Finanšu grāmatvedība: Finanšu grāmatvedība 1; Finanšu grāmatvedība 2

Finanšu grāmatvedība: Finanšu grāmatvedība 1; Finanšu grāmatvedība 2

Pieteikties par pilnu maksu

Tips - Studiju modulis
Finanšu grāmatvedība 1
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Apgūt zināšanas par grāmatvedības teoriju, veidot prasmes, lai studiju kursu beigušais varētu veikt finanšu operācijas par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti.
Pārzin LR likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu grāmatvedības jomā.
STUDIJU KURSA UZDEVUMI
1. Nodrošināt zināšanu apguvi par grāmatvedības pamatiem;
2. Veidot izpratni par grāmatvedības vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmas;
3. Apgūt zināšanas par grāmatvedības metodi un tās elementus;
4. Apgūt zināšanas par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti.
5. Iemācīt patstāvīgi mācīties un profesionāli pilnveidoties.
6. Attīstīt izpratni par grāmatvedības uzskaites nozīmi uzņēmējdarbībā.
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
Students apgūst zināšanas par finanšu grāmatvedību studiju kursa ietvaros.
Pārzina grāmatvedības metodes elementu praktisko pielietošanu uzskaitē uzņēmumā.
Apgūst zināšanas par saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā ar grāmatvedības kontu starpniecību, atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu.
Studenti iegūst zināšanas par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti.

Prasmes
Prot orientēties grāmatvedības uzskaites reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos aktos.
Izprast saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā.
Pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmuma grāmatvedības sistēmas izveidošanā un grāmatvedības dokumentu sastādīšanā.

Kompetences
Spēj pielietot teorētiskās, praktiskās zināšanas un prasmes organizējot un veicot uzņēmējdarbības uzskaiti. Students spēj veidot pozitīvu attieksmi sadarbībā ar uzņēmumu kontrolējošām finanšu institūcijām, kā arī spēj ar atbildību attiekties pret uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rezultātiem.


Finanšu grāmatvedība 2
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Apgūt zināšanas par finanšu operāciju pilnu uzskaiti, finanšu pārskatu sagatavošanu. Izveidot kompetences par LR likumu un citu normatīvo aktu piemērošanu grāmatvedības jomā, kas ļautu studentiem mērķtiecīgi un profesionālī darboties komercuzņēmumos un publiskajā sektorā.
UZDEVUMI
1)Sniegt studentiem zināšanas par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti;
2)Apgūt pašu kapitāla un uzkrājumu uzskaiti uzņēmumā;
3)Sniegt zināšanas ilgtermiņa un īstermiņa saistību novērtēšanu un uzskaiti;
4)Izprast uzņēmuma gada pārskata sagatavošanas kārtību;
5)Iemācīt patstāvīgi mācīties un profesionāli pilnveidoties.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
Studenti demonstrē zināšanas par saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā ar grāmatvedības kontu starpniecību. Studenti iegūst zināšanas par apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un kreditoru uzskaiti. Studentiem ir zināšanas par nodokļu aprēķiniem. Studentiem ir zināma uzņēmuma gada pārskata sastādīšana.

Prasmes
Prot orientēties grāmatvedības uzskaites reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos aktos. Izprot saimniecisko operāciju uzskaiti uzņēmumā.
Prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmuma finanšu pārskatu sastādīšanā.

Kompetences
Spēj pielietot teorētiskās, praktiskās zināšanas un prasmes organizējot un veicot uzņēmējdarbības uzskaiti. Students spēj veidot pozitīvu attieksmi sadarbībā ar uzņēmumu kontrolējošām finanšu institūcijām, kā arī spēj ar atbildību attiekties pret uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rezultātiem.

Kursa saturs:

Finanšu grāmatvedība 1
1.Grāmatvedības teorija
1.1.Grāmatvedība, tās nozīme uzņēmumā
1.2.Grāmatvedības vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu pamatprincipi
1.3.Finanšu un vadības grāmatvedības salīdzinājums
1.4.Grāmatvedības metode un tās elementu raksturojums
1.5.Grāmatvedības reģistri un to klasifikācija
1.6.Kļūdu labošana grāmatvedības reģistros
1.7.Grāmatvedības darba organizācijas pamatprincipi
2.Finanšu grāmatvedība
2.1.Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, to uzskaite
2.2.Pamatlīdzekļu veidi un uzskaite
2.3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, to uzskaite
Finanšu grāmatvedība 2
1.Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.1.Krājumi, to sastāvs un uzskaites metodes;
1.2.Pārdošanā turētie ilgtermiņa ieguldījumi;
1.3.Norēķini ar debitoriem;
1.4.Īstermiņa finanšu ieguldījumi;
1.5.Naudas līdzekļu uzskaite.
2.Pašu kapitāls, tā sastāvs un uzskaite:
2.1.Pamatkapitāla jēdziens, veidošanās un uzskaite;.
2.2.Nesadalītā peļņa, tās sastāvs un veidošanās.
3. Uzkrājumu raksturojums un veidošana.
4.Kreditoru raksturojums un uzskaite:
41.Norēķini par aizņēmumiem;
4.2.Norēķini ar piegādātājiem;
4.3.Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem;
4.4.Norēķini par pārējiem nodokļiem;
4.5.Norēķini par dividendēm.
5.Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite, peļņas vai zaudējumu aprēķināšana.
6.Finanšu pārskata saturs un sastādīšana.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 64 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 96 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Anna Medne, Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047