Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus

Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Sasniedzamais rezultāts:
Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju iegūt zināšanas un attīstīt profesionālās kompetences jaunu produktu radīšanā uzņēmumu, komandu un projektu vadīšanā ar Agile metodoloģiju, izmantojot digitālos rīkus, veidojot prasmes lietot un izpratni par:
• dažādām projektu un produktu vadības metodēm;
• Agile metožu pielietojumu dažādās jomās un nozarēs;
• Scrum komandas lomu sadalījumu un mijiedarbību, Kanban metodes principiem, lielu projektu vadīšanu, izmantojot Agile;
• Lietotāja stāstu veidošanu
• produkta izstrādes metodēm un posmiem;
• dizaina domāšanas principiem, metodēm, lietotāja pieredzi;
• atbilstošajiem digitāliem rīkiem (Slack, Notion, JIRA, Sunsama, Sketch
Invision, Zeplin, Miro u.c.) un tos pielietošanu izvirzīto uzdevumu izpildē.

Kursa saturs:

1. Ievads Agile pamatos Kāpēc inovāciju radīšanai piemērotākā metode ir Agile
Agile pamatprincipi (Agile Manifesto)
Kā Agile ļauj sasniegt lielāku vērtību ar mazāk ieguldītiem resursiem
Agile pielietojums dažādās uzņēmumu darbības jomās un nozarēs
Dažādu Agile metodoloģiju atšķirības un paredzētais pielietojums
Slack komunikācijas rīks
Notion komandu darba pārvaldības rīks
2. Scrum - metode jaunas vērtības un produktu radīšanai Scrum svarīgākie pamatprincipi
Komandas lomas un to savstarpējā sadarbība
Scrum procesa secība un katra soļa nozīme
Savstarpējās vienošanās un informācijas nodošanas formas
Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Scrum metodē
JIRA komandu darba pārvaldības rīks darbam ar Scrum
Sunsama laika plānošanas rīks komandām
3. Kanban - metode operatīva vai regulāri mainīga darba pārvaldīšanai Kanban metodes pamata principi
Kanban darba plūsmas vizualizācija
Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Kanban metodē
JIRA rīks darbam ar Kanban
4. Product Ownership - ievads produktu vadībā ar Agile Tirgus izpēte ar mērķi mazināt riskus un liekus ieguldījumus
Lietotāja vajadzību noteikšana un personas apraksta izveide
Produkta plānošanas līmeņi un to vizualizācija
Lietotāju stāstu pareiza rakstīšana
Produkta attīstība, nosakot un pārvaldot pareizas prioritātes
Ievads rezultātu mērīšanā un atgriezeniskās saites ievākšanā
Sketch/Invision - rīki produktu prototipēšanai
Zeplin - rīks komunikācijai starp produkta dizainu un izstrādātājiem
5. Dizaina domāšana inovāciju radīšanai Dizaina domāšana kā inovāciju radīšanas metode, domāšanas pieeja un organizācijas darbības veids
Atdeve no produkta vai pakalpojuma “radīšanas kopā ar lietotāju”
Veiksmīgs dizaina domāšanas process - 5 galvenie soļi
Metodes un instrumenti risināmo problēmjautājumu un lietotāju izpētei un izpratnei – praktiska to izmēģināšana un padomi to efektīvai pielietošanai
Produkta vai pakalpojuma lietotāja pieredzes kartēšana: esošā vs vēlamā situācija
Praksē pārbaudītas ideju radīšanas metodes un labāko ideju atlases principi
Labāko ideju testēšana – eksperimentu un prototipu īstenošana
Kas jādara, lai idejas ieviestu praksē
Miro prāta karšu (mindmap) un ideju vizualizācijas rīks
6. Liela izmēra Agile Projektu vadīšana ar vairākām komandām, izmantojot Agile
Liela izmēra Agile galvenās metodoloģijas
LeSS metodes procesa secība
Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 52 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 108 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Toms Rusovs, Bc.sc.soc.
