Līderība

Līderība

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
STUDIJU KURSA MĒRĶIS:
Sniegt un pilnveidot zināšanas par dažādiem līderības veidiem un stratēģijām; analizēt un izprast to pielietojumu praktiskās situācijās ikdienā.
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:
Zināšanas: - sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūs specifiskas profesionālas zināšanas par dažādiem līderības veidiem un to struktūru.
Prasmes: - sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs patstāvīgi identificēt dažādām situācijām nepieciešamās vadīšanas stratēģijas un efektīvi tās pielietot profesionālajā dzīvē.
Kompetences:
- Veidot saliedētu, motivētu darba kolektīvu;
- Veidot efektīvu, uz panākumiem vērstu komunikāciju ar kolēģiem;
- profesionāli izvērtēt darba situācijas un veiksmīgi tās risināt;
- Veidot uzņēmuma attīstības stratēģiju ar aktīvu darba kolektīva iesaisti.

Kursa saturs:

Līderība situāciju kontekstā.
Līderības prasmju un īpašību izkopšana. Harismas treniņš.
Autentiskā līderība. Komandas līderība. Kalpošanas līderība.
Līderības psiholoģiskie aspekti. Transformējošās līderības principi.
Savas personības motīvu un mērķu izpratnes nozīme līdera darbībā.
Personīgo līderības spēju pašizpēte (testi, individuāli uzdevumi personīgai izpētei)

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Ieva Adamss, Mg.sab.att.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047