Mobilo lietojumprogrammu iOS platformai izveides pamati

Mobilo lietojumprogrammu iOS platformai izveides pamati

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas mobilo lietojumprogrammu izstrādē iOS platformai izmantojot Apple IDE Xcode.
Sniegt informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas iOS mobīlo lietojumprogrammu izstrādē:
● Swift programmēšanas valodas apgūšana
● Izstrādes projekta komponentu atpazīšana
● Projekta grafisko resursu (storyboards, xib, assets) izmantošana
● Lietotāja saskarnes scēnu automātiskā maketa izstrādes apgūšana

Kursa saturs:

1. Swift valodas pamati
1.1. Swift valodas sintakse
1.2. Mainīgie, datu veidi
1.3. Optionals
1.4. Enumerācijas
1.5. Masīvi, asociatīvie masīvi
1.6. Izvēles operatori
1.7. Ciklu operatori
1.9. Funkcijas, deklarēšana
2. Swift OOP pamati
2.1. Klases, klases deklarēšana
2.2. Konstruktori
2.3. Ieskats OOP paradigmās
2.4. Objektu īpašības un metodes
3. Interface Builder izmantošana
3.1. Storyboards, xibs
3.2. Scēnu veidošana
3.3. Scēnu elementu īpašības
3.4. Automātiskā maketa darbības principi
3.5. Autolayout nosacījumu veidošana
3.6. Pārejas starp scenām, to veidi
3.7. IB elementu saistīšana ar kodu
4. Navigācija un datu prezentēšana
4.1. MVC pamatprincipi
4.2. Navigācijas steks
4.3. Modāla prezentēšana
4.4. Datu un parametru nodošana scēnām
4.5. UIKit populārākās klases un to izmantošana
4.5. UI scēnu dzīves cikls

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Egmonts Treiguts, Ms.Phys.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047