Starptautisko projektu izstrāde

Starptautisko projektu izstrāde

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:
Zināšanas
• Demonstrē projektu vadības kā akadēmiskas disciplīnas raksturīgās pamata zināšanas, kas izpaužas caur izpratni par projektu vadības uzbūvi, pētījumu virzieniem un tās elementiem. Kritiska izpratne par projektu plānošanu un pielietojamām metodēm.
• Demonstrē svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni – projekta un projektu vadības jēdzienu, projekta dzīves ciklu. Izprot likumsakarības,
• Demonstrē zināšanas par projekta vadības projektu vadīšanas metodoloģiju un projekta dokumentācijas izstrādāšanas kārtību,
• Demonstrē zināšanas un izpratnes par multikulturālismu, starpkultūru komunikāciju.

Prasmes
Sasaista šā studiju kursā iegūtās zināšanas ar iepriekš apgūto un integrē tās vienotā darbā ar savu mērķi un rezultātiem. Students spēj kritiski novērtēt situāciju un ģenerēt situācijai atbilstīgu ideju, izvēlēties tai atbilstīgu stratēģiju un veikt finanšu plūsmas plānošanu, saistot to ar pašreizējo situāciju. Students prot sadarboties un strādāt starptautiskā vidē, veidot veikmīgas sadarbības un partnerības.
Students prot:
• sagatavot un aizstāvēt projektu,
• izmantot projektu plānošanas un vadības metodes pētnieciskajā darbā, uzņēmējdarbībā vai citā organizācijā uzstādīto mērķu sasniegšanai,
• strādāt komandā, novērtējot tās dinamiku un darba efektivitāti,
• iegūt un pielietot informāciju plānošanā,
• spēju pieņemt lēmumus, tos pamatot un aizstāvēt.

Kompetences
Spēj izstrādāt konkurētspējīgu, tirgus situācijai atbilstīgu, ar nozari saistītu projekta priekšlikumu. Spēj izstrādāt starptautisku projektu un veidot starptautiskas sadarbības. Prezentē, argumentē, izskaidro projekta būtību plašākai auditorijai. Kritiski vērtē citu prezentācijas un komunicē par prezentētajām idejām.

Kursa saturs:

Projekta un projektu vadības jēdziens un dzīves cikls. Projekta organizācija un organizatoriskās formas, komandas veidošana un darbs komandā. Projekta idejas ģenerēšana, dažādi digitālie rīki (domu kartes – Mindmeister, Miro u.c., digitālo diskusiju rīki – Lean coffee)
Projekta definēšana, pamatojums, argumentācija un kritiskā domāšana
Loģiskās plānošanas matrica, mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu formulēšana
Projekta plāna izstrādes teorija – projekta dzīves cikls, projekta vadības plāns, struktūrplāns, gaitas plāns. Digitālie rīki – Gantchart, Trello, Jira.
Projekta risku izvērtēšana un vadība
Projekta ietekmes, ilgtspējas un rezultātu izmantojamības un informācijas izplatīšanas (valorisation) jēdzieni un stratēģijas, atgriezeniskās saiknes rīki – visidati, sli.do, Mentimeter, Surveymonkey, Typeforms, Googleforms, Kahoot.
Projekta budžeta plānošana
Starptautisko projektu uzraudzība, kontrole, dokumentācija un atskaites, Google rīku izmantošanas iespējas vadībā un koordinēšanā.
Eiropas strukturālie un citi fondi, to apguves specifika
Informācijas izplatīšana un komunikācija projektos. Vizuālā komunikācija un vizualizācijas rīki (Canva, Infogram, Pictochart, wix u.c.). Projekta prezentēšanas tehnikas
Projekta idejas izstrāde grupās un prezentēšana
Citi ar starptautisko projektu izstrādi un vadīšanu saistītie aspekti – starpkultūru komunikācija, valoda, radošums un novitāte projektos.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Kristīne Tihanova, Mg.geogr.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Atsauksmes

SPI-1, 6.mācību kārta:
Uzzināju par daudziem jauniem rīkiem.
Esmu apmierināta ar iegūtajām zināšanām. Pasniedzēja daudz jaunus digitālos rīkus ieteica, kas šajā laikā ir ļoti svarīgi.
Informācija, rīki, kuri pielietojami ne tikai projektu rakstīšanai, bet arī citās jomās!
Loti patika jauno riku apgusana.
Man patika pasniedzējas lielā praktiskā pieredze, kas ļāva precīzi salikt pa plauktiņiem projektu izstrādi
Patika jaunu rīku uzzināšana un pielietošana.
Ikdienā strādāju par projektu vadītāju, līdz ar to liela daļa no gūtas informācijas man bija jau zināma, bet bija vērtīgi uzzināt par dažiem rīkiem, kuriem iepriekš nebiju izmantojusi, lai izvērtētu vai tie man noderētu ikdienas darbam
Jauna noderīga infomācija par dažām interneta platformām. Profesionāla un ļoti patīkama attieksme no pasniedzējas. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas darbā.
Paldies, jā sañēmu, kopumā;
Ja skatās šādā veidolā, tad uzlabojumi nav nepieciešami, ļoti laba un patīkama lektore, viegli uztverams info.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047