Ilze Saleniece, Mg. Sc. Edu; Mg. Sc. Com

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Atsauksmes

PVA-1, PVA-2 un PVA-3 grupas, 5.mācību kārta
110% saņēmu, Kursā vislabākais bija Toma stāsti par praktisko pieredzi.
Ļoti patika, ka viela tiek pasniegta caur praktiskiem piemēriem. Iegūtas zināšanas par dažādiem rīkiem, ko izmantot darba un privātām vajadzībām. Lekcijās tika analizēti gan labie, gan slikti piemēri. Nav tikai sausa teorija.
Praktiskās nodarbības
Ļoti praktiska pieeja un piemēri, kas balstiti uz reālām situācijām. Toms viennozīmīgi lepojas ar to, ko dara, attiecīgi - motivē citus. Labs vadības stils, balanss starp teoriju un praktiskajiem uzdevumiem, kā arī spēja noturēt uzmanību ar aptaujas rīku.
Jā, lielākoties saņēmu to, ko cerēju vai pat vairāk. Patika tas, ka studiju kursu pasniedz profesionālis, praktiķis, kurš ikdienās konsultē un uzņēmums un pats pielieto metodes savā ikdienas darbā.
50/50 dzīvē projektu vadība atšķiras no teorijas :)
var pielietot ikdienas darbā
Patika pieeja mācību procesā izmantot reālas sistēmas/platformas. Novērtēju pasniedzēja dalīšanos ar personisko pieredzi.
Paldies, kurss tiešām noderīgs un praktisks. protams, ka atšķiras strādāšana, piemēram, IT nozarē no strādāšanas valsts pārvaldē, bet kopumā doma ļoti labi saprotama, ko tagad tikai vajadzēs ieviest savā ikdienas darbā! Paldies par kursa organizēšanu!
Noteikti izvēlējos pareizo kursu un iegūvu, ko cerēju iegūt. Noteikti iesaku šo kursu iesācējiem.
Saņēmu. Praktiskā pieeja - gan lekcijjās, gan MDu veikšanā
Pasniedzēja degsme un degošās acis, runājot par šo tēmu. Pasniedzēja vēlme dalīties ar dažādiem praktiskiem tips&tricks tiek augstu vērtēta.Dažbrīd gan temps bija pārāk straujšs, pārāk grūti tikt līdzi, jo tēma ''smaga'', bet tiek izskatīta ļoti ātri
Vislabāk patika, ka mācījāmies ar praktiskiem piemēriem un darbiem.
Ļoti patika un noderīgi šķita prakstikās pieredzes stāsti
Kurss bija plašāks, nekā varēja gaidīt. Patika iespēja aktīvi līdzdarboties, darbs mazās grupās, iespēja saņemt padomus/konsultācijas praktiskajiem darbiem.
Patika mācīties par Agile un Scrum. Liela izmēra Scrum tika apskatīts ļoti steidzīgi vienā puslekcijā.
Saņēmu vairāk kā cerēju. Kursā iegūtās zināšanas noderēs ne tikai Agile produktu vadības kontekstā, bet arī citās dzīves jomās. Pasniedzējs ļoti labi prata iesaistīt, nevarēja atstābt, jo bija jāpilda grupu darbi, bija kvalitatīva atgriezeniskā saite.
Jā. Papildināju savas prasmes ar jaunām zināšanām.
Par mērķi izvirzīju zināšanu robu aizpildi par Agile un produktu attīstību/vadību, ko arī izdevās sasniegt.
Jā, bija ļoti noderigi. Ļoti praktisks kurss
Jā, kursi sniedza man nepieciešamās zināšanas.
Jā un vēl vairāk, viss bja ok
Agile principu pasniegšanas veids. Dzīva diskusija, daudz praktisku piemēru. Skaidra komunikācija un darbu veikšana izmantojot atbalsta platformas (ne Moodle). Ērts mācību laiks
Ļoti skaidri un saprotami paskaidrots Agile filozofijas pamats.
Esmu ļoti apmierināta ar kursu, ieguvu pilnīgu izpratni par Agile procesu, praktisku pieredzi lietot dažādus rīkus darba plūsmas organizēšanai. Iegūtās zināšanas noderēs darbā.
