Datorizēta grāmatvedība iesācējiem ar programmu Zalktis

Datorizēta grāmatvedība iesācējiem ar programmu Zalktis

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Grāmatvedības metodes elementi

Grāmatvedības nozīme uzņēmumā, konta uzbūve, kontu plāns, divkāršais ieraksta principi, Bilances uzbūve.


2. Programmas pamata uzstādījumi

Nemateriālo ieguldījumu uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķins, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
Ilgtermiņa ieguldījumu saraksts, parametri, Pamatlīdzekļu kartītes, nolietojuma aprēķināšana, atskaites


3. Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālo ieguldījumu uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķins, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
Ilgtermiņa ieguldījumu saraksts, parametri, Pamatlīdzekļu kartītes, nolietojuma aprēķināšana, atskaites


4. Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi, uzskaites un novērtēšanas metodes,
Norēķini ar Debitoriem,
Avansa norēķinu personas,
Naudas līdzekļu uzskaite
Noliktava, realizācija, rēķini klientiem, kontējumu shēmas, avansa norēķini, kases dokumentācija, norēķinu konta uzskaite


5. Pašu kapitāls, norēķini
Pamatkapitāls un peļņas aprēķins, ilgtermiņa, ilgtermiņa kreditori, darba samaksas un ieturējumu aprēķins, norēķini par nodokļiem.
Pašu kapitāla datu ievade, aizņēmumu uzskaite, Norēķini ar piegādātājiem uzskaite, apmaksas dokumentu pārbaude, darba samaksas

aprēķins


6. Atskaites

Ar darba samaksu saistītās atskaites,
Statistikas atskaites,
PVN deklarācija.


7. Finanšu pārskati

Finanšu pārskati, to veidi un sastāvs,
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite,
Kontu slēgums
Peļņas vai zaudējumu pārskata sastādīšana, Peļņas sadale
Kontu apgrozījumi un bilances sagatavošana


Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 96 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 64 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Anna Medne, Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr.,
Sandra Medne, Mg.oec.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047