Datorizēta grāmatvedība iesācējiem ar programmu Zalktis

Datorizēta grāmatvedība iesācējiem ar programmu Zalktis

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Apgūt un pamatzināšanas grāmatvedībā un pilnveidot prasmes grāmatveža profesijas darba uzdevumu veikšanai darbā ar Zalktis; prast orientēties, apkopot, klasificēt un sistematizēt grāmatvedības, finanšu un statistikas informāciju; veikt uzskaiti un grāmatvedības operācijas, aprēķināt algas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu Zalktis:
uzņēmuma pilna cikla grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
programmas pamata uzstādījumos un pielāgošanā efektīvam darbam;
realizācijas, apgādes, noliktavas un avansa norēķinu dokumentu ievadē;
darbā ar ilgtermiņa ieguldījumiem;
bankas un kases dokumentu apstrādē;
darba samaksas aprēķinā;
PVN deklarācijas aprēķinā un Gada pārskatu sastādīšanā.

Kursa saturs:

1 Grāmatvedības metodes elementi
Grāmatvedības nozīme uzņēmumā, konta uzbūve, kontu plāns, divkāršā ieraksta principi, Bilances uzbūve
2. Programmas pamata uzstādījumi
Uzskaites parametri, kontu plāns, pamata konfigurācija jauna uzņēmuma uzskaitei Zalktis, pamatdatu ievade Zalktis, grāmatošanas pamatprincipi Zalktī, kļūdu labošana.
3. Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķins, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
Ilgtemiņa ieguldījumu saraksts, parametri, Pamatlīdzekļu kartītes, nolietojuma aprēķināšana, atskaites
4. Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi, uzskaites un novērtēšanas metodes,
Norēķini ar Debitoriem,
Avansa norēķinu personas,
Naudas līdzekļu uzskaite.
Noliktava, realizācija, rēķini klientiem, kontējumu shēmas, avansa norēķini, kases dokumentācija, norēķinu konta uzskaite
5. Pašu kapitāls, norēķini
Pamatkapitāls un peļņas aprēķins, ilgtermiņa, ilgtermiņa kreditori, darba samaksas un ieturējumu aprēķins, norēķini par nodokļiem.
Pašu kapitāla datu ievade, aizņēmumu uzskaite, Norēķini ar piegādātājiem uzskaite, apmaksas dokumentu pārbaude, darba samaksas aprēķins
6. Atskaites
Ar darba samaksu saistītās atskaites,
Statistikas atskaites,
PVN deklarācija.
7. Finanšu pārskati
Finanšu pārskati, to veidi un sastāvs,
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite,
Kontu slēgums
Peļņas vai zaudējumu pārskata sastādīšana, Peļņas sadale
Kontu apgrozījumi un bilances sagatavošana

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 76 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 84 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Anna Medne, Sandra Medne-Jēkabsone

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047