Pilnīgi jaunas pieejas, darbs ar jauniem rīkiem
Augstu vērtēju Toma lielo pieredzi un zināšanas Agile, plašo viņa izklāstu aptverot tik daudz
Kursu saturs bija ļoti piesātināts ar vērtīgu informāciju. Patika pasniedzēja neformālais informācijas pasniegšanas veids un vienkāršā, saprotamā valoda. Patika arī darbs grupās.
patika piespiedu darbošanās praktiski, jo tikai tā beigās tiešām to var atcerēties un izprast
Iepriekš īsti nebija priekšstats par to, kas gaidāms. Patika, ka ļoti labi viss tika izstāstīts, izskaidrots un pastāstīts - parādīts kā tas darbojas praksē. Arī daudzie mājas darbi palīdzēja izprast iepriekš stāstīto.
Ļoti patika, ka kurss ir uz pasniedzēja pieredzi un praksi bāzēts. Iespējams Tomam dažbrīd pietrūka tās pedagoģiskās izpratnes kā pasniegt informāciju, jo ne vienmēr viegli varēja uztvert. Ļoti daudz praktiska darba, kas ļāva labāk iepazīt tehnikas.
Piemēri no praktiskās dzīves, nevis tikai teorija
Jā, paldies! Ieguvu jaunas zināšanas par efektīvu projektu vadību, Agile un tehnoloģisku rīku un platformu izmantošanu, ko noteikti izmantošu profesionālajā darbībā.
Jā, saņēmu info par terminiem un to, kas par ko atbild, līdz ar to komunikācija par Agile vairs nav tik sveša. Kā arī nenovērtējams plus par User story sastādīšanu, jo praktiskie uzdevumi palīdzēja vairāk izprast to būtību un darbības principu projektos.
Jaunas zināšanas, kuras nevar iegūt augstskolā.
Aizraujošs un inovatīvs kurss par aktualitātēm un esenci metodēs. Patika, ka bija praktiski ari pasiem jādarbojas un pasniedzēja atvērtiba. Dališanās ar praktiskiem piemēriem no dzives un atvērtība mūsu vajadzībām uzzināt un apgūt.
Toms kā profesionālis un lektors ir īstajā vietā, ņemot vērā bagātīgo profesionālo pieredzi ar Agile un saistītajiem digitālajiem rīkiem Toms var sniegt nenovērtējumu ieguvumi visiem, kuri apgūst šo kursu
Patika, ka izgājām cauri visam lielajam procesam, eksāmens bija labs un radīja vēl papildus klikšķi, praktiskie piemēri. Patika tas ka bija darbs grupās, jo tiekoties ar grupas biedriem ārpus lekcijām, papildus vēl viens otram visu izskaidrojām.
Patika perfekta rīku organizācija. Saturiski pēctecīgi, jēgpilni un pārdomāti.
Zinošs, atraktīvs pasniedzējs. Brīvi&nepiespiesti stāsta izteikti no tēmas praktiskās puses.
Noteikti saņēmu! Vislabāk patika Toma pieeja, proti, nevis kā stāstīt no mācību grāmatas, bet viegli uztverami, neformāli, ar ļoti daudz praktiskiem piemēriem. Rezultātā mācību vielu bija ļoti viegli uztvert.
Tā kā strādāju IT, tad par Agile biju dzirdējusi iepriekš un zināju, ko tieši vēlos iemācīties un saprast. Patika Toma lekciju pasniegšanas stils - brīva un atvērta komunikācija, daudz piemēru no dzīves, tajā pašā laikā arī labi strukturēta teorija.
