Farmācijas biznesa vadība

Farmācijas biznesa vadība

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
Pēc šī studiju kursa apgūšanas studenti iegūs zināšanas par aktuālajām tendencēm farmācijas nozarē Latvijā un faktoriem, kas tās ietekmē, t.sk., ar zālēm saistītos jautājumos, tādos kā zāļu aprites organizēšanas process un tajā iesaistītās struktūras, pamatizpratni par zāļu radīšanas, reģistrēšanas un kvalitātes pārbaudes procesiem, kā arī ieskatu farmakoekonomikas pamatprincipos.

Kursa saturs:

1. Farmācijas u.c. farmācijā lietoto būtisko jēdzienu saturs. Farmācijas likums
2. Aktuālās tendences ar zālēm saistītos jautājumos
2.1. Zāļu nepietiekamības (drug shortages) problēma pasaulē un Latvijā
2.2. Zāļu viltojumi
3. Zāļu aprites organizēšana un procesā iesaistītās struktūras
3.1. Aptiekas (atvērta tipa un slēgta tipa)
3.2. Lieltirgotavas
3.3. Ražošanas uzņēmumi un farmācijas firmu pārstāvniecības
3.5. Valsts institūciju loma farmācijas uzraudzībā un kontrolē
4. Ieskats farmakoekonomikas pamatprincipos
4.1. Pierādījumos balstīta zāļu lietošana un zāļu reklāma
4.2. Dažādu izmaksu aprēķini, cenu veidošanās principi (atvērta tipa aptiekās), aprēķinos izmantotie skaitļi (absolūtais, relatīvais risks, NNT)
5. Farmācijas politika
5.1. Tendences farmācijas nozarē Latvijā
5.2. Farmācijas loma un uzdevumi Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.- 2020. gadam projektā
5.3. Galvenie farmaceitisko darbību regulējošie likumdošanas akti
6. Izpratne par zāļu atklāšanas, reģistrēšanas un kvalitātes pārbaudes procesiem
6.1. Zāļu atklāšana un klīniskie pētījumi
6.2. Patentētās un patentbrīvās zāles
6.3. Zāļu un farmaceitisko produktu novērtēšana un reģistrācija
6.4. Kvalitātes prasības zāļu ražošanai

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 28 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 52 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Inese Sviestiņa, Dr.pharm.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047