Personālvadība

Personālvadība

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Sasniedzamais rezultāts: papildināt zināšanas personāla vadībā, gūt informāciju par jaunumiem personāla lietvedībā; par personas datu apstrādes pamatprincipiem uzņēmuma personālvadības organizēšanā; personāla daļas darbinieku funkcijām un uzdevumiem, organizējot uzņēmuma darbu attālinātā darba apstākļos.
ZINĀŠANAS:
par darba attiecību regulējošajiem normatīvajiem dokumentiem;
par jaunumiem Darba likumdošanā;
par personāla lietvedības organizēšanu atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un tiesiskajam regulējumam;
par personālspeciālista uzdevumiem uzņēmumā attālinātā darba apstākļos;
par personāla datu aizsardzības principu ievērošanu uzņēmumā vai iestādē;
par personāla lietvedības organižēšanu, ievērojot personas datu apstrādes tiesisko pamatojumu.

PRASMES:
plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi (sasniedzamajiem rezultātiem);
sadarboties ar uzņēmuma vadītāju un koordinēt komandas darbu, komunikācijas procesu komandā;
vadīt un organizēt personālvadības darbu, ievērojot personas datu aizsardzības regulu;
efektīvi praktiski organizēt lietvedības un personāla dokumentu kopīgošanu uzņēmumā;
izmantot informācijas vizualizācijas rīkus un dokumentu izveides automatizāciju atbilstoši personāla lietvedības prasībām.

KOMPETENCES:
plānot un organizēt uz mērķi orientētu komandas darbu;
plānot un organizēt komunikācijas procesu attālināta darba apstākļos;
nodrošināt personāla datu aizsardzības principu ievērošanu uzņēmumā.

Kursa saturs:

1. Darba likumdošana un darba tiesības
Darba tiesisko attiecību principi un tiesiskais regulējums.
Darba līguma pareiza un precīza noformēšana.
Kļūdas darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un darba strīdos.
Līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi, atbildība, sekas, tiesvedības jautājumi.
Darba laika pamatregulējums.
Aktuālākie grozījumi Darba likumdošanā.
Tiesu prakses apskats
2. Darba attiecības regulējošie normatīvie dokumenti
Darba likums, profesiju klasifikators un profesiju standarti.
Normatīvie akti, kas regulē ar personālu saistītās informācijas kārtošanu
Rīkojumi par darba tiesisko attiecību dibināšanu, atvaļinājumiem, apbalvojumiem un disciplinārsodu piemērošanu, kompensācijas un ieturējumi.
Darbinieku iepazīstināšanas ar dokumentiem kārtība un metodes.
Personāllietas un datu bāzes personāla dokumentu kārtošanai.
Normatīvie akti, kas regulē ar personālu saistītās informācijas glabāšanu.
Personāla dokumentu glabāšanas noteikumi un termiņi organizācijas arhīvā.
Personāla dokumentu sagatavošana un nodošana glabāšanai valsts arhīvā.
3. Saskarsmes un vadības psiholoģija Lietišķā etiķete.
Pārmaiņu vadības prasmes.
Efektīva sadarbība ar padotajiem.
Vadītāja loma un funkcijas komandā.
Vadīšanas metodes un vadības stili.
Vadītāja vara un autoritāte.
Uzvedība un saskarsme.
Sadarbība komandā.
Valodas un komunikācijas daudzveidība.
Sociālpsiholoģiskie procesi grupā.
Krīzes vadības būtība.
Konfliktu pazīmes un to risināšana.
4. Personālvadība attālinātā darba apstākļos
Personāla politika.
Darba devēja izpratne par attālinātā darba nosacījumiem.
Darba organizēšana un atbildības noteikšana.
Darbinieku motivācija.
Komunikācija un atgriezeniskā saite attālinātā darba apstākļos.
Darba laika un grafika kontrole attālināta darba apstākļos.
5. Digitālie rīki personālvadības darba uzlabošanā
Digitālie rīki personālvadības darba plānošanai un organizēšanai.
Dokumentu koplietošanas iespējas attālināta darba apstākļos.
Dokumentu izveides automatizācija:
veidlapas darbinieku aptauju izveidošanai un (Mail merge) automatizēta līgumu veidošana.
Dažādi datu apstrādes rīki un datu glabāšanas varianti, šādu rīku izmantošana un apvienošana.
Informācijas vizualizācijas rīki: prezentācijas, infografikas u.c.
6. Personas datu aizsardzība personālvadībā
Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un normatīvais regulējums
Personas datu apstrādes pamatprincipi
Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums
Personas datu apstrādes pamatprincipi un to piemērošana praksē
Datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas mehānismi.
Datu subjekta tiesību ierobežošana
Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
Datu aizsardzības speciālista nepieciešamība uzņēmumā
Datu aizsardzības speciālista tiesības un pienākumi
Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 72 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 88 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047