Saņēmu; iespēja iepazīties teorētiski un izmēģināt prakstiski metodes
Super pasniedzējs!
kā startu vēlmei apgūt padziļinātāk
Jā, saņēmu to ko gribēju. Ļoti patika, ka bija iespēja ar prakstiskajiem uzdevumiem izprast Agile
Man beidzot sakārtojās izpratne par Agile. Laba bilance starp teoriju un praksi
Man patika, ka bija praktiskie uzdevumi mājās, kuros varēju apskatīt situācijas saistībā ar savu darbu
Saņēmu pat vairāk nekā cerēts. Daudz prakses apgūstot teoriju ir vnk super, jo tikai tā nāk klikšķis. Neesmu pārliecināta, ka klikšķis ir uz 100%, jo Agile filozofiju ir jāpiekopj ikdienā, darbā, lai to varētu izprast uz visiem 100%. Ieraksts ir laba lieta
Sanemu labaku kursu, neka pat cereju. Pasniedzeja speja vienkarsi un sapeotami izskaidrot jegu. Loti atra reakcija un auditorijas jautajumiem. Radosi majasdarbi, kas palidz labi izprast procesus.
Patika praktiskie uzdevumi un darbs grupās. Saņēmu, ko cerēju, bija labi. Forši arī tas, ka nodarbības notika sestdienās
Saņēmu vairāk kā cerēts. Patika pasniegšanas veids - nevis sauss un akadēmisks, bet reāli praksē un personīgajā pieredzē balstītas zināšanas, interesanti un aizraujoši, galvenais - ļoti vērtīgi/noderīgi, daudz ko jau esmu sākusi veiksmīgi pielietot darbā
PVA-4,PVA-5,PVA-6,6.mācību
kārtaĪpaši patika Ilzes sadaļa, jo bija lielisku strukturēta un labi organizēta. Patika, ka uzreiz runājām par praktisko pielietojumu, dažas lietas īstenošu savā darbā.
Bija interesanti pielietot dažādus domāšanas paņēmienus ar kuriem ikdienā netiek strādāts, kas radīja radošu domāšanu komandā.
Priecājos, ka pieteicos šajos kursos un uzzināju, kas ir dizaina domāšana. Lai gan guvu priekštatu par daudziem vērtīgiem piegājieniem, kopumā par DD palika priekštats kā par procesu, kas tērē daudzu cilvēku laiku un ne vienmēr ir produktīvs.
Ļoti zinoša lektore. Viela tika izklāstīta auditorijai saprotamā veidā, palīdzēja piemēri un grupu darbi.
Jā, saņēmu. Sapratne, ka jārisina nevis kaut kādu problēmu, bet "pareizo" problēmu.
Noderīgi. Jauns skatījums uz ikdienas pienākumiem.
Jā. Praktiskie darbi grupās.
Ļoti patika, ka tik daudz bija praktisko darbu grupās.
Ļoti intersants kurss, ieguvu daudz jaunu ideju, metožu ko pielietot ikdienas darbā.
Fokuss uz praktiskajiem piemēriem un darbiem. Paskaidrots, pārrunāts. Lielisks pasniegšanas veids, zinoša un pieredzējusi pasniedzēja.
dizaina domāšanas kurss tika pasniegts ļoti labā kvalitātē. Labi un saproti izskaidrots kas ir dizaina domāšana un ka to pielieto dzīvē.
Tā kā pirms tam nebiju pazīstama ne ar dizaina domāšanas metodi, ne ar Agile metodi, tad es noteikti saņēmu ko cerēju - ieguvu jaunas zināšanas un izpratni par reāli pielietojamām metodēm pakalpojuma/ produkta radīšanai.
Ekspektācijas par kursu nebija, tāpēc viss tas ko saņēmu bija kas jauns un kā nodarbībās izrādījās, arī ļoti vērtīgs.
Saņēmu. Informācija par produktu vadību.
Jā, tika iepazīti jauni veidi, kā radoši domāt. Noteikti vingrinājumus var izmantot ikdienas darbā.
Milzīgs paldies Ilzei par šo nelielu kursu! Organizēts visaugstākajā līmenī, ar lielisku līdzsvaru starp teoriju un praktiskiem darbiem un uzdevumiem, iesaistot klausītājus un noturot uzmanību 3 stundu garumā.
Ļoti aizraujošs un interesants kurss.
Labs parteigums, ka ši aktivitate bija iekļauta kursaa
Jā. Vēlējos gūt sapratni par Agile ieviešanu uzņēmumos.
