
15. MS Excel datu, tabulu un diagrammu pārnese uz MS PowerPoint prezentāciju.
16. Datu, tabulu un diagrammu (un to elementu) animācijas iespējas MS PowerPoint prezentācijā.

PASNIEDZĒJS:
Dace Amsone, MBA, lektore

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 32 stundas, patstāvīgais darbs: 48 stundas. Mācības notiek attālināti.

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum  - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101