Vadības psiholoģija

Vadības psiholoģija

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
par vadības psiholoģijas jaunāko atziņu pielietojumu uzņēmējdarbības vadībā, savstarpējo mijiedarbību organizācijā gan tiešā gan attālinātā darba laikā, par psiholoģiskiem procesiem organizācijas iekšējā un ārējā komunikācijā, to vadīšanas iespējām spriedzes situācijā, par vadītāja personības apzinātas attīstības iespējām mainīgajos apstākļos.
Prasmes
Studenti trenēs prasmes apzināti analizēt, prognozēt un vadīt tiešā un attālinātā darba laikā notiekošos psiholoģiskos procesus uzņēmumā, balstoties uz apgūtajām zināšanām.
Kompetences
Individuālu uzdevumu izpildes laikā, case study un videomateriālu analīzes laikā un grupu diskusiju laikā studenti aktualizēs un attīstīs kompetenci jaunākās zinātniskās atziņas vadības psiholoģijā apzināti izmantot savā personīgajā un profesionālajā darbībā.


Kursa saturs:

1. Organizāciju psiholoģijas pamatnostādņu izmantošana uzņēmējdarbībā.
2. Personība organizācijā. Cilvēku psiholoģiskie tipi.
3. Darba motivācija.
4. Apmierinātība ar darbu. Lojalitāte pret organizāciju.
5. Seminārs: Darbs ar dažādu psiholoģisko tipu klientiem un darbiniekiem.
6. Klientu patērēšanas motīvu, lojalitātes izpētes un veicināšanas psiholoģiskie aspekti. Modes ietekme uz pircēja lēmuma pieņemšanu
7. Organizācijas kultūra
8. Vadītāja darba stila un līderības ietekme uz organizācijas kultūru
9. Konflikts organizācijā. Cēloņi, sekas risnājumi
10. Vadītāja loma percepcijas un atribūcijas kļūdu novēršanā konfliktsituācijās.
11. Civilizēta pretdarbība pret manipulāciju
12. Darbs spriedzes situācijā.
13. Līdera efektivitātes kritēriji. Emocionālā inteliģence. Līderības teorijas.
14. Lēmuma pieņemšanas procesa vadīšana un kontrolēšana grupā
15. Seminārs: Diskusija par filmu
16. Stresa menedžments uzņēmumā.
17. Stresa menedžments uzņēmumā.
18. Darbinieku subjektīvā psiholoģiskā labklājības veicināšanas iespējas

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 40 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 40 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Daina Škuškovnika, Dr.psych.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047