Šī kursa daļa bija ļoti vērtīga, jo ne tikai lekciju laikā varēju iegūt jaunas zināšanas un idejas, bet arī mājasdarbi bija tādi, ka bija nepieciešams pašai meklēt jaunas idejas, metodes, tās pielietot praktiski.
patika, saturs atbilda gaidītajam
Vislabāk patika praktiski pielietojamas idejas, kā organizēt design thinking darbnīcas.
Saņēmu iecerēto. Nekad iepriekš nebiju dzirdējis par metodēm kuras apguvām. Patika balsošanas instrumenti.
Patika praktiskie piemēri no pieredzes, reālais pielietojums
Pirmo reizi saskāros ar Dizaina domāšanu- apguvu daudz jaunu un noderīgu iemaņu.
Jā, saņēmu.
Daudz praktisku piemēru, kas ļāva dziļāk izprast dizaina domāšanas paņēmienus.
Jā, man ir skaidrs kas ir dizaina domāšana. Vislabāk patika pasniedzējas ieinteresētība studentos, laipnā attieksme, pasniegšanas stils un tas, ka kurss bija organizēti plūstošs, secīgs.
Ļoti patika darbs grupās lekcijas laikā.
Šī tēma man bija jauna, līdz ar to ne uz ko speciāli necerēju. Piemēru izklāsts palīdzēja ieraudzīt labu teorijas pielietojumu.
Ilze ir aizraujoša pasniedzēja, kas spēj iedvesmot un paslavēt savus studentus :)
Ļoti atbildīga pieeja vērtēšanai, paldies!
Saņēmo ko biju gaidījis viss ir izcili
Ļoti patika!
Tika paplašināts redzes loks! Paldies
Jā, guvu īsu ieskatu dizaina domāšanas metodikā un pielietojumā.
Patika darbs grupās ar iespēju prakstiski pielietot dizaina domāšanas dažus no paņēmieniem.
patika, ka viss bija ļoti strukturēti, pasniedzēja vienmēr sagatavojusies lekcijai
Bija intersanti, jauna pieredze
Neko līdz šim nezināju par Dizaina domāšanu. Pēc nodarbībām, radās interese turpināt šo tēmu papētīt pašai.
Bija jauki, Cerēju vairāk reālus piemērus no dzīves, no pieredzes.
Jā. Pat vairāk- jo nebija 100% sapratnes, ko sagaidīt
Patika strukturētā pieeja tēmas aplūkošanai. Man šī tēma bija pilnībā jauna, tāpēc noderēja, ka vispirms iemācīja rāpot pirms sākām skriet :)
Ļoti patika pasniedzēja pieeja, izmantojot piemērus un praktiskus uzdevumus. Lai arī tēma bija pavisam sveša, pēc kursa noslēgšanas varu teikt, ka izpratne ir izveidojusies ļoti laba un apgūtais ir potenciāli pielietojams uzreiz, jebkurā sfērā.
saņēmu, jo dizaina domāšana mani ļoti interesēja
Paldies! Iepriekšējās zināšanas par Agile bija virspusējas, pēc kursa apgūšanas jūtu, ka ieguvu zināšanas ne tikai par Agile, bet arī par daudz citām saistītām lietām.
Pirms šī kursa saskare ar dizaina domāšanu nebija bijusi, līdz ar to arī nebija nekādu ekspektāciju. Kurs ļoti patika, ieguvu jaunas zināšanas par ideju radīšanas veidiem, gan par to kā veikt lietotāju izpēti.
Kopumā viss kursa process ļoti patika un apmierināja!
Manuprat materials tiek pidavats kodoliigi un konkreti
man jau liekas, ka info bija gana daudz un interesanti- dzīvē reāli pielietojami. Šim neilgajam lekciju laikam pilnīgi pietiekoši. Paldies :)
mēģināt salikt grupā cilvēkus ar līdzīga līmeņa iepriekšējām zināšanām, smalkāk aptaujāt/testēt. Jo tad, ja ir priekšzināšanas/iepriekšēja pieredze, tad kursam atvēlētajā laikā pasniedzēja varētu būt devusi (vismaz man) vēl vairāk, ātrāk iet uz priekšu
Šis kurss bija tiešām ļoti labs, Grūti iedomāties ko vēl varētu pielikt.
