Biznesa matemātika

Biznesa matemātika

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss

STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Dot zināšanas par finanšu matemātikas teoriju un pielietojumiem, par dažādām naudas uzkrāšanas un diskontēšanas metodēm un to pielietojumiem,
UZDEVUMI
1. dot izpratni par kopsakarībām starp dažādiem finanšu operāciju rādītājiem;
2. veidot prasmes kā praktiski veikt nepieciešamos finanšu aprēķinus un kā veikt finanšu aprēķinus, lietojot datoru.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
• Naudas uzkrāšana un diskontēšana.
• Naudas plūsmu un finanšu renšu analizēšana.
• Investīciju projektu novērtēšana un salīdzināšana.

Prasmes:
• Prast veikt finanšu aprēķinus.
• Analizēt naudas plūsmas un finansu rentes.
• Veikt investīciju projektu novērtēšanu.

Kompetences:
Spēj patstāvīgi analizēt un apstrādāt ar investīcijām saistītus uzņēmuma datus. Spēj izmantot iegūtos rezultātus uzņēmuma darba analīzē un biznesa lēmumu pieņemšanā.

Kursa saturs:

1. Vienkāršie un saliktie procenti, vienkāršais un saliktais diskonts:
1.1. Terminoloģija.
1.2. Procentu nauda. Procentu likme.
1.3. Tagadnes vērtība. Nākotnes vērtība.
1.4. Vienkāršie procenti. Saliktie procenti. Diskonts.
1.5. Inflācija.
1.6. MS Excel finanšu funkcijas.
2. Finansu rentes:
2.1. Finanšu renšu tagadnes un nākotnes vērtības.
2.2. Naudas plūsmas ar periodiskiem maksājumiem un baloniem.
3. Naudas plūsmas:
3.1. Naudas daudzumu ekvivalence.
3.2. Naudas plūsmas vērtība pēc t periodiem no plūsmas sākuma.
3.3. Naudas plūsmas tagadnes vērtība PV un nākotnes vērtība FV.
3.4. Naudas plūsmas sabalansētība.
3.5. Naudas plūsmu ekvivalence, līguma konversija.
4. Investīciju procesu naudas plūsmas, investīciju efektivitātes vērtēšana:
4.1. Tīrie diskontētie ienākumi NPV.
4.2. Rentabilitātes indekss NPVI.
4.3. Iekšējā ienesīguma norma IRR.
4.4. Investīciju atmaksāšanās laiks T.
4.5. Investīciju projektu vērtēšana un salīdzināšana.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Oskars Onževs, Dr.sc.ing.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047