Komandas veidošana

Komandas veidošana

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Radīt izpratni par komandas veidošanas principiem, vērtībām. Izprast savu lomu konkrētā komandā. Pilnveidot izpratni par organizācijas kopējiem attīstības procesiem un no tā izrietošajām problēmām personāla vadības sfērā.

UZDEVUMI
1. Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem.
2. Apzināties savas personības plusus un mīnusus darbam komandā.
3. Pilnveidot saskarsmes iemaņas, kas nepieciešamas komandas darbā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas:
1. Izprast komandas veidošanās mehānismus.
2. Apzināties savu lomu komandā.
3. Vienoties par kopējiem mērķiem un apzināties komandas vērtības un normas.
4. Labāk iepazīt komandas biedrus.

Prasmes:
1. Formulēt komandas mērķus, sastādīt komandas attīstības stratēģisko plānu.
2. Izprast komandas uzvedību.
3. Izvēlēties, novērtēt un motivēt komandas personālu.
4. Organizēt un vadīt komandas darbu.

Kompetences
1. Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā.
2. Spēja organizēt uzņēmuma racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai.
3. Spēja vadīt nacionālu un internacionālu – multikulturālu darbinieku kolektīvu.
4. Spēja strādāt grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem.

Kursa saturs:

Ievads. Kursa priekšmets, uzdevumi, saturs, nozīme
1. komandas veidošana un darba elastības paaugstināšana
1.1. Plānošana un mērķu izvirzīšana, kaskadēšana un izpildes kontrole.
1.2. Komandas veidošana
1.3. Efektīva sadarbība ar padotajiem
1.4. Vadītāja loma un funkcijas komandā.
1.5. Vadītāja vara un autoritāte.
1.6. Vadītājs – līderis.
1.7. Vadītāja kompetences. Pārmaiņu vadības prasmes.
1.8. Vadītāja personīgā efektivitāte
1.9. Laika vadīšanas prasmes.
2. Lēmumu pieņemšana. Motivēšana.
2.1. Lēmumu pieņemšana;
2.2. Deleģēšana;
2.3. Psiholoģiskais klimats komandā un darbinieku motivēšana:
2.4. Motivācijas principi un to praktiskā pielietošana;
2.5. Ikgadējās (novērtēšanas) sarunas;
2.6. Darbs ar sarežģītajiem darbiniekiem;
3. Komunikācija komandā.
3.1. Komunikācijas pamati.
3.2. Attālinātās komunikācijas psiholoģija.
3.3. Neverbālā komunikācija.
3.4. Rakstiskā komunikācija.
3.5. Saskarsme pa telefonu.
3.6. Informācijas aprite organizācijā.
3.7. Atgriezeniskā saite.
3.8. Konfliktu rašanās cēloņi;
3.9. Vadītāja loma konfliktu risināšanā.
3.10. Efektīvas sanāksmes:
3.11. Vadītāja komunikācijas rīki;
3.12. Sanāksmju veidi, to mērķi un organizēšana.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 44 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 36 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Sandra Ošleja, Mg.oec.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047