Viss ļoti patika!
Viss bija ideāli.
Manuprāt kurss ir izveidots iepējami labā veidā.
Kopumā izskatās, ka visam kursam būtu jābūt nedaudz garākam, lai pilnvērtīgāk skartu katru tēmu, jo tiešām vērtīgi, interesanti un noderīgi.
Paldies, man patika un bija noderīgas šīs lekcijas.
Manuprāt, uzlabojumi nav nepieciešami. Vienmēr jau gribētos vairāk uzzināt par dizaina domāšanu, bet saprotu, ka kursā ir tik daudz laika pieejams, cik ir, tādēļ ir labi. Paldies par šīm lekcijām!
Vairāk lekciju. Interesanta tēma.
Priekšstats par Agile radās, bet nteikti neapguvu pietiekami, lai to pielietotu ikdienā.
Viennozīmīgi jā
Łoti patika lekcijas, ieguvu noderīgu informācija pašreizējam darbam un nākotnei. Vislabāk patika praktiskie piemēri.
Patika tas, kad pasniedzēs dalījās ar savu pieredzi, pārrunājām mājasdarbus un iepazinām arī citu grupu darbu.
patika praktiskie piemēri, ieteiktie tooļi prototipu veidošanai utt.
Ļoti patika, ka varēja noklausīties lekciju ierakstus. No prezentācijas materiāliem ne vienmēr varēja saprast tēmu.
Kurss kopumā ļoti labs - katra tēma savā vietā. Veiksmīgs pasniedzēju pasniegšanas veids. Tēmas secīgi un loģiski.
Patika pasniedzēja dzīvā valoda un praktiskie piemēri. Iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem. Novērtēju iespēju pārskatīt videolekciju atkārtoti, lai labāk izprastu mācīto.
Pirms kursa par Agile zināšanu nebija. Kursā iegūtās zināsanas būs noderīgas darbā plānoto e-pakalpojumu izstrādā.
Patika darbs grupās. Vairākas galvas saliekot kopā varēja nonākt pie kā labāka, kopā saprast, kas īsti jādara. Caur mājas darbiem bija labi praktiski iedziļināties vielā un labāk saprast mācīto.
Saņēmu daudz vairāk par cerēto. Vislabāk patika tas kā Toms un arī Ilze visu stāsta ar lielu aizrautību un ar reāliem, šobrīd aktuāliem dzīves piemēriem, nevis tikai citē kādu teorijas grāmatu.
Kursa iesākumā nebija nekādu zināšanu par Agile, šobrīd saprotu metodes darbību un jomas, kurās ir iespēja to pielietot. Patika, ka teorija tiek pasniegta kopā ar praktiskiem piemēriem un mājas darbi mazajās grupās, kur pašiem viss jādara.
Vislabāk patika, ka visa teorētiskā daļa tiek papildināta ar praktiskiem piemēriem no reālu, eksistējošu uzņēmumu ikdienas.
Jā, saņēmu daudz. Patika praktiski piemēri, ar kuriem bija ļoti labi saprotama viela. Stiprā puse bija Toma spēja izklāstīt vielu saprotamā veidā.
Saņēmu. Pieredzējis pasniedzējs.
Jā, guvu ieskatu Agile pasaulē. Pasniedzēja sniegtie praktiskie piemēri.
Kopumā ļoti labs kurss, ar praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, ko var uzreiz sākt lietot reālajā dzīvē. Bet bija dažas specifiskas tēmas/jautājumi, kur nebija tādas 100% skadras atbildes no pasniedzēja. Kopumā ļoti labi!
praktiskie darbi
Tas, ka Toms ar mums dalījās ar reāla biznesa piemēriem, mums kā kursantiem ir ļoti liels ieguvums. Varu apgalvot, ka šis kurss noteikti ir ielicis stabilus pamatus zināšanām par Agile.
vairāk kā cerēju, net promoter score ir 10 :)

Noderīgi iemācīties kā var efektīvāk plānot komandas darbu, izvirzot prioritātes. Patika Toma izklāsts ar piemēriem no dzīves, kā Agile tiek pielietots ikdienā.
