Uzņēmuma tēla veidošana

Uzņēmuma tēla veidošana

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Sniegt zināšanas par uzņēmuma tēlu, tā nozīmi un ietekmi uz uzņēmuma attīstību un saimniecisko rezultātu sasniegšanu, veidot profesionālās kompetences uzņēmuma pozitīva tēla veidošanā.
STUDIJU KURSA UZDEVUMI
1. Sniegt zināšanas par uzņēmuma tēla struktūru un funkcijām.
3. Veidot kompetenci par uzņēmuma tēla veidošanas principiem un instrumentiem.
4. Veidot kompetenci par uzņēmuma korporatīvo komunikāciju un storytelling paņēmieniem.
5. Veidot profesionālās kompetences uzņēmuma tēla stratēģisko un taktisko principu izstrādē.
6. Attīstīt prasmes uzņēmuma tēla veidošanas digitālo instrumentu lietošanā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
• Studenti iegūs profesionālas zināšanas par uzņēmuma tēlu un tā izveides mūsdienīgiem mehānismiem.
Prasmes
• Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs patstāvīgi identificēt un analizēt uzņēmuma tēlu veidojošos faktorus.
• Efektīvi izmantot uzņēmuma tēla veidošanas instrumentus un risināt uzņēmuma tēla veidojošās komunikācijas uzdevumus, ievērojot uzņēmumu ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības principus.
Kompetences
• Efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma komunikāciju.
• Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas digitālajā vidē.
• Patstāvīgi veidot tekstus un vizuālo rindu komunikācijai on-line un off-line medijos.
• Lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
• Plānot un vadīt komunikāciju ar uzņēmuma vai iestādes iekšējām un ārējām publikām, izmantojot diferencētu pieeju un komunikatīvās stratēģijas.
• Ievērot likumu prasības, biznesa ētiku un ētikas kodeksu normas.

Kursa saturs:

STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Sniegt zināšanas par uzņēmuma tēlu, tā nozīmi un ietekmi uz uzņēmuma attīstību un saimniecisko rezultātu sasniegšanu, veidot profesionālās kompetences uzņēmuma pozitīva tēla veidošanā.
STUDIJU KURSA UZDEVUMI
1. Sniegt zināšanas par uzņēmuma tēla struktūru un funkcijām.
3. Veidot kompetenci par uzņēmuma tēla veidošanas principiem un instrumentiem.
4. Veidot kompetenci par uzņēmuma korporatīvo komunikāciju un storytelling paņēmieniem.
5. Veidot profesionālās kompetences uzņēmuma tēla stratēģisko un taktisko principu izstrādē.
6. Attīstīt prasmes uzņēmuma tēla veidošanas digitālo instrumentu lietošanā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
• Studenti iegūs profesionālas zināšanas par uzņēmuma tēlu un tā izveides mūsdienīgiem mehānismiem.
Prasmes
• Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs patstāvīgi identificēt un analizēt uzņēmuma tēlu veidojošos faktorus.
• Efektīvi izmantot uzņēmuma tēla veidošanas instrumentus un risināt uzņēmuma tēla veidojošās komunikācijas uzdevumus, ievērojot uzņēmumu ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības principus.
Kompetences
• Efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma komunikāciju.
• Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas digitālajā vidē.
• Patstāvīgi veidot tekstus un vizuālo rindu komunikācijai on-line un off-line medijos.
• Lietot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
• Plānot un vadīt komunikāciju ar uzņēmuma vai iestādes iekšējām un ārējām publikām, izmantojot diferencētu pieeju un komunikatīvās stratēģijas.
• Ievērot likumu prasības, biznesa ētiku un ētikas kodeksu normas.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Ieva Adamss, Mg.sab.att.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.