Biznesa uzsākšana un vadīšana

Biznesa uzsākšana un vadīšana

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Izglītības procesa rezultātā dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes mazā un vidējā biznesa darbības uzsākšanai un īstenošanai, kā arī esoša biznesa pilveidošanai
mazā biznesa uzņēmējdarbības pamatprocesos;
uzņēmējdarbības formas izvēlē;
uzņēmējdarbības ekonomiskajās likumsakarībās;
finansiālās darbības prognozēšanā;
biznesa plāna izstrādē;
uzņēmējdarbības normatīvajā regulējumā un atbilstoša nodokļu režīma izvēlē;
uzņēmuma grāmatvedības procesu pārzināšanā;
darba plānošanā un pašorganizācija;
menedžmentā t.sk. personālmenedžmentā, veicinot izprast pamatus lēmumu pieņemšanai un problēmu risināšanai;
komandas darbā;
mārketinga paņēmienu pamatos un to efektīvā pielietošanā uzņēmuma saimniecisko procesu veicināšanai.

Kursa saturs:

1. Idejas ģenerēšana Ideju rašanās avoti.
Ideju ģenerēšanas veidi.
Ideju novērtēšana.
Ideju definēšana.
2. Komercdarbības uzsākšanas normatīvais regulējums Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni.
Komersants un tā statuss.
Uzņēmējdarbības formas.
Nepieciešamo formalitāšu, informācijas un dokumentācijas kopums uzņēmējdarbības reģistrācijai.
3. Uzņēmējdarbība un finanšu pamati Uzņēmums, tā būtība un darbības pamatprincipi.
Uzņēmējdarbības vides faktori, to raksturojums, uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā.
Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Raksturojums, avoti un aprites īpatnības. Resursu plānošanas veidi.
Uzņēmējdarbības riski.
Uzņēmuma darbības izbeigšana.
Finanses, to vadība, mērķi.
Finanšu analīze, izmantojamie rādītāji. Rentabilitāte, tās veidi. Likviditāte un maksātspēja
Finanšu prognozēšana, plānošana un kontrole.
Budžeta jēdziens, veidi un plānošana.
Izmaksu jēdziens, būtība, klasifikācija.
Investīciju jēdziens, iedalījums un investīciju politika.
4. Grāmatvedība un nodokļi Grāmatvedības uzskaites vispārīgs raksturojums
Grāmatvedības politika
Grāmatvedības uzskaites struktūra
Grāmatvedības kontu plāns
LR nodokļu sistēma
Grāmatvedības uzskaites paņēmieni.
Dokumentēšana.
Vienkāršais ieraksts.
Konts un divkāršais ieraksts.
Bilance.
Inventarizācija.
Novērtēšana.
5. Vadība Plānošana, organizēšana, koordinēšana, motivēšana un kontrole.
Vadītāja pamatfunkcijas un lomas.
Personāla plānošana, izvēles un atlases principi.
Pilnvaru deleģēšana, atbildība, tiesības.
Pārmaiņu plānošana.
6. Mārketings Tirgus izpēte
Informācijas ieguves avoti un metodes
Primārie informācijas ieguves avoti

Mērķauditorijas identifikācija
Patērētāju uzvedības analīze
Tirgus segmentēšana
Mērķtirgus noteikšana

Preces, pakalpojuma raksturlielumi
Sortimenta veidošana

Cenu politikas noteikšana, izstrāde

Izplatības kanāla atrašana
Optimālā sadales kanāla izstrāde

Mārketinga aktivitāšu veidošana
Reklāma
Sabiedriskās aktivitātes
Pārdošanas stimulēšana
Tiešā pārdošana

Uzņēmuma pozicionēšana
Pozicionējuma pamatojums
Korporatīvā tēla veidošana
7. Pārdošanas organizēšana Pārdošanas iespēju noteikšana
Pārdošanas sistēmas elementu identifikācija
Pārdošanas sistēmas izveide

Pārdošanas vadība, mērķi un uzdevumi
Speciālistu atlase, komandas izveide

Pārdošanas komanda
- darbu organizācija
- komandas lieluma noteikšana
- speciālistu pienākumi un darba organizācija
- motivēšana un atalgošana
8. Biznesa plāns Biznesa plāna būtība.
Biznesa plāna nepieciešamība.
Biznesa plāna veidi.
Plānošanas efektivitāte.
Biznesa plānošanas metodika un pamatprincipi.
Biznesa plāna saturs.
Biznesa plāna izstrāde.
Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 84 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 76 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047