Saņēmu, ko cerēju. Vislabāk patika, ka pasniedzējs tiešām zina, ko runā (praksē spēcīgs)
SAņēmu. Pat vairāk. Šobrīd neredzu pieietojumu savā komandā, tomēr man lielā bilde nu ir skaidra un redzu, ka organizācija iedzīvina Agile metodi
Toms ir praktiķis, tas iedrošina un pārliecina. Pozitīvā attieksme aizrauj.
Jā. Vienlaicīgi patika un nepatika intensīvie mājasdarbi un darbs grupā. Reizēm tiešām bija apgrūtinoši paspēt visu vai visiem savākties uz MD pildīšanu. Bet it kā saprotu, ka bez tā šo vielu grūti saprast un apgūt.
Grupu darbs un komandas gars
Viss bija kā plānots
Praktiskie piemēri, darbs grupās, interesanti un noderīgi mājasdarbi.
Ļoti, ļoti patika šis kurss, jo Tomam izdodas pasniegt jaunu informāciju ar degsmi un piemēriem. Šis bija pirmais kurss, kur man nevienā brīdī nepalika garlaicīgi. Paldies!
Ļoti patika kurss, augstu novērtēju pasniedzēja pieeju mācīt caur piemēriem un praktisko pieeju. Lai arī sākot kursu tēma bija pavisam sveša, to noslēdzot ir izpratne un sajūta, ka apgūtais ir pielietojams uzreiz. Liels paldies!
Jā- es par Agile biju dzirdējusi tikai kādu 1x- nosaukumu un to, ka tas ir nākotnes risinājums. Patika Toma piemēri no dzīves. Iespēja jautāt un saņemt skaidrojumu. Super- Toms pārslēdzās uz nedaudz citu tēmu tobrīd apskatītā, jo mēs uzdevām jautājumus.
Visvairak patika Toma pieeja. Bija interesanti un nebija garlaiciigi
Praktiskie piemēri, pasniedzēja skaidrojumi no reālās dzīves. Grupas darbs.
Kursā mācītais noteikti noderēs tālākai izglītībai par Agile.
Praktiskās zināšanas
Saņēmu iecerēto un mazliet vairāk. Biju iepriekš dzirdējis par Agile, bet nezināju kā tas darbojas. Apskatītie online instrumenti ir ļoti interesanti
Jā, saņēmu, ko sagaidīgu. Patika, ka visam pamatā bija teorija, bet pa virsu biezs slānis ar praktisko un Toma pieredzes stāstiem, tas tiešām bija vērtīgi. Manuprāt ļoti vērtīgi bija iespēja pašam praktiski dabroties grupā un izmēģināt to praktisi.
Jā, patika, ka pasniedz nozares pārstāvis un cilvēks, kas ar savu projektu jau ir sasniedzis daudz, tas ļauj ticēt, ka kursā stāstītais tiešām noder praktiskā pieredzē.
Saņēmu. Iepriekš iegūtas no dažādiem avotiem zināšanas sastrukturējās. Puzzle salikās.
Patika vienkāršie un praktiskie piemēri no dzīves
Patika, ka tiešām viss bija tend;ets uz praktisko pusi nevis sausa teorija.
Saņēmu vairāk kā bija cerēts, patika trenniņš praktiski izmantot Scrum, izspēlēt metodes pielietojumu un darbs grupās.
Kopumā vērtīgs kurss - iiemācītais arī būs jāizmanto ikdienā :) Paldies!
Kopumā ļoti laba pēcgarša šī kursa noslēgumā, jo ir apgūts ļoti daudz interesanta un noderīga. Paldies!
Eksāmens bija perfekts, paldies !
Labi izveidota programma!
Kurss bija super.
Lai vecas arī turpmāk!
Ir sajūta, ka vajadzīgs šī kursa turpinājums - 2.līmenis, kur dziļāk iet analīzē, kā dzīve izpaužas, uz ko balstototies kādus lēmumus pieņem Scrum Master un Product